Pakalpojumi

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17.pants nosaka, ka

līdz jaunu novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 1. jūnijam

ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi.