Patversme

No Tukuma novada Domes 26.03.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 10 "Par Tukuma novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem un sociālo darbu"

Atjaunots 09.05.2019.

IV. Patversmes pakalpojums

24. Patversmes pakalpojums nodrošina īslaicīgas uzturēšanās iespējas, uzturu, personiskās higiēnas iespējas un sociālā darba speciālistu pakalpojumus personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām.

25. Patversmes pakalpojums ietver personas nodrošināšanu ar:

25.1. iespēju pārnakšņot no 1.oktobra līdz 31.martam no plkst.18:00 līdz plkst.8:00, no 1.aprīļa līdz 30.septembrim no plkst.20:00 līdz plkst.7:00. Ģimenēm patversmes pakalpojums tiek nodrošināts nepārtraukti;

25.2. apkurinātām telpām un guļamvietām - atsevišķi vīriešiem un sievietēm, vai ģimenei;

25.3. koplietojamu aprīkotu ēdamtelpu;

25.4. gultas piederumiem;

25.5. vakariņām un brokastīm, ģimenēm ir nodrošināta aprīkota koplietojama virtuve;

25.6. iespēju izmantot koplietojamu sanitāro telpu, tualeti, dušu;

25.7. nepieciešamajiem higiēnas līdzekļiem;

25.8. koplietojamu telpu apģērba mazgāšanai, žāvēšanai un gludināšanai;

25.9. drošību un viņa personīgo mantu saglabāšanu visu patversmē pavadāmo laiku;

25.10. sociālo darbu ar personu, sadarbībā ar Tukuma novada sociālo dienestu un citām institūcijām, personas sociālās situācijas uzlabošanai;

25.11. primārās veselības aprūpes pakalpojumi.

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 24.11.2016. lēmumu (prot.Nr.16, 11.§.)

26. Patversmes pakalpojumu nodrošina šādām mērķgrupām noteiktie pakalpojuma sniedzēji:

26.1. pilngadīgām personām - Tukuma patversme;

26.2. ģimenēm ar bērniem - Slampes un Džūkstes pagastu kopienas centrs „Rīti”.

27. Patversmes pakalpojumu pieprasīšanas un nodrošināšanas kārtība:

27.1. patversmes pakalpojumu piešķir personām, ģimenēm ar nepilngadīgiem bērniem, kuras atlikušas bez dzīvojamās platības vai to uzturēšanās dzīvesvietā apdraud personu veselību vai dzīvību;

27.2. lai saņemtu patversmes pakalpojumu persona, ģimene vēršas tieši pie pakalpojuma sniedzēja, ja iespējams, uzrāda personu apliecinošu dokumentu;

27.3. iestājoties patversmē, persona, ģimene tiek reģistrēta uzņemšanas žurnālā, iepazīstināta ar iekšējās kārtības noteikumiem, tiek nodrošināta personas pārbaude uz pedikulozi un uz alkohola koncentrāciju izelpā;

27.4. divu darba dienu laikā persona iesniedz Tukuma novada sociālajam dienestam:

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 24.11.2016. lēmumu (prot.Nr.16, 11.§.)

27.4.1. iesniegumu, kurā pamato patversmes pakalpojuma nepieciešamību, saņemšanas laiku,

27.4.2. ģimenes ārsta atzinumu par personas veselības stāvokli un medicīnisko kontrindikāciju neesamību,

27.4.3. psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesamību,

27.4.4. Plaušu kabineta speciālista atzinumu par konsultācijas saņemšanu,

27.4.5. nepieciešamības gadījumā Tukuma novada sociālajam dienestam ir tiesības pieprasīt arī citus dokumentus;

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 24.11.2016. lēmumu (prot.Nr.16, 11.§.)

27.5. vienas darba dienas laikā pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas Tukuma novada sociālais dienests pieņem lēmumu par patversmes pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt patversmes pakalpojumu, norādot tā iemeslu.

28. Pēc lēmuma par patversmes pakalpojuma piešķiršanu, Tukuma novada sociālais dienests un persona vai pilngadīgais ģimenes loceklis, kurai piešķirts patversmes pakalpojums, saskaņā ar pieņemto lēmumu slēdz līgumu par pakalpojuma sniegšanas vietu, pakalpojuma apjomu, termiņu, samaksas kārtību, pušu tiesībām, pienākumiem un atbildību. Patversmei ir saistības pret personu, ģimeni tikai līguma darbības periodā.

29. Ja patversmē ir brīvas vietas, jebkurai personai ir tiesības izmantot tās pakalpojumus, sedzot izdevumus, kas saistīti ar uzturēšanos patversmē, saskaņā ar apstiprinātajiem maksas pakalpojumu tarifiem saskaņā ar Tukuma novada Domes apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem par Tukuma novada sociālā dienesta maksas pakalpojumiem.

30. Personai bez deklarētas dzīvesvietas uz patversmes pakalpojuma saņemšanas laiku ir tiesības deklarēt savu dzīvesvietu adresē, kurā saņem patversmes pakalpojumu.

31. Patversmes pakalpojumu nenodrošina, ja:

31.1. personai ir konstatētas medicīniskās vai speciālās (psihiskās) kontrindikācijas;

31.2. persona atrodas alkohola, narkotiku vai psihotropo vielu reibumā;

31.3. persona neievēro patversmes iekšējās kārtības noteikumus;

31.4. persona ar savu uzvedību apdraud pārējo patversmes iemītnieku un darbinieku drošību.

32. Persona, kura saņem patversmes pakalpojumu, norēķinās par saņemto patversmes  pakalpojumu saskaņā ar Tukuma novada Domes apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem par  Tukuma novada sociālā dienesta maksas pakalpojumiem.

33. Ja persona, kura saņem patversmes pakalpojumu un kurai saskaņā ar sociālā darbinieka rehabilitācijas plānu ir nepieciešama darba un sociālo prasmju saglabāšana, atjaunošana un apgūšana, iesaistās pasākumos, kas veicina iepriekšminēto prasmju saglabāšanu, atjaunošanu un apgūšanu un rada labumu sabiedrībai, un neaizvieto pašvaldības funkciju veicējus, persona var tikt atbrīvota pilnīgi vai daļēji no samaksas par sociālo pakalpojumu attiecīgajā mēnesī, ņemot vērā šādu aprēķinu:

S-(M*L), kur

S= samaksa par pakalpojumu,

M= darba un sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumā iesaistīto

stundu skaits,

L= normatīvajos aktos noteiktā minimālā stundu tarifa likme.

34. Personas darba un sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumā iesaistīto stundu skaits tiek fiksēts norīkojumā uz pasākumu, pamatojoties uz kuru tiek pieņemts lēmums par personas atbrīvošanu no samaksas par patversmes pakalpojumu attiecīgajā mēnesī.

 

V.nodaļa svītrota ar Tukuma novada Domes 25.10.2018. lēmumu (prot.Nr.23, 7.§.)

no 35.punkta līdz 44.punktam

Pakalpojuma apraksts:

1.

Pakalpojuma nosaukums

Patversmes pakalpojums Tukuma novadā

2.

Pakalpojuma turētāja nosaukums

Tukuma novada pašvaldības aģentūra „Tukuma novada sociālais dienests” (turpmāk-Aģentūra), Tukuma patversme/Slampes un Džūkstes pagastu kopienas centrs „Rīti”

3.

Pakalpojuma funkcija/uzdevums

Bezpajumtniekiem un citām maznodrošinātām personām nodrošināt sociālā darba, sociālās rehabilitācijas, ēdināšanas, personīgās higiēnas un citus pakalpojumus ar mērķi motivēt minētās grupas personas mainīt savu sociālo situāciju un veicināt šo personu integrāciju sabiedrībā.

4.

Pakalpojuma būtības īss apraksts

Patversme nodrošina: īslaicīgu patvērumu personām bez noteiktas dzīves vietas un krīzes situācijā nonākušām personām; uzturu, personiskās higiēnas iespējas un sociālā darba speciālista konsultācijas. Patversme veic klaidonības un bezpajumtniecības preventīvos pasākumus, sekundāro profilaksi intravenozo narkotiku lietotājiem un nodrošina atkarību konsultatīvā punkta darbību. Ģimenēm ar bērniem nodrošina uzturēšanos ģimenes krīzes istabās.

5.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas personas.

6.

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji)

Patversmē tiek uzņemtas personas bez noteiktas dzīves vietas - pilsoņi, nepilsoņi un bezpavalstnieki, kas valstī uzturas legāli, kā arī ģimenes ar nepilngadīgiem bērniem; krīzes situācijā nonākusī ģimene patversmē tiek uzņemta ar ģimenes atbalsta nodaļas norīkojumu, policijas vai neatliekamās medicīniskās palīdzības apstiprinājumu par vardarbību, kuras rezultātā ģimene (persona) palikusi bez noteiktas dzīvesvietas; ugunsgrēka, plūdu u.c. stihisku nelaimju gadījumā, kad ģimene (persona) zaudējusi dzīvesvietu, ģimene(persona) tiek uzņemta patversmē nekavējoši;

7.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Likums „Par sociālo drošību”; „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums”; 21.04.2008.Ministru kabineta noteikumi Nr.288 „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība”; 27.05.2003. Ministru kabineta noteikumi Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta”; Tukuma novada domes 26.03.2015. saistošie noteikumi Nr.10 „Par Tukuma novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem un sociālo darbu”.

8.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Lai saņemtu patversmes pakalpojumu persona, ģimene vēršas tieši pie pakalpojuma sniedzēja, ja iespējams, uzrāda personu apliecinošu dokumentu.

 

Ja patvērums nepieciešams vairāk kā vienu nakti jāiesniedz Patversmē:

1)iesniegums,

2)ģimenes ārsta atzinumu par personas veselības stāvokli un medicīnisko kontrindikāciju neesamību,

3)psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesamību,

4)Plaušu kabineta speciālista atzinumu par konsultācijas saņemšanu,

5) nepieciešamības gadījumā Tukuma patversmei ir tiesības pieprasīt arī citus dokumentus;

 

Krīzes situācijā nonākušai pilngadīgai personai Patversmes pakalpojums Tukuma patversmē tiek nodrošināts tikai ar sociālā darbinieka atzinumu.

 

Krīzes situācijā nonākušai ģimenei ar bērniem Patversmes pakalpojums Slampes un Džūkstes kopienas centra "Rīti" patversmē tiek nodrošināts tikai ar sociālā darbinieka atzinumu.

 

Pēc lēmuma par patversmes pakalpojuma piešķiršanu, Tukuma novada sociālais dienests un persona vai pilngadīgais ģimenes loceklis, kurai piešķirts patversmes pakalpojums, saskaņā ar pieņemto lēmumu slēdz līgumu par pakalpojuma sniegšanas vietu, pakalpojuma apjomu, termiņu, samaksas kārtību, pušu tiesībām, pienākumiem un atbildību

9.

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas

-

10.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās)

nekavējoties

11.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Saskaņā ar Tukuma novada domes 26.11.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.26 "Par Tukuma novada pašvaldības aģentūras "Tukuma novada sociālais dienests" maksas pakalpojumiem"

12.

Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu)

Aģentūra vienas darba dienas laikā pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par patversmes pakalpojuma piešķiršanu vai noraidīšanu;

Pēc lēmuma par patversmes pakalpojuma piešķiršanu, Tukuma novada sociālais dienests un persona vai pilngadīgais ģimenes loceklis, kurai piešķirts patversmes pakalpojums, saskaņā ar pieņemto lēmumu slēdz līgumu par pakalpojuma sniegšanas vietu, pakalpojuma apjomu, termiņu, samaksas kārtību, pušu tiesībām, pienākumiem un atbildību

13.

Administratīvais process

Ir

14.

Pārsūdzības iespējas

Aģentūras lēmumu var apstrīdēt Tukuma novada Domes Administratīvo aktu strīdu komisijā (Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101) viena mēneša laikā, iesniegumu iesniedzot iestādei, kura izdevusi administratīvo aktu – Tukuma novada sociālajam dienestam (Tidaholmas iela 1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101)

15.

Atgādinājums

 

16.

Brīdinājums

Patversmes pakalpojumu nepiešķir personām alkohola reibumā. Pārtraukt klientam sniegt patversmes pakalpojumu, ja klients: ierodas patversmē alkohola, narkotiku vai psihotropo vielu reibumā, atkārtoti neievēro patversmes iekšējos kārtības noteikumus, nepilda līdzdarbības pienākumus, ar savu uzvedību apdraud pārējo patversmes iemītnieku un darbinieku drošību.

17.

Pakalpojuma autentifikācijas līmenis

2 – apliecināta identitāte

18.

Dzīves situācija

Pabalsti, valsts un pašvaldību palīdzība

19.

Pakalpojuma pieprasīšanas veidi

pasts/klātiene

20.

Pakalpojuma saņemšanas veidi

Klātienē