Jauniešu centrs

No Tukuma novada Domes 26.03.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 10 "Par Tukuma novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem un sociālo darbu"

Atjaunots 26.01.2016.

V. Bērnu un jauniešu dienas sociālās rehabilitācijas centra pakalpojums

35. Bērnu un jauniešu dienas sociālās rehabilitācijas centra pakalpojums nodrošina Tukuma novadā dzīvojošo bērnu un jauniešu lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, sociālo iemaņu apgūšanu, pilnveidošanu un Tukuma novadā dzīvojošo nepilngadīgo likumpārkāpēju individuālo sociālo rehabilitāciju.

36. Bērnu un jauniešu dienas sociālās rehabilitācijas centra pakalpojums tiek sniegts Tukuma novadā dzīvojošajiem bērniem un jauniešiem vecumā no 7 līdz 18 gadiem.

37. Bērnu un jauniešu dienas sociālās rehabilitācijas centra pakalpojumu nodrošina noteiktie pakalpojuma sniedzēji:

37.1. Jauniešu sociālais centrs;

37.2. Slampes un Džūkstes pagastu kopienas centrs „Rīti”.

38. Bērnu un jauniešu dienas sociālās rehabilitācijas centra pakalpojums ietver:

38.1. dažādu pasākumu organizēšanu, kas veicina bērna fiziskās, intelektuālās un psiholoģiskās spējas, savstarpējās saskarsmes iemaņu attīstību, sociālās un fiziskās funkcionēšanas spēju apgūšanu, atjaunošanu un uzlabošanu;

38.2. individuālās konsultācijas vecākiem un bērnam;

38.3. pašpalīdzības, izglītojošo u.c. grupu organizēšanu vecākiem un bērnam;

38.4. bērna pašaprūpes iemaņu apgūšanu ar speciālu nodarbību palīdzību;

38.5. bērna iesaistīšanu interešu izglītībā, dažādos projektos;

38.6. tematisko pasākumu un nometņu organizēšanu;

38.7. nepieciešamo drošības pasākumu nodrošināšanu bērniem pakalpojuma sniegšanas laikā;

38.8. individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izstrādi un realizāciju.

 

39. Bērnu un jauniešu dienas sociālās rehabilitācijas centra pakalpojumu piešķir, pamatojoties uz sociālā darbinieka norīkojumu vai bērna vai jaunieša likumiskā pārstāvja iesniegumu.

40. Tukuma novada sociālais dienests un bērna vai jaunieša likumiskais pārstāvis slēdz līgumu par pakalpojuma sniegšanas vietu, pakalpojuma apjomu, termiņu, samaksas kārtību, pušu tiesībām, pienākumiem un atbildību.

41. Sociālais darbinieks bērnu vai jaunieti atbilstoši faktiskajam apmeklējumam reģistrē apmeklētāju žurnālā.

42. Samaksa par bērnu un jauniešu sociālās rehabilitācijas dienas centra pakalpojumu ir noteikta ar Tukuma novada Domes apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem par Tukuma novada sociālā dienesta maksas pakalpojumiem.

43. Tukuma novada pašvaldībā dzīvesvietu deklarējušām personām bērnu un jauniešu sociālās rehabilitācijas centra pakalpojums tiek nodrošināts bez maksas.

44. Par sniegto bērnu un jauniešu sociālās rehabilitācijas centra pakalpojumu, apjomu un maksu citā pašvaldībā deklarētām personām tiek informēta attiecīgā pašvaldība.

Pakalpojuma apraksts:

1.

Pakalpojuma nosaukums

Bērnu un jauniešu  sociālās rehabilitācijas centra pakalpojumi Tukuma novada iedzīvotājiem

2.

Pakalpojuma turētāja nosaukums

Tukuma novada pašvaldības aģentūra „Tukuma novada sociālais dienests” (turpmāk-Aģentūra) Jauniešu sociālais centrs.

3.

Pakalpojuma funkcija/uzdevums

Aktualizēt un pilnveidot darbu ar bērnu un jauniešu ģimenēm, organizēt brīvā laika izmantošanas iespējas bērniem un jauniešiem.

4.

Pakalpojuma būtības īss apraksts

Sociālais darbs ar nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem, bērniem ar deviantu uzvedību un viņu ģimenēm; pulcēšanās vieta jauniešiem dažādu pasākumu īstenošanai, saturīgai brīvā laika pavadīšanai; psihologa konsultācijas; atbalsta grupas vecākiem un jauniešiem;šūšanas un mākslas nodarbības; iemaņu apgūšana darbā ar datoru; kulinārijas iemaņu apgūšanas grupas; sporta nodarbības; dažādu projektu īstenošana.

5.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas personas.

6.

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji)

Centra mērķa grupas vecums no 7-18 gadiem

 

7.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Likums „Par sociālo drošību”; „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums”;21.04.2008. Ministru kabineta noteikumi Nr.288 „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība”; 27.05.2003. Ministru kabineta noteikumi Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta”; Tukuma novada domes 26.03.2015. saistošie noteikumi Nr.10 „Par Tukuma novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem un sociālo darbu”.

8.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Sociālā darbinieka norīkojums vai bērna vai jaunieša likumiskā pārstāvja iesniegums.

9.

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas

 

10.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās)

Nav

11.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Nav

12.

Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu)

Tukuma novada sociālais dienests un bērna vai jaunieša likumiskais pārstāvis slēdz līgumu par pakalpojuma sniegšanas vietu, pakalpojuma apjomu, termiņu, samaksas kārtību, pušu tiesībām, pienākumiem un atbildību.

13.

Administratīvais process

Ir

14.

Pārsūdzības iespējas

Aģentūras lēmumu var apstrīdēt Tukuma novada Domes Administratīvo aktu strīdu komisijā (Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101) viena mēneša laikā, iesniegumu iesniedzot iestādei, kura izdevusi administratīvo aktu – Tukuma novada sociālajam dienestam (Tidaholmas iela 1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101)

15.

Atgādinājums

 

16.

Brīdinājums

 

17.

Pakalpojuma autentifikācijas līmenis

2 – apliecināta identitāte

18.

Dzīves situācija

Ģimene, bērni, veselība, sociālie pakalpojumi

19.

Pakalpojuma pieprasīšanas veidi

pasts/klātiene

20.

Pakalpojuma saņemšanas veidi

Klātienē