Normatīvie akti

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums

Likums Par sociālo drošību

Likums Par pašvaldībām

Administratīvā procesa likums

Likums Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām

Dzīvesvietas deklarēšanas likums

Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likums

Likums Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā

Invaliditātes likums

Ārstniecības likums

Dzīvokļa īpašuma likums

Pacientu tiesību likums

 

SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA

Ministru kabineta noteikumi Nr.138Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu

Ministru kabineta noteikumi Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”

Tukuma novada Domes 2012.gada 23.augusta saistošie noteikumi Nr.20 „Par Tukuma novada pašvaldības noteikto kustamo un nekustamo īpašumu, kas netiek ņemts vērā, atzīstot ģimeni (personu) par trūcīgu vai maznodrošinātu„

Tukuma novada Domes 2011.gada 24.februāra saistošie noteikumi Nr.4 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu”

Ministru kabineta noteikumi Nr.913 „Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni”

Ministru kabineta noteikumi Nr.550 „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību”

Tukuma novada Domes 2015.gada 26.marta saistošie noteikumi Nr.9 „Par sociālo palīdzību Tukuma novada pašvaldībā”

 

SOCIĀLIE PAKALPOJUMI

Tukuma novada Domes 2015.gada 26.marta saistošie noteikumi Nr.10 „Par Tukuma novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem un sociālo darbu”

Ministru kabineta noteikumi Nr. 338 "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem"

Ministru kabineta noteikumi Nr.1613 „Kārtība, kādā nepieciešamo palīdzību sniedz bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām”

Ministru kabineta noteikumi Nr.914 „Kārtība, kādā no psihoaktīvām vielām atkarīgās personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus”

Ministru kabineta noteikumi Nr.889 „Noteikumi par kārtību, kādā cilvēku tirdzniecības upuri saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, un kritērijiem personas atzīšanai par cilvēku tirdzniecības upuri”

Ministru kabineta noteikumi Nr.279 „Noteikumi par kārtību, kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās, un prasībām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem”

Ministru kabineta noteikumi Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta”

Ministru kabineta noteikumi Nr.942 „Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā”

Tukuma novada Domes 2013.gada 28.marta noteikumi Nr.4 „Par asistenta pakalpojumu”. ATCELTI ar Tukuma novada domes 28.01.2016. lēmumu (prot.Nr.2, 20.§)

Tukuma novada Domes 2010.gada 26.augusta noteikumi Nr.15 „Par kontaktpersonām”

 

PROFESIONĀLĀ REHABILITĀCIJA UN TEHNISKIE PALĪGLĪDZEKĻI

Ministru kabineta noteikumi Nr.271 ”Kārtība, kādā personas saņem profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus”

Ministru kabineta noteikumi Nr.1474 „Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi”

Ministru kabineta noteikumi Nr.1472 „Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus – tiflotehniku un surdotehniku”

 

TUKUMA NOVADA PAŠVALDĪBAS PABALSTI

Tukuma novada Domes 2014.gada 30.janvāra saistošie noteikumi Nr.3 „Par Tukuma novada pašvaldības pabalstiem”

 

SOCIĀLĀS GARANTIJAS AUDŽUĢIMENĒM, BĀREŅIEM UN BEZ VECĀKU GĀDĪBAS PALIKUŠAJIEM BĒRNIEM

Ministru kabineta noteikumi Nr.857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”

Tukuma novada Domes 2013.gada 25.aprīļa saistošie noteikumi Nr.10 „Par sociālajām garantijām audžuģimenēm, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem Tukuma novada pašvaldībā”

 

CITI

Administratīvā procesa likums

Tukuma novada Domes 2012.gada 23.februāra saistošie noteikumi Nr.5 ”Par prioritāro bezdarbnieku iesaistes kārtību algotu pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā”

Tukuma novada Domes 2015.gada 26.novembra saistošie noteikumi Nr.26 „Par Tukuma novada pašvaldības aģentūras „Tukuma novada sociālais dienests” maksas pakalpojumiem”

Tukuma novada Domes 2015.gada 26.novembra lēmums (prot.Nr.13, 28.§.) „ Par Irlavas bērnunama-patversmes maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu”

Atbalsta programma Tukuma novada ģimenēm ar bērniem

Tukuma novada domes 24.03.2016. saistošie noteikumi Nr.11 "Par atvieglojumiem higiēnas pakalpojumam Tukuma novada pašvaldībā"