Normatīvie akti

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums

Likums Par sociālo drošību

Pašvaldību likums

Administratīvā procesa likums

Dzīvesvietas deklarēšanas likums

Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likums

Likums Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā

Invaliditātes likums

Ārstniecības likums

Dzīvokļa īpašuma likums

Pacientu tiesību likums

 

SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA

Ministru kabineta noteikumi Nr.138Noteikumi par sociālo pakalpojumu saņemšanu

Ministru kabineta noteikumi Nr.809 „Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”

Tukuma novada domes 2023.gada 30.marta saistošie noteikumi Nr.5 „Par sociālo palīdzību Tukuma novada pašvaldībā”

 

SOCIĀLIE PAKALPOJUMI

Tukuma novada domes 2023.gada 28.septembra saistošie noteikumi Nr.18 „Par sociālo darbu un sociālajiem pakalpojumiem Tukuma novada pašvaldībā”

Ministru kabineta noteikumi Nr. 338 "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem"

Ministru kabineta noteikumi Nr.1613 „Kārtība, kādā nepieciešamo palīdzību sniedz bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām”

Ministru kabineta noteikumi Nr.509 „Kārtība, kādā no apreibinošām vielām un procesiem atkarīgas personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus”

Ministru kabineta noteikumi Nr.344 „Noteikumi par kārtību, kādā cilvēku tirdzniecības upuri saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, un kritērijiem personas atzīšanai par cilvēku tirdzniecības upuri”

Ministru kabineta noteikumi Nr.578 „Noteikumi par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanu no valsts budžeta līdzekļiem sociālās rehabilitācijas institūcijā”

Ministru kabineta noteikumi Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta”

Ministru kabineta noteikumi Nr.942Noteikumi par asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojumu personām ar invaliditāti

 

PROFESIONĀLĀ REHABILITĀCIJA UN TEHNISKIE PALĪGLĪDZEKĻI

Ministru kabineta noteikumi Nr.316 ”Kārtība, kādā persona saņem valsts finansētus profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus un profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumu”

Ministru kabineta noteikumi Nr.878 „Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi”

Ministru kabineta noteikumi Nr.1472 „Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus – tiflotehniku un surdotehniku”

 

TUKUMA NOVADA PAŠVALDĪBAS PABALSTI

Tukuma novada domes 2023.gada 25.maija saistošie noteikumi Nr.9 „Par Tukuma novada pašvaldības pabalstiem”

 

SOCIĀLĀS GARANTIJAS AUDŽUĢIMENĒM, BĀREŅIEM UN BEZ VECĀKU GĀDĪBAS PALIKUŠAJIEM BĒRNIEM

Ministru kabineta noteikumi Nr.857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”

Tukuma novada Domes 2023.gada 30.novembra saistošie noteikumi Nr.27 „Par ārpusģimenes aprūpes un sociālo garantiju nodrošināšanu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem Tukuma novada pašvaldībā

 

CITI

Tukuma novada domes 2022.gada 26.janvāra saistošie noteikumi Nr.2Par bezdarbnieku prioritāro iesaistes kārtību algotu pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā

Tukuma novada sociālā dienesta maksas pakalpojumu cenrādis