Vienreizēja materiāla palīdzība

1.

Pakalpojuma nosaukums

Vienreizēja materiāla palīdzība (Tukuma novada sociālais dienests)

2.

Pakalpojuma turētāja nosaukums

Tukuma novada pašvaldības iestāde „Tukuma novada sociālais dienests” (turpmāk-Tukuma novada sociālais dienests).

3.

Pakalpojuma funkcija/uzdevums

Sniegt materiālu atbalstu maznodrošinātām un trūcīgām personām.

4.

Pakalpojuma būtības īss apraksts

Vienreizējas materiālās palīdzības apmēru aprēķina, kā starpību starp personas ienākumiem un garantēto minimālo ienākumu slieksni.

5.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas personas.

6.

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji)

Maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss.

Vienreizēju materiālu palīdzību ir tiesīga saņemt persona, kurai objektīvu apstākļu dēļ nav mājokļa vai deklarētās dzīvesvietas un tā savu patstāvīgo dzīvesvietu ir izvēlējusies Tukuma novadā, kuras administratīvā teritorija nav personas pēdējā dzīvesvieta

7.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums, likums „Par sociālo drošību”; Ministru kabineta 17.12.2020. noteikumi Nr.809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu"; Tukuma novada domes 30.03.2023. saistošie noteikumi Nr.5 „Par sociālo palīdzību Tukuma novada pašvaldībā”

 

8.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz: iesniegums, īres vai apsaimniekošanas līgums; dzīvokļa īres un komunālo pakalpojumu maksājuma kvīts; izziņa par ienākumiem no algota darba pēdējo trīs mēnešu laikā (pēc iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu nomaksas); citi ienākumus, īpašumus un uzkrājumus apliecinoši dokumenti (ienākumi no saimnieciskās darbības, nekustamās mantas īres, saņemtie dāvinājumi, atsevišķi dzīvojoša laulātā materiālais atbalsts ģimenei); dokuments, kas apliecina saņemto uzturlīdzekļu apmēru, ja ģimenē kāds no vecākiem nepiedalās bērna audzināšanā; skolniekiem, studentiem - izziņa no mācību iestādes; dokumenti, kas apliecina papildus ienākumus, naudas uzkrājumus un īpašumus. Bezdarbniekiem jābūt reģistrētiem Nodarbinātības valsts aģentūrā ne mazāk kā trīs mēnešus. Tukuma novada sociālajā dienestā aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju.

9.

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas

Iesniegums;
Tukuma novada sociālajā dienestā aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju.

10.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās)

20

11.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Nav

12.

Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu)

Vienreizēju materiālu palīdzību saņem un piešķir sociālās palīdzības saņemšanas un piešķiršanas kārtībā, kura noteikta Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un Ministru kabineta noteikumos par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu.

13.

Administratīvais process

Ir

14.

Pārsūdzības iespējas

Lēmumu var apstrīdēt Tukuma novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā (Talsu iela 4, Tukums, Tukuma nov.) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu Tukuma novada sociālajā dienestā (Tidaholmas iela 1, Tukums, Tukuma nov.). Lēmums stājas spēkā dienā, kad adresāts to saņēmis Paziņošanas likumā noteiktā kārtībā.

15.

Atgādinājums

Ja pabalsta pieprasītājam mainās ienākumi, materiālais stāvoklis, kā arī izdevumi par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, pabalsta pieprasītājs par to informē Tukuma novada sociālo dienestu. 

16.

Brīdinājums

Pabalsta izmaksu ar motivētu lēmumu pārtrauc vai samazina tā apmēru, ja klients, aizpildot iztikas līdzekļu deklarāciju ir sniedzis nepatiesas ziņas vai bez attaisnojoša iemesla nepilda līdzdarbības pienākumus.

17.

Pakalpojuma autentifikācijas līmenis

2 – apliecināta identitāte

18.

Dzīves situācija

Pabalsti, valsts un pašvaldību palīdzība

19.

Pakalpojuma pieprasīšanas veidi

Klātiene

20.

Pakalpojuma saņemšanas veidi

Pabalstu var saņemt:

1. ar pārskaitījumu uz pieprasītāja kontu,

2. skaidrā naudā Tukuma novada pašvaldības kasē.