Sociālie pakalpojumi

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2019. gada 2. aprīļa noteikumi Nr.138 "Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu". Sociālos pakalpojumus sniedz tikai, pamatojoties uz sociālā darba speciālista atzinumu. Vispirms tiek izvērtēta iespēja sniegt sociālās aprūpes pakalpojumu dzīvesvietā un tikai tad, ja šāds pakalpojuma apjoms nav pietiekams, tiek nodrošināta sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.

Sociālie pakalpojumi Tukuma novada pašvaldībā:

 • aprūpe mājās - pakalpojumi mājās pamatvajadzību apmierināšanai personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt (tai skaitā, mobilās aprūpes brigādes, drošības pogas pakalpojums, ēdiens uz mājām utml);
  Pakalpojuma nodrošina biedrība "Latvijas Samariešu apvienība". 
   
 • sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija dienas centrā - institūcija, kas dienas laikā nodrošina sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas personām ar garīga rakstura traucējumiem, invalīdiem, bērniem no trūcīgām ģimenēm un ģimenēm, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, kā arī personām, kuras sasniegušas vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju;
  -pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem- Rehabilitācijas nodaļas Dienas aprūpes centrs "Saime",
  -bērniem-Rehabilitācijas nodaļas Dienas aprūpes centrs "Saimīte",
  -personām ar invaliditāti, pensijas vecumu sasniegušām personām- Rehabilitācijas nodaļas Dienas aprūpes centrs "Rīti"

   
 • grupu dzīvoklis - atsevišķs dzīvoklis, kurā personām ar garīga rakstura traucējumiem nodrošina individuālu atbalstu sociālo problēmu risināšanā;
  -Izmitināšanas pakalpojumu nodaļas grupu dzīvoklis Tukumā, Tukuma nov.
  -Izmitināšanas pakalpojumu nodaļas grupu dzīvoklis Irlavas pag., Tukuma nov.,
  -Izmitināšanas pakalpojumu nodaļas grupu dzīvoklis Jaunpils pag., Tukuma nov.

   
 • patversme - sociālā institūcija, kas personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām nodrošina īslaicīgas uzturēšanās iespējas, uzturu, personiskās higiēnas iespējas un sociālā darba speciālistu pakalpojumus;
  -Izmitināšanas pakalpojumu nodaļas Tukuma patversme
   
 • sociālā rehabilitācijas pakalpojumi dzīvesvietā - pakalpojumi, kuri nav saistīti ar personas pārcelšanos uz citu dzīvesvietu un kur tiek veikta profesionāla darbība, lai palīdzētu personām, ģimenēm, personu grupām un sabiedrībai kopumā veicināt vai atjaunot savu spēju sociāli funkcionēt, kā arī radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus;
   
 • sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi - pakalpojumi, kurus persona saņem savā mājoklī vai institūcijā bez pārcelšanās uz citu dzīvesvietu un kur tiek pielietots metožu kopums ar mērķi uzlabot pakalpojuma saņēmēja pašaprūpes un funkcionēšanas spējas.

Lai saņemtu pašvaldības finansētos sociālos pakalpojumus, personai vai viņas likumiskajam pārstāvim jāvēršas pašvaldības sociālajā dienestā, kuras teritorijā persona ir reģistrējusi savu pamatdzīvesvietu, iesniedzot šādus dokumentus:

 • iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu;
 • informāciju par personas vai viņas likumīgo apgādnieku gūtajiem ienākumiem;
 • ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli (izziņā norāda funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesību, ja persona vēlas saņemt aprūpi mājās, pakalpojumu grupu mājā (dzīvoklī), pusceļa mājā, dienas aprūpes centrā un ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā);
 • psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesību un piemērotāko sociālā pakalpojuma veidu personai ar garīga rakstura traucēju­miem, ja sociālo pakalpojumu vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem vai bērns ar garīgās attīstības traucējumiem;
 • invaliditāti apliecinoša dokumenta kopiju, ja ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumus sociālās aprūpes institūcijā vēlas saņemt persona ar invaliditāti;
 • citus dokumentus atbilstoši attiecīgā sociālā pakalpojuma veidam.

Pašvaldības sociālais dienests saņemtos dokumentus 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas izvērtē personas atbilstību pakalpojuma saņemšanai izvirzītajiem kritērijiem un informē par sociālā pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu.

Statistiskos datus par sniegtajiem sociālajiem pakalpojumiem pašvaldībās iesakām meklēt Labklājības ministrijas mājas lapā: https://www.lm.gov.lv/lv/gada-dati