Sociālie pakalpojumi

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2019. gada 2. aprīļa noteikumi Nr.138 "Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu". Sociālos pakalpojumus sniedz tikai, pamatojoties uz sociālā darba speciālista atzinumu. Vispirms tiek izvērtēta iespēja sniegt sociālās aprūpes pakalpojumu dzīvesvietā un tikai tad, ja šāds pakalpojuma apjoms nav pietiekams, tiek nodrošināta sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.

Sociālie pakalpojumi Tukuma novada pašvaldībā:

 • aprūpe mājās - pakalpojumi mājās pamatvajadzību apmierināšanai personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt (tai skaitā, mobilās aprūpes brigādes, drošības pogas pakalpojums, ēdiens uz mājām utml);
  2023.gadā pakalpojumu nodrošina biedrība "Latvijas Samariešu apvienība". 
  No 2024.gada- biedrība "Latvijas Sarkanais krusts"

   
 • atelpas brīdis - pakalpojuma mērķis ir nodrošināt personām ar izteiktiem un smagiem funkcionāliem traucējumiem īslaicīgu sociālo aprūpi līdz 30 diennaktīm gadā, aizstājot aprūpes procesā mājsaimniecības locekļus
  Pakalpojumu pilngadīgām personām rindas kārtībā nodrošina Izmitināšanas paklapojumu nodaļa Jaunpils pagastā, Tukuma nov.
   
 • sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija dienas centrā - institūcija, kas dienas laikā nodrošina sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas personām ar garīga rakstura traucējumiem, invalīdiem, bērniem no trūcīgām ģimenēm un ģimenēm, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, kā arī personām, kuras sasniegušas vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju;
  -pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem- Rehabilitācijas nodaļas Dienas aprūpes centrs "Saime",
  -bērniem-Rehabilitācijas nodaļas Dienas aprūpes centrs "Saimīte",
  -personām ar invaliditāti, pensijas vecumu sasniegušām personām- Rehabilitācijas nodaļas Dienas aprūpes centrs "Rīti"

   
 • grupu māja (dzīvoklis) - atsevišķs dzīvoklis, kurā personām ar garīga rakstura traucējumiem nodrošina individuālu atbalstu sociālo problēmu risināšanā;
  -Izmitināšanas pakalpojumu nodaļas grupu dzīvoklis Tukumā, Tukuma nov.
  -Izmitināšanas pakalpojumu nodaļas grupu dzīvoklis Irlavas pag., Tukuma nov.,
  -Izmitināšanas pakalpojumu nodaļas grupu dzīvoklis Jaunpils pag., Tukuma nov.

   
 • patversme - sociālā institūcija, kas personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām nodrošina īslaicīgas uzturēšanās iespējas, uzturu, personiskās higiēnas iespējas un sociālā darba speciālistu pakalpojumus;
  -Izmitināšanas pakalpojumu nodaļas Tukuma patversme
   
 • ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma mērķis ir nodrošināt mājokli, pilnu aprūpi un sociālo rehabilitāciju, personām, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ un ar pakalpojumiem dzīvesvietā un mājsaimniecībā pieejamajiem aprūpes resursiem nav iespējams nodrošināt nepieciešamo sociālās aprūpes apjomu, personai ir noteikts trešais vai ceturtais aprūpes līmenis.
  Pakalpojumu organizē Atbalsta nodaļa pilngadīgām personām. Pakalpojumu nodrošina personai vēlamais pakalpojuma sniedzējs.
   
 • pansija - pansijas pakalpojums nodrošina mājokli, uzraudzību, atbalstu pašaprūpē un, ja nepieciešams, atbalstu sociālo problēmu risināšanā pensijas vecuma personām vai pilngadīgām personām, ja saskaņā ar sociālā darbinieka izvērtējumu personas funkcionālās spējas atbilst 3. vai 4. aprūpes līmenim un personai ir nepieciešama diennakts uzraudzība
  Pansijas pakalpojums nodrošina Izmitināšanas pakalpojumu nodaļa rindas kārtībā adresē Ķiršu iela 10, Kandava, Tukuma nov.
   
 • sociālā rehabilitācijas pakalpojumi dzīvesvietā - pakalpojumi, kuri nav saistīti ar personas pārcelšanos uz citu dzīvesvietu un kur tiek veikta profesionāla darbība, lai palīdzētu personām, ģimenēm, personu grupām un sabiedrībai kopumā veicināt vai atjaunot savu spēju sociāli funkcionēt, kā arī radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus;
   
 • sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi - pakalpojumi, kurus persona saņem savā mājoklī vai institūcijā bez pārcelšanās uz citu dzīvesvietu un kur tiek pielietots metožu kopums ar mērķi uzlabot pakalpojuma saņēmēja pašaprūpes un funkcionēšanas spējas.

 

PAKALPOJUMU SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA: 

Lai saņemtu pašvaldības sociālos pakalpojumus, personai vai viņas likumiskajam pārstāvim jāvēršas pašvaldības sociālajā dienestā, kuras teritorijā persona ir reģistrējusi savu pamatdzīvesvietu, iesniedzot šādus dokumentus:

 • iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu;
 • informāciju par personas vai viņas likumīgo apgādnieku gūtajiem ienākumiem;
 • ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli (izziņā norāda funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesību, ja persona vēlas saņemt aprūpi mājās, pakalpojumu grupu mājā (dzīvoklī), pusceļa mājā, dienas aprūpes centrā un ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā);
 • psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesību un piemērotāko sociālā pakalpojuma veidu personai ar garīga rakstura traucēju­miem, ja sociālo pakalpojumu vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem vai bērns ar garīgās attīstības traucējumiem;
 • invaliditāti apliecinoša dokumenta kopiju, ja ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumus sociālās aprūpes institūcijā vēlas saņemt persona ar invaliditāti;
 • citus dokumentus atbilstoši attiecīgā sociālā pakalpojuma veidam.

Pašvaldības sociālais dienests saņemtos dokumentus 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas izvērtē personas atbilstību pakalpojuma saņemšanai izvirzītajiem kritērijiem un informē par sociālā pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu.

Statistiskos datus par sniegtajiem sociālajiem pakalpojumiem pašvaldībās iesakām meklēt Labklājības ministrijas mājas lapā: https://www.lm.gov.lv/lv/gada-dati