Materiāls pabalsts krīzes situācijā

1.

Pakalpojuma nosaukums

Materiāls pabalsts krīzes situācijā

2.

Pakalpojuma turētāja nosaukums

Tukuma novada pašvaldības iestāde „Tukuma novada sociālais dienests” (turpmāk-Tukuma novada sociālais dienests).

3.

Pakalpojuma funkcija/uzdevums

Sniegt materiālu atbalstu maznodrošinātām un trūcīgām personām krīzes situācijā

4.

Pakalpojuma būtības īss apraksts

Materiālais pabalstu krīzes situācijā ir operatīvi sniegts materiāls atbalsts Tukuma novada pašvaldības teritorijā esošā mājsaimniecībā deklarētām personām, ārēju notikumu seku novēršanai vai mazināšanai krīzes situācijā.

5.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas personas.

6.

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji)

Maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss.

 

7.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums, likums „Par sociālo drošību” (07.09.1995 grozījumi 01.12.2005. un 06.03.2008.); Ministru kabineta 17.12.2020. noteikumi Nr.809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu"; Tukuma novada domes 30.03.2023. saistošie noteikumi Nr.5 „Par sociālo palīdzību Tukuma novada pašvaldībā”

8.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Tukuma novada sociālajā dienestā jāuzrāda: personas pase;

Lai saņemtu materiālo pabalstu krīzes situācijā, Tukuma novada pašvaldības teritorijā esošās mājsaimniecības pārstāvis viena mēneša laikā pēc krīzes situācijas rašanās ir jāiesniedz Tukuma novada sociālajā dienestā iesniegums par materiālā pabalsta krīzes situācijā pieprasīšanu un dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), kas apliecina krīzes situācijas faktu.

Tukuma novada sociālajā dienestā jaizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju.

9.

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas

Iesniegums;
Iztikas līdzekļu deklarācija (aizpilda Tukuma novada sociālajā dienestā);
Sociālā darbinieka atzinums

10.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās)

20

11.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Nav

12.

Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu)

 

13.

Administratīvais process

Ir

14.

Pārsūdzības iespējas

Lēmumu var apstrīdēt Tukuma novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā (Talsu iela 4, Tukums, Tukuma nov.) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu Tukuma novada sociālajā dienestā (Tidaholmas iela 1, Tukums, Tukuma nov.). Lēmums stājas spēkā dienā, kad adresāts to saņēmis Paziņošanas likumā noteiktā kārtībā.

15.

Atgādinājums

Klients ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu un savu rīcību, kā arī atbildīgs par zaudējumu, kas Aģentūrai radies viņa vainas vai nelikumīgas rīcības dēļ, atlīdzināšanu.

16.

Brīdinājums

Materiālu pabalstu krīzes situācijā izmaksu ar motivētu lēmumu pārtrauc vai samazina tā apmēru, ja klients, ir sniedzis nepatiesas ziņas.

17.

Pakalpojuma autentifikācijas līmenis

2 – apliecināta identitāte

18.

Dzīves situācija

Ģimene, bērni, veselība, sociālie pakalpojumi, ārkārtas situācija

19.

Pakalpojuma pieprasīšanas veidi

Klātiene

20.

Pakalpojuma saņemšanas veidi

Pabalstu var saņemt:

1. ar pārskaitījumu uz pieprasītāja kontu,

2. skaidrā naudā Tukuma novada pašvaldības kasē,