Vienreizēja materiāla palīdzība

No Tukuma novada Domes 23.12.2020 saistošajiem noteikumiem Nr.41 "Par sociālo palīdzību tukuma novada pašvaldībā"

V. Vienreizēja materiālā palīdzība

21. Vienreizēju materiālu palīdzību ir tiesības saņemt personai, ja tai objektīvu apstākļu dēļ nav mājokļa vai deklarētās dzīvesvietas un tā savu patstāvīgo dzīvesvietu ir izvēlējusies Tukuma novadā, kura administratīvā teritorija nav personas pēdējā dzīvesvieta.

22. Vienreizējas materiālās palīdzības apmēru aprēķina kā starpību starp personas ienākumiem un garantēto minimālo ienākumu slieksni.

23. Vienreizēju materiālu palīdzību saņem un piešķir sociālās palīdzības saņemšanas un piešķiršanas kārtībā, kura noteikta Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un Ministru kabineta noteikumos par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu. Tukuma novada sociālā dienesta lēmumu par vienreizējās materiālās palīdzības piešķiršanu vai atteikumu piešķirt vienreizējo materiālo palīdzību mājsaimniecībā esoša pilngadīga persona vai tās likumiskais pārstāvis var apstrīdēt Tukuma novada Domes Administratīvo aktu strīdu komisijā.