Projekts Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

Publicitāte 28.10.2019.

Publicitāte 18.09.2019.

Publicitāte 26.06.2019.

Publicitāte 04.04.2019.

Publicitāte 21.03.2019.

Publicitāte 28.01.2019.

Publicitāte 07.09.2018.

Publicitāte 21.05.2018.

 

Projekts Nr. 9.2.2.2./16/I/001 „Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide”

Projekta īstenošanas periods:  01.07.2016. – 31.03.2021

Kopējais finansējums:  4 727 073.00 euro, tai skaitā ESF finansējums 4 018 012 euro un valsts budžeta finansējums 709 061 euro   

Projekta mērķis:
 
Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”, Eiropas Savienības stratēģijā „Eiropa 2020”, Nacionālajā attīstības plānā 2014.-2020. gadam un „Sociālo pakalpojumu attīstības pamatnostādnēs 2014. – 2020.gadam” izvirzīto mērķu un noteikto prioritāšu sasniegšanai, Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.2. pasākuma “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” ietvaros tiek īstenots projekts “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” (turpmāk – projekts). Projekta mērķis ir pilnveidot sociālo pakalpojumu sistēmu, izstrādājot un aprobējot sabiedrībā balstītu pakalpojumu finansēšanas mehānismus un atbalsta personas pakalpojuma ieviešanas mehānismu.

 

Mērķa grupa:

1. pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kurām Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (turpmāk – VDEĀVK) ir noteikusi smagu vai ļoti smagu (I vai II invaliditātes grupa) invaliditāti (turpmāk – personas ar garīga rakstura traucējumiem);
2. bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem VDEĀVK ir noteikusi invaliditāti, un viņu likumiskie pārstāvji vai audžuģimene.

 
Galvenās aktivitātes:


1. Sabiedrībā balstītu pakalpojumu finansēšanas mehānismu izstrāde un ieviešana. Darbība tiks īstenota septiņu secīgu apakšdarbību ietvaros, tādejādi nodrošinot projekta mērķa sasniegšanu - sabiedrībā balstītu pakalpojumu finansēšanas mehānismu izstrādi. Darbību īstenošana tieši veicinās darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeneniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” rezultāta rādītāja „Personu ar garīga rakstura traucējumiem skaits, kas uzsāk parstāvīgu dzīvi ārpus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas” sasniegšanu. Apakšdarbības:

1.1.  Pieredzes apmaiņas pasākumi;
1.2.  Esošo sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanas un finansēšanas sistēmas analīze;
1.3.  Sabiedrībā balstītu pakalpojumu finansēšanas mehānismu aprakstu un ieviešanas metodiku izstrāde;
1.4.  Sabiedrībā balstītu pakalpojumu   personām ar garīga rakstura traucējumiem finansēšanas mehānisma izmēģinājumprojekta īstenošana;
1.5.  Sabiedrībā balstītu pakalpojumu  bērniem ar funkcionāliem traucējumiem finansēšanas mehānisma izmēģinājumprojekta īstenošana;
1.6.  Sabiedrībā balstītu pakalpojumu finansēšanas mehānismu izmēģinājumprojektu rezultātu novērtēšana;
1.7.  Sabiedrībā balstītu pakalpojumu finansēšanas mehānismu izmēģinājumprojektu rezultātu izplatīšana;


2.  Atbalsta personas pakalpojuma izstrāde un ieviešana. Darbība tiks īstenota četru secīgu apakšdarbību ietvaros, tādejādi nodrošinot projekta mērķa sasniegšanu – atbalsta personas pakalpojuma ieviešanas mehānisma izstrādi. Apakšdarbības:

2.1.  Atbalsta personas pakalpojuma apraksta, organizēšanas un finansēšanas kārtības izstrāde;
2.2.  Atbalsta personas pakalpojuma izmēģinājumprojekta īstenošana;
2.3.  Atbalsta personas pakalpojuma izmēģinājumprojekta rezultātu izvērtēšana;
2.4.  Atbalsta personas pakalpojuma izmēģinājumprojekta rezultātu izplatīšana.


3. Informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu
 

4. Projekta vadība un tās īstenošanas nodrošināšana

 

Plānotie projekta iznākumu rādītāji:

Izstrādāti 2 sabiedrībā balstīti finansēšanas mehānismi un 1 atbalsta personas pakalpojums un tā ieviešanas mehānisms. Projekta ietvaros īstenojamos izmēģinājumprojektos tiks iesaistītas 630 mērķa grupas personas. Projekts tiks īstenots visā Latvijas teritorijā.