Trūcīgs vai Maznodrošināts statuss

No 01.07.2023.

 

Pirmā vai vienīgā persona mājsaimniecībā

Katra nākamā persona mājsaimniecībā

Garantētais minimālais ienākums

125 eiro

87,50 eiro

Trūcīga mājsaimniecība

313 eiro

219 eiro

Maznodrošināta mājsaimniecība

376 eiro

264 eiro

 

 • Atvieglojumi un palīdzība trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām:
  • 2023. gadā tiek turpināta programmas “Mediācija ģimenes strīdos” īstenošana, lai sniegtu atbalstu ģimenēm tādu strīdu un domstarpību risināšanā, kas skar bērnu intereses.
    
  • Tiesības saņemt aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojumu (maksājuma samazinājums elektroenerģijas rēķina summai).

   Informācijai: no 2023.gada 1.septembra tiks mainīta aizsargāto lietotāju maksājuma samazinājuma rēķina summai par elektroenerģiju (turpmāk- Atbalsts) sniegšanas kārtība VAS “Latvijas dzelzceļš”(turpmāk - LDz) aizsargātiem mājsaimniecības lietotājiem(turpmāk - Lietotāji). Līdz 2023.gada 31.augustam informāciju par Lietotājiem un atbalsta apmēru LDz saņems no AS “Latvenergo”, savukārt no 2023. gada 1.septembra LDz ik mēnesi piemēros atbalstu saviem Lietotājiempēc BVKB informācijas par atbalsta piešķiršanu vai izbeigšanu. Gadījumā, ja Lietotājam ir “trūcīga” vai “maznodrošināta” statuss un Lietotājs vēlas turpināt saņemt atbalstu LDz rēķinos par elektroenerģiju pēc 2023.gada 1.septembra, tad personām sākot ar 2023.gada 2.augustu ir jānorāda sociālajam dienestam jaunais līguma numurs, kas noslēgts ar LDz.
    
  • Saskaņā ar Valsts nodrošinātāsjuridiskāspalīdzības likumu un Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumiem Nr.869 „Juridiskās palīdzības administrācijasnolikums” Juridiskās palīdzības administrācija (turpmāk – administrācija) ir atbildīgāiestāde valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības nodrošināšanā trūcīgām un maznodrošinātām personām, valsts un pašvaldības apgādībā esošām personām un personām, kuras pēkšņi no viņāmneatkarīgu iemeslu dēļ ir nonākušaskrīzessituācijā (tai skaitā cietušas no vardarbības). 
   Plašāka informācijapar administrācijassniegtajiem pakalpojumiem https://www.jpa.gov.lv/lv/juridiskas-palidzibas-sanemsanas-kartiba, kā arī pa bezmaksas informatīvo tālruni 80001801 katru darba dienu administrācijas darba laikā(https://www.jpa.gov.lv/lv/iestades-kontakti)
    
  • No 02.10.2023. Zupas virtuve Tukuma patversmes pagalmā Dārza ielā 11/13, Tukumā, pirmdienās, trešdienās un piektdienās no pulksten 11.00-11.30. Līdzi ņemt trauku zupas līdzņemšanai!

 

Precīzāku informāciju skatīt: