Projekts “PROTI un DARI!”. 10.09.2023.


 

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai

Projekta numurs: Nr. 8.3.3.0./15/I/001
Projekts “PROTI un DARI!”
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) projekts “PROTI un DARI!”, Nr. 8.3.3.0/15/I/001. Projekta mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu (vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki), prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, nodarbinātībā, Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Projekta “PROTI un DARI!” norise Tukuma novadā.
Tukuma novada pašvaldība veiksmīgi turpina īstenot 2017. gadā aizsākto Tukuma novada Domes sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru realizēto Eiropas Sociālā fonda projektu “PROTI un DARI!”.
Tukuma novads projektā “PROTI un DARI!” ir iesaistījies jau kopš 2017. gada 3. janvāra. Šajā laikā 172 jaunieši jau ir pabeiguši iesaisti šajā programmā. Tās laikā jaunieši varēja saņemt mentora atbalstu, sociālā darbinieka konsultācijas, psihologa sniegto atbalstu, kā arī doties pieredzes apmaiņas vizītēs uz potenciālajām darba vietām, apgūt neformālās izglītības kursus un iegūt sev vēlamo profesiju.
Beidzot dalību projektā “PROTI un DARI!”, daļa jauniešu sāka strādāt algotu darbu, citi atsāka mācības izglītības iestādēs, lai apgūtu izvēlēto profesiju vai vispārējo vidējo izglītību, kā arī jaunieši, kuri projekta laikā apguva jaunas dzīves prasmes un iemaņas, lai varētu tās pielietot ikdienas dzīvē.
Projekta īstenošanas laiks Tukuma novadā: no 2017. gada 3. janvāra līdz 2023. gada 31. oktobrim.
Projektā iesaistāmo mērķa grupas jauniešu maksimālais skaits Tukuma pašvaldībai: 181 mērķa grupas jaunietis.
Projekta sasniegtie rādītāji Tukuma novadā: 181 mērķa grupas jaunietis jau ir iesaistīts.
Projekta kontaktpersona - Projekta programmas vadītāja: Nataša Porfirova, tālrunis: 27263909, e-pasts: natasa.porfirova@tukums.lv
Projekta profils Facebook: https://www.facebook.com/Projekts-Proti-un-Dari-Tukuma-novad%C4%81-24941...
Vairāk informācija par projektu:
https://jaunatne.gov.lv/par-agenturu/programmas-projekti/proti-un-dari/