Projekts Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

21.03.2019.

Pakalpojuma saņemšanas iespējas un izaicinājumi Individuālā budžeta modeļa izmēģinājumprojekta īstenošanā sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Tukuma novada pašvaldībā

Izmēģinājumprojekta pirmais 6 mēnešu periods ir noslēdzies. Lai bērni un viņu vecāki varētu turpināt saņemt sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus izmēģinājumprojekta otrajā periodā, 2019.gada 2.februārī tika veikta atkārtota vajadzību izvērtēšana, pēc kuras tika sastādīti atbalsta plāni. Izvērtēšanas komandā bija šādi speciālisti - fizikālās medicīnas un rehabilitācijas ārsts, fizioterapeits, ergoterapeits, psihologs, audiologopēds-speciālais pedagogs un sociālais darbinieks.

Izvērtēšanas komanda noteica kopīgus mērķus, izveidoja SBS pakalpojumu sarakstu nākamajam periodam prioritārā secībā, speciālisti izvēlējās tos SBS pakalpojumus, kas pēc izvērtēšanas komandas viedokļa deva vislielāko pievienoto vērtību un norādīja SBS pakalpojumu saņemšanas intensitāti. Arī vecāki piedalījās pakalpojuma noteikšanas procesā saranžējot tos savā prioritārā secībā, veidojot kopējo SBS pakalpojumu sarakstu, kas nozīmē, ka vecāku līdzdalība pakalpojuma apjoma noteikšanā, kas ir ļoti būtiska individuālā budžeta modeļa iezīme, netiek skatīta tikai kā formalitāte, bet kā iespēja un pienākums vecākiem piedalīties atbalsta plāna sastādīšanā un īstenošanā. Izvērtēšanas komandas speciālisti atzina, ka ir izmainījusies bērnu funkcionēšana, uzvedība, iesaistīšanās mērķtiecīgās nodarbēs, kā arī ģimenes psihoemocionālais fons ir izmainījies saņemot pakalpojumus ģimenes atbalsta spēju stiprināšanai.

Pēc vajadzību definēšanas, sociālais darbinieks kopā ar vecākiem piesaistīja vēlamos pakalpojumu sniedzējus.

Īstenojot izmēģinājumprojektu tika identificēti tādi pakalpojumu saņemšanas riski, kā  pakalpojumu sniedzēju un speciālistu trūkums vai neesamība pašvaldības teritorijā, lielais attālums, kas jāmēro līdz pakalpojuma saņemšanas vietai, bērniem skolas kavēšana.

Vecāki atzinīgi novērtē pakalpojumus, pakalpojumu sniedzējus, sadarbību ar sociālajiem dienestiem un saņemtā atbalsta ietekmi uz bērna un ģimenes dzīves kvalitāti.


Informācija pašvaldības plašsaziņas līdzekļiem

28.01.2019.

Tukuma novada pašvaldība piedalās Individuālā budžeta modeļa izmēģinājumprojekta īstenošanā sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Tukuma novada pašvaldībā ir uzsākts izmēģinājumprojekts, kura ietvaros tika piedāvāts atbalsts 10 ģimenēm, kurās ir bērni ar funkcionāliem traucējumiem, ņemot vērā katra bērna un viņa vecāku individuālās vajadzības, lai nodrošinātu katram bērnam iespējami efektīvāko atbalstu funkcionālo traucējumu un to radīto seku novēršanai vai mazināšanai, un veicinātu vienlīdzīgu iespēju izmantošanu.

Projekta ietvaros ekspertu komanda izvērtēja bērna funkcionālos traucējumus un kopā ar bērna likumiskajiem pārstāvjiem izveidoja atbalsta plānu, kas ietver sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus ģimenes atbalsta spēju stiprināšanai, bērna zaudētās funkcijas kompensēšanai, bērna funkcionēšanas spēju uzturēšanai un attīstīšanai. Sociālais darbinieks kopā ar vecākiem vienojās par sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem, kurus viņu ģimenes saņems, laika grafiku, kad un kā to ir iespējams izdarīt. Šo pakalpojumu klāsts, ko ģimenei ir jāsaņem ir ļoti daudzveidīgs – tie ir ģimenes resursu kapacitātes stiprināšanai: speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts – vecākiem (psihologa un psihoterapeita konsultācijas), ģimenes asistenta pakalpojums, atelpas brīža pakalpojums institūcijā, atbalsta pakalpojumi bērniem zaudētās funkcijas kompensēšanai: pavadonis (asistents pašvaldībā), transporta pakalpojumi, specializētā transporta pakalpojums, bērnu funkcionēšanas spēju uzturēšanai un attīstīšanai: speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts bērniem ar FT (fizioterapeits, ergoterapeits, logopēds, audiologopēds, uztura speciālists, smilšu terapijas speciālists, psihologs, psihoterapeits, montesori metodikas speciālists), mūzikas terapijas pakalpojums, reitterapijas pakalpojums, dienas aprūpes centra pakalpojums un portidžas agrīnās korekcijas un audzināšanas programma

Projektā iesaistītās personas 30.11.2018. tikās ar projekta vadības grupu, lai  pārrunātu ieguvumus, uzklausītu projekta dalībnieku ieteikumus, kas ir nepieciešams, lai uzlabotu pakalpojuma saturu.


07.09.2018.

Tukuma novada pašvaldība uzsāka Individuālā budžeta modeļa izmēģinājumprojekta īstenošanu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Tukuma novada pašvaldība ir Labklājības ministrijas īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” sadarbības partneris Individuālā budžeta modeļa izmēģinājumprojektā. Tukuma novada pašvaldībā izmēģinājumprojektā piedalās 10 bērni ar funkcionāliem traucējumiem un viņu vecāki.

Tiks izmēģināta jauna pieeja sociālo pakalpojumu nodrošināšanā bērniem ar invaliditāti

Tā pamatā ir princips, ka atbalsts tiek nodrošināts ņemot vērā katra bērna individuālās vajadzības pieejamā finansējuma ietvaros, nevis vērtēta vajadzību atbilstība pakalpojumu saņemšanas kritērijiem.

 

Projekta vadītāja Ārija Baltiņa uzskata, ka jaunā modeļa apgūšana un ieviešana ir liels izaicinājums, jo Latvijā nav līdzvērtīgas prakses no kuras mācīties. Gada laikā šis modelis tiks ne vien aprobēts, bet arī precizēts un pilnveidots, balstoties uz praktisko pieredzi, lai gala rezultātā nonāktu pie vislabākā un Latvijai atbilstošākā risinājuma.

 

Modeļa izstrāde un izmēģinājumprojekts tiek īstenots Labklājības ministrijas projekta ietvaros, izmantojot Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējumu. Kopumā projektā piedalās 100 bērni ar invaliditāti un viņu ģimenes no 10 Latvijas pašvaldībām.

Izmēģinājumprojekts tiek īstenots laika periodā no 01.09.2018.-31.08.2019.


21.05.2018.

Tukuma novada pašvaldība piedalīsies individuālā budžeta izmēģinājuma projektā sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Labklājības ministrija (LM) kopā ar sadarbības partneriem - pašvaldībām, izmēģinās jaunu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanas sistēmu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem - individuālā budžeta modeli (IB modelis).

Tāpēc LM un Tukuma novada pašvaldības sociālais dienests organizē tikšanos ar bērnu vecākiem par IB modeli, kas notiks 2018. gada 3. maijā Tidaholmas ielā 1, Tukumā. Tikšanās laikā vecākiem un interesentiem tiks sniegta detalizēta informācija par pieteikšanos dalībai projektā, tā saturu un nosacījumiem. Bērnu vecāki, kuriem ir interese par dalību projektā, ir laipni aicināti apmeklēt tikšanos!

Individuālais budžets ir kopējā naudas summa sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai, lai varētu apmierināt individuālās bērna un viņa ģimenes vajadzības, kas izriet no bērna funkcionalitātes ierobežojumiem, kuras ir izraisījusi invaliditāte.

Budžeta apjoms tiks noteikts individuāli, balstoties uz bērna funkcionālo spēju izvērtēšanu un ar to zudumu saistīto nepieciešamo pakalpojumu noteikšanu. Tiks vērtētas arī noteikto pakalpojumu kopējo izmaksas un to sadalījums laikā.

Individuālā budžeta modeļa būtiskākais ieguvums ir individuāla pieeja. Proti - katram bērnam pieejamā finansējuma robežās noteiks tieši šim bērnam visnepieciešamākos pakalpojumus. Pašlaik bieži tiek vērtēta tikai bērna atbilstība pakalpojuma saņemšanas kritērijiem. Viens no jaunās sistēmas mērķiem ir mainīt šo pieeju un vērtēt pakalpojuma atbilstību bērna vajadzībām. Pēc tam no pieejamajiem pakalpojumiem izvēlēties tieši tos, kuri konkrētajā situācijā vislabāk apmierina bērna un viņa ģimenes vajadzības.

Šī izmēģinājuma modeļa ietvaros bērna vecākiem būs tieša ietekme uz piešķirtā finansējuma izlietojumu. Viņi varēs koriģēt izvirzītās prioritātes un paši izvēlēties nepieciešamos pakalpojumu sniedzējus. Katra bērna vajadzības izvērtēs speciālistu komanda, kura noteiks konkrētajam bērnam visnepieciešamākos pakalpojumus.

Bērna atbalsta plāns tiks sastādīts, apvienojot speciālistu izvērtēšanas rezultātus un vecāku vērtējumu. Svarīga loma tiks atvēlēta iesaistīto speciālistu sadarbībā ar vecākiem.

Izmēģinājuma projekts ilgs 12 mēnešus, no 2018. gada augusta līdz 2019. gada augustam. To finansēs Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts.

Projektā var piedalīties bērni (dalību projektā piesaka bērna likumiskie pārstāvji vai audžuģimene), kuri atbilst visiem zemāk minētajiem kritērijiem:

  • bērni ar funkcionāliem traucējumiem (redzes, dzirdes, kustību, garīga rakstura un multiplie traucējumi), kuriem Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK) ir noteikusi invaliditāti;
  • bērni, kuri ir izvērtēti deinstitucionalizācijas projekta ietvaros;
  • bērni, kuriem līdz 2019. gada 1. augustam nebeidzas VDEĀVK noteiktais invaliditātes termiņš;
  • bērni vecumā līdz 18 gadiem, kuriem līdz 2019. gada 1. augustam nepaliks pilni 18 gadi.

 

Bērnu skaits izmēģinājuma projektā ir ierobežots.

Pieteikties dalībai tajā varēs no šī gada 21. maija līdz 1. jūnijam. Vecāki, kuriem nav iespēja apmeklēt tikšanos, detalizētas informācijas iegūšanai var griezties sociālajā dienestā: Jeļena Hodakovska-Migunova, jelena.hodakovska-migunova@tukums.lv, 63124488; 22036464 vai Labklājības ministrijā: kontaktpersona projekta vecākā eksperte Lilita Cīrule, e-pasts: lilita.cirule@lm.gov.lv, tālrunis: 25556334.  

Lūgums ņemt vērā, ka pieteikumi, kuri tiks iesniegti ātrāk vai vēlāk par noteikto laiku, netiks izskatīti.

Buklets vecākiem

vecāki iesniedz dokumentus, kas pamato bērna funkcionālā traucējuma veidu un, ka bērnam ir mājmācība.
Ņemot vērā, ka semināros vecākus nebrīdinājām par šiem dokumentiem, tad viņi 21.maijā var iesniegt iesniegumu un pēc tam līdz 1.jūnijam atnest uz sociālo dienestu šos apliecinājuma dokumentus.
Funkcionālo traucējumu veids varētu būt norādīts VDEĀVK lēmumā, ja nav, tad droši vien vecākam ir jājautā ģimenes ārsta izziņa vai arī viņam ir citi dokumenti, kas apliecina funkcionālos traucējumus (speciālistu slēdzieni).