Projekta “Kopienas kā resurss ģimenēm” uzsākšana Tukuma novadā

Biedrība Latvijas Bērnu labklājības tīkls un aģentūra “Tukuma novada sociālais dienests”, 3.jūlijā parakstījušas vienošanos par sadarbību projekta “Kopienas kā resurss ģimenēm” īstenošanai Tukuma novadā. Projektā tiks izstrādāta un pilotēta kartēšanas pieeja, ar kuras palīdzību tiks apzinātas Tukuma novada ģimeņu ar bērniem vajadzības pēc atbalsta pakalpojumiem un identificēti novadā pieejamie resursi, kas jau tiek vai var tikt izmantoti atbalsta pakalpojumu sniegšanai ģimenēm ar bērniem. Vajadzību un resursu apzināšanā aktīvi tiks iesaistīti Tukuma novada iedzīvotāji, iestādes un uzņēmumi, organizējot fokusgrupu diskusijas, intervijas un aptaujas. Projekta noslēgumā paredzēts 2 dienu seminārs, kurā tiks prezentēti labie piemēri publisko pakalpojumu izveidei ģimeņu ar bērniem  atbalstam no Lietuvas, Zviedrijas un citām Latvijas pašvaldībām, kā arī tiks prezentēta un apspriesta projektā izstrādātā Tukuma novada vīzija līdz 2023.gadam par publisko pakalpojumu attīstību ģimenēm un tās praktiskā ieviešana.
Projektā tiks arī izstrādāta rokasgrāmata ar kartēšanas un prioritizēšanas metožu aprakstu, kā arī labās prakses piemēriem no Latvijas, Lietuvas un Zviedrijas, kas demonstrē publiskā sektora un pilsoniskās sabiedrības veiksmīgu sadarbības praksi attiecībā uz publisko pakalpojumu nodrošināšanu ģimenēm ar bērniem. Izstrādātā rokasgrāmata būs pieejama arī citu Latvijas novadu pašvaldībām, kuras vēlas uzlabot publisko pakalpojumu plānošanas un ieviešanas procesu, tai skaitā pieejamo pakalpojumu pieejamību un atbilstību mērķa grupas vajadzībām savā pašvaldībā.

Par projektu:
Projekts “Kopienas kā resurss ģimenēm” («Community power for Families», projekts nr. NGSLV-623) tiek īstenots Ziemeļvalstu Ministru padomes “Grantu programma Ziemeļvalstu un Baltijas valstu NVO programmas ietvaros un sadarbībā ar partneriem “Geri Norai”no Lietuvas un “Reach for Change” no Zviedrijas. Projekta īstenošana notiks no 2020. gada maija līdz 2021. gada martam.
Projekta mērķis ir uzlabot mehānismus, procesus un praksi pašvaldībās, lai efektīvi identificētu ģimeņu, bērnu un jauniešu aktuālās vajadzības pēc atbalsta pakalpojumiem un potenciālos partneru nepieciešamo pakalpojumu sniegšanai, kā arī iesaistīt visas ieinteresētās puses pakalpojumu vajadzību izvērtēšanā, plānošanā un sniegto pakalpojumu kvalitātes novērtēšanā.

Projekta aktualitāte:
Kā parāda dažādi pētījumi, tostarp Latvijas Bērnu labklājības tīkla pētījums par jauniešu labbūtību Baltijas valstīs, Latvijā ir satraucoši zemi bērnu un jauniešu labbūtības rādītāji vairākās būtiskās jomās, kā piemēram, slikta fiziskā un garīgā veselība, vardarbīgas attiecības ar vienaudžiem (Latvijā ir vislielākais bērnu un jauniešu īpatsvars Eiropas Savienībā, kuri cieš no vardarbības), augsta sociālā spriedze, nevienlīdzība un nabadzība. Bērnu labbūtība ir cieši saistīta ar situāciju ģimenē, ko papildus ietekmē arī situācijā vietējā kopienā un valstī kopumā. Latvijā ir liels skaits bērnu, kas aug viena vecāka ģimenēs (2019.g. 34 % šķirtu ģimeņu ar bērniem), pie kam, kā liecina statistikas dati, viena vecāka ģimenes, kā arī ģimenes, kurās aug bērni ar speciālām vajadzībām, visvairāk pakļautas nabadzības un sociālās atstumtības riskam.  Tāpat daudziem vecākiem trūkst atbalsta un zināšanu vecāku pienākumu veikšanā, kas bieži noved pie emocionālās spriedzes, konfliktiem un nereti vardarbības, kas tiešā veidā negatīvi ietekmē bērnus un ģimeni kopumā.
Tai pat laikā, pašvaldībām, īpaši lauku reģionos, trūkst resursi un bieži vien arī prasmes un pieredze, kas ļautu apzināt ģimeņu ar bērniem vajadzības un palīdzētu tās efektīvi risināt. Tādējādi projekta pienesums ir praktisku metožu izstrāde un pilotēšana, kas palīdzēs pašvaldībām identificēt ģimeņu ar bērniem vajadzības un veidot pakalpojumus, kuros tiek iesaistīti kopienas resursi un kas balstās uz ilgtspējīgiem, efektīviem un visām iesaistītajām pusēm izdevīgiem sadarbības modeļiem.

KONTAKTIEM:
Daiga Eiduka, projekta vadītāja 
E-pasts: info@bernulabklajiba.lv
Tālr.: +371 29205717 
Biedrība “Latvijas Bērnu labklājības tīkls”
Adrese: Zemitāna laukums 5, Rīga, LV-1006

Projekta partneri:


Projektu finansē: