Trūcīgs vai Maznodrošināts statuss

 • Atvieglojumi un palīdzība trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām:
  • Informācija no Labklājības ministrijas
    
  • No 24.01.2022. statusu saņēmušie var saņemt 50 medicīniskās sejas aizsargmaskas. Medicīniskās sejas maskas var saņemt sociālajā dienestā, Tidaholmas ielā 1, Tukumā  vai pie Sociālās palīdzības nodaļas sociālā darbinieka attiecīgajā pagastā-iepriekš piesakot (apmeklētāju pieņemšana un kontaktinformācija).
    
  • 2022. gadā tiek turpināta programmas “Mediācija ģimenes strīdos” īstenošana, lai sniegtu atbalstu ģimenēm tādu strīdu un domstarpību risināšanā, kas skar bērnu intereses.
    
  • Tiesības saņemt aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojumu (maksājuma samazinājums elektroenerģijas rēķina summai).

   Informācijai: no 2023.gada 1.septembra tiks mainīta aizsargāto lietotāju maksājuma samazinājuma rēķina summai par elektroenerģiju (turpmāk- Atbalsts) sniegšanas kārtība VAS “Latvijas dzelzceļš”(turpmāk - LDz) aizsargātiem mājsaimniecības lietotājiem(turpmāk - Lietotāji). Līdz 2023.gada 31.augustam informāciju par Lietotājiem un atbalsta apmēru LDz saņems no AS “Latvenergo”, savukārt no 2023. gada 1.septembra LDz ik mēnesi piemēros atbalstu saviem Lietotājiempēc BVKB informācijas par atbalsta piešķiršanu vai izbeigšanu. Gadījumā, ja Lietotājam ir “trūcīga” vai “maznodrošināta” statuss un Lietotājs vēlas turpināt saņemt atbalstu LDz rēķinos par elektroenerģiju pēc 2023.gada 1.septembra, tad personām sākot ar 2023.gada 2.augustu ir jānorāda sociālajam dienestam jaunais līguma numurs, kas noslēgts ar LDz.
    

  • Saskaņā ar Valsts nodrošinātāsjuridiskāspalīdzības likumu un Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumiem Nr.869 „Juridiskās palīdzības administrācijasnolikums” Juridiskās palīdzības administrācija (turpmāk – administrācija) ir atbildīgāiestāde valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības nodrošināšanā trūcīgām un maznodrošinātām personām, valsts un pašvaldības apgādībā esošām personām un personām, kuras pēkšņi no viņāmneatkarīgu iemeslu dēļ ir nonākušaskrīzessituācijā (tai skaitā cietušas no vardarbības). 
   Plašāka informācijapar administrācijassniegtajiem pakalpojumiem https://www.jpa.gov.lv/lv/juridiskas-palidzibas-sanemsanas-kartiba, kā arī pa bezmaksas informatīvo tālruni 80001801 katru darba dienu administrācijas darba laikā(https://www.jpa.gov.lv/lv/iestades-kontakti)

 

Precīzāku informāciju skatīt:

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33. pantā (“Minimālo ienākumu sliekšņi sociālās palīdzības sniegšanai”) noteikts:

(1) garantētais minimālais ienākumu slieksnis ir 109 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 76 eiro pārējām personām mājsaimniecībā;

(2) trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 272 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190 eiro pārējām personām mājsaimniecībā;

(3) maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni katra pašvaldība ir tiesīga noteikt ne augstāku par 436 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 305 eiro pārējām personām mājsaimniecībā, bet ne zemāku par šā panta otrajā daļā noteikto trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksni.

Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis Tukuma novada pašvaldībā ir 327 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 299 eiro pārējām personām mājsaimniecībā.

 

Laikā, kamēr valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību, sociālais dienests var pagarināt izziņas derīguma termiņu uz ārkārtējās situācijas laiku un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām

No Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma pārejas noteikumiem:

36. Laikā, kamēr valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību:

1) gadījumā, ja mājsaimniecībai izsniegtās izziņas par atbilstību trūcīgas, maznodrošinātas vai maznodrošinātas atbilstoši atbalsta saņemšanas nosacījumiem, ko noteicis Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām (327 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 229 euro pārējām personām mājsaimniecībā), mājsaimniecības statusam (turpmāk — izziņa) derīguma termiņš beidzas vai ir jāpagarina, pašvaldības sociālais dienests, izmantojot valsts un pašvaldību informācijas sistēmās pieejamos datus, sagatavo iztikas līdzekļu deklarāciju, pamatojoties uz iepriekšējo iesniegumu un dokumentiem, un var pagarināt izziņas derīguma termiņu uz ārkārtējās situācijas laiku un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām;

2) un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām mājsaimniecībai saglabājas visi pašvaldības un valsts piešķirtie pabalsti un atvieglojumi, uz kuriem šai mājsaimniecībai ir tiesības;

3) ja nav iespējams saņemt pakalpojumu klātienē, mājsaimniecība, kurai no jauna nepieciešams izvērtēt materiālos resursus sociālās palīdzības pabalstu saņemšanai, noteikt atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam vai kura nonākusi krīzes situācijā, pašvaldības sociālajā dienestā vēršas attālināti (izmantojot portālu www.latvija.lv, e-pastu vai ievietojot iesniegumu tam speciāli paredzētā kastītē). Pašvaldības sociālais dienests valsts un pašvaldību informācijas sistēmās pārbauda iesniedzēja atbilstību attiecīgajam ienākumu slieksnim un šādā gadījumā var nepieprasīt papildu dokumentus. Pašvaldības sociālais dienests pieņem lēmumu par atbilstošu sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu un statusa noteikšanu vai par atteikumu.

(18.02.2021. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 25.02.2021.)