Projekts "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem"

30.09.2020.

Atbalsta personas pakalpojums individuāla budžeta izmēģinājumprojektā


Individuālā budžeta modeļa* (turpmāk - IBM) ietvaros cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem var saņemt dažādus sociālos pakalpojumus, to skaitā arī atbalsta personas lēmumu pieņemšanā pakalpojumu. 
Atbalsta personas pakalpojums tiek izstrādāts Labklājības ministrijas projekta ietvaros ar Eiropas Sociāla fonda līdzfinansējumu.  Atbalsta personas pakalpojuma izmēģinājumprojekts tika īstenots no 01.02.2018. līdz 30.11.2019., un šobrīd turpinās pakalpojuma izstrāde. Lai arī pakalpojuma izstrāde vēl nav noslēgusies, ņemot vērā pozitīvos rezultātus un pieprasījumu pēc šī pakalpojuma, tika nolemts, ka arī IBM izmēģinājumprojektā cilvēkiem būs iespēja saņemt šo pakalpojumu. 
Tukuma novada pašvaldībā no 10 izmēģinājumprojekta dalībniekiem atbalsta personas pakalpojumu saņem 8 cilvēki. 
Atbalsta personas pakalpojuma mērķis ir radīt alternatīvu risinājumu rīcībspējas ierobežošanai saskaņā ar ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām. Atbalsta persona nenodrošina aprūpi vai asistēšanu, kā to dara, piemēram, aprūpētājs vai pavadonis.  Atbalsta personas pakalpojums personām ar garīga rakstura traucējumiem tiek sniegs izmantojot jaunu atbalsta metožu kopumu  - uz personu vērstā domāšana un plānošana, kas dod iespēju vairāk  uzmanības pievērst personai, tās vēlmēm, vajadzībām un talantiem, vienlaikus veicinot personas patstāvību lēmumu pieņemšanā.
Atbalstu lēmumu pieņemšanā nodrošina šādās jomās:
        1) Tiesību un interešu aizstāvības jomā, 
piemēram, atbalsta sniegšana cilvēkam, lai tas precīzāk izprastu savas tiesības un pienākumus, seku izskaidrošana, atbalsta sniegšana tiesību un interešu pārstāvībā dažādās iestādēs.
        2) Finanšu jomā, 
piemēram, budžeta plānošanā un lēmumu pieņemšanā par nepieciešamajiem pirkumiem. 
        3) Ikdienas dzīves jomā, 
piemēram, atbalsts lēmumu pieņemšanā par pašaprūpes jautājumiem, izglītības iegūšanā, nodarbinātības jautājumu risināšanā.
        4) Veselības aprūpes jomā (līdz ārsta kabinetam).
        5) Sociālās aprūpes jomā, 
piemēram, atbalsts lēmumu pieņemšanā, lai persona saņemtu sociālos pakalpojumus, motivēšana izmantot esošos pakalpojumus savu sociālo problēmu risināšanai.
        6) Atbalsta loka veidošanā, 
piemēram, atbalsta sniegšana jaunu draugu un paziņu meklēšanā, palīdzot atrast interešu izglītības un brīvā laika pavadīšanas iespējas.

*IBM izmēģinājumprojektu īsteno Labklājības ministrija sadarbībā ar pašvaldībām, izmantojot Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējumu. 17.06.2020.

Ārkārtas situācija valstī ir ietekmējusi arī sociālo pakalpojumu nodrošināšanu personām ar garīga rakstura traucējumiem Individuālā budžeta modeļa izmēģinājumprojektā, kuru īsteno Labklājības ministrija sadarbībā ar pašvaldībām ar Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējumu. Tās laikā izmēģinājumprojekta dalībniekiem Tukuma novada pašvaldībā nebija iespējams saņemt tādus pakalpojumus kā fizioterapeita, ergoterapeita, mūzikas terapeita, pedagogu nodarbības, uztura speciālista konsultācijas un Dienas aprūpes centra “Saime” pakalpojumu. Savukārt atbalsta personas, asistenta un ģimenes asistenta pakalpojumi tika nodrošināti, tikai mazākā apjomā. Tika rasts labs risinājums psihologa pakalpojuma saņemšanai, kuru nodrošināja attālināti. Visu šo laiku bija iespējama saziņa un konsultēšanās gan klātienē, gan attālināti ar izmēģinājumprojekta sociālo darbinieku. Kopumā var secināt, ka šis periods “pārdzīvots” veiksmīgi, jo neviens dalībnieks nav nonācis krīzes situācijā sociālo pakalpojumu trūkuma dēļ. Gadījumos, kad tie bija vitāli nepieciešami, tika rasts risinājums to nodrošināšanai. Lai arī 10.jūnijā beidzās izsludinātā ārkārtējā situācija valstī, jāturpina ievērot noteiktus ierobežojumus un piesardzības pasākumus. Zināma piesardzība vēl ir jūtama arī no pašu dalībnieku puses. Pašvaldībā izmēģinājumprojekta ietvaros jūnijā atsāka nodrošināt fizioterapeita, mūzikas terapeita un pedagoga nodarbības. Savukārt Dienas aprūpes centra “Saime” pakalpojumu sniedz, ierobežojot pakalpojuma saņēmēju skaitu - līdz 6 personām, un pakalpojuma sniegšanas laiku - līdz 3 stundām dienā. Vienlaikus plānots atsākt ergoterapeita nodarbības un uztura speciālista konsultācijas, pamazām atgriežoties pie ierastā ritma un nodrošinot pakalpojumus, kuri nepieciešami dalībniekiem izvirzīto mērķu sasniegšanai.

 

Publicitāte 12.12.2019.

 

Pievienots 25.09.2019.

Pašvaldības gatavojas atbalsta sniegšanai pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem individuālā budžeta izmēģinājumprojektā

No šī gada 1. augusta sadarbībā ar Labklājības ministriju un ar Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējumu ir sākusies izmēģinājumprojekta īstenošana, kurā piedalās 10 Latvijas pašvaldības, t.sk. Tukuma novada pašvaldība. Izmēģinājumprojekta laikā katrā pašvaldībā 10 pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem 12 mēnešu tiks sniegts sociālais atbalsts. Pašvaldībā dalībai izmēģinājumprojektā jau ir atlasītas 10 personas un šobrīd norit sagatavošanās darbi, lai no šī gada 1. novembra varētu sākt sniegt atbalstu – sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus atbilstoši izstrādātajam modelim.

Sagatavošanās posmā iesaistītie sociālie darbinieki ir apguvuši jauno modeli un uz personu vērstās plānošanas metodes, kas ir individuālā budžeta modeļa stūrakmens. Tā pamatā ir princips, ka plāns tiek sastādīts kopā ar personu nevis personas vietā, ne vien izvērtējot personas individuālās vajadzības, bet arī maksimāli ņemot vērā personas individuālās iespējas un vēlmes, akceptējot personas tiesības uz pašnoteikšanos.

 

Pievienots: 25.07.2019.

 

 

Jauna pieeja sociālo pakalpojumu nodrošināšanā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem

Labklājības ministrija sadarbībā ar 10 Latvijas pašvaldībām īstenos izmēģinājumprojektu, kura mērķis ir izmēģināt jaunu pieeju sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.

 

Pašvaldības, kurās tiks īstenots izmēģinājumprojekts:

Jelgavas pilsētas pašvaldība
Bauskas novada pašvaldība
Liepājas pilsētas pašvaldība
Talsu novada pašvaldība
Daugavpils novada pašvaldība
Balvu novada pašvaldība
Cēsu novada pašvaldība
Gulbenes novada pašvaldība
Ogres novada pašvaldība
Tukuma novada pašvaldība

Izmēģinājumprojektam var pieteikties personas ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ir noteikta 1. vai 2. invaliditātes grupa un kuras ir deklarētas vienā no norādītajām pašvaldībām.

Pieteikšanās dalībai izmēģinājumprojektā ilgs no 01.08.2019. līdz 16.08.2019. (ieskaitot). Ja vienā pašvaldībā dalībai izmēģinājumprojektā pieteiksies vairāk par 10 personām, pie vienlīdzīgiem atlases kritēriju vērtējumiem, priekšroka tiks dota personām, kuras iesniegumu būs iesniegušas ātrāk. Pieteikumi, kas tiks iesniegti pirms 01.08.2019. netiks pieņemti!

Lai pieteiktos izmēģinājumprojektā pašvaldības sociālajā dienestā jāiesniedz sekojoša informācija:

  • Iesniegums (veidlapa pielikumā);
  • Dokuments, kas pamato, ka personai ir 1 vai 2 invaliditātes grupa un garīga rakstura traucējumi.

 

Detalizētāka informācija par pieteikšanos pieejama pašvaldības sociālajā dienestā:
PROJEKTA SOCIĀLĀ DARBINIECE: SIGNE BALODE, TĀLRUNIS 27092646;
PROJEKTA KONTAKTPERSONA: SOCIĀLĀ DARBA NODAĻAS VADĪTAJA INGA EIZENGRAUDA, TĀLRUNIS 26644939

Izmēģinājumprojekts tiks īstenots no 2019. gada 1.augusta līdz 2020. gada 30.novembrim. Izmēģinājumprojekta laikā personas ar garīga rakstura traucējumiem 12 mēnešus varēs saņemt sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus.

Finansēšanas mehānisms – Individuālā budžeta modelis, paredz, ka personai ar garīga rakstura traucējumiem tiek nodrošināts atbalsts – sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi, balstoties uz personas individuālajām vajadzībām pieejamā finansējuma ietvaros. Uzsvars tiek likts uz individuālu pieeju un nepieciešamības gadījumā - individuālu risinājumu meklēšanu. Tiek ņemts vērā personas viedoklis un persona pati piedalās sava atbalsta plāna sastādīšanā.

Izmēģinājumprojekta sākumā persona kopā ar sociālo darbinieku sastādīs atbalsta plānu. Plānā prioritārā secībā noteikts nepieciešamo atbalstu un sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumus un noteiks pakalpojumus, kurus persona varēs saņemt, ņemot vērā pieejamo finansējumu. Persona pati var izvēlēties konkrētus pakalpojumu sniedzējus. Ja būs nepieciešams, sociālais darbinieks palīdzēs vai piemeklēs personai nepieciešamos pakalpojumu sniedzējus. Pēc atbalsta plāna sastādīšanas persona 12 mēnešus saņems atbalsta plānā noteiktos pakalpojumus un sadarbosies ar sociālā dienesta sociālo darbinieku.

Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānisms tika izstrādāts Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” ietvaros ar ESF līdzfinansējumu.  Sociālo pakalpojumu attīstības padome ir saskaņojusi izstrādāto finansēšanas mehānismu, kurš tiks aprobēts izmēģinājumprojektā. Pēc izmēģinājumprojekta tiks vērtēti rezultāti, precizēts izstrādātais mehānisms un izstrādāti priekšlikumi sociālo pakalpojumu nodrošināšanai pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.