Grupu dzīvoklis

No Tukuma novada Domes 26.03.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 10 "Par Tukuma novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem un sociālo darbu"

Atjaunots 09.02.2017.

VI. Grupu dzīvoklis

45. Grupu dzīvokļa pakalpojums nodrošina individuālu atbalstu sociālo problēmu risināšanā pilngadīgai personai ar garīga rakstura traucējumiem atsevišķā dzīvoklī vai dzīvojamā mājā.

46. Grupu dzīvokļa pakalpojumu nodrošina sociālo pakalpojumu centrs „Mežrozītes”.

47. Grupu dzīvokļa pakalpojums ietver personas nodrošināšanu ar:

47.1. dzīvojamo telpu (dzīvojamā platība ne mazāk kā 6 m2 vienai personai), kurā izvieto ne vairāk kā divas personas;

47.2. koplietojamu aprīkotu virtuvi, atpūtas telpu;

47.3. koplietojamu dušu, tualeti;

47.4. koplietojamu telpu apģērba mazgāšanai, žāvēšanai un gludināšanai;

47.5. individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izstrādi, realizāciju un novērtēšanu;

47.6. dažādu pasākumu organizēšanu, kas veicina personas fiziskās, intelektuālās un psiholoģiskās spējas, savstarpējās saskarsmes iemaņu attīstību, sociālās un fiziskās funkcionēšanas spēju apgūšanu, atjaunošanu un uzlabošanu;

47.7. psihosociālā atbalsta sniegšanu personai un viņas tuviniekiem;

47.8. personu un viņu tuvinieku izglītošana par dažādu funkcionālo nespēju būtību un rehabilitācijas iespējām;

47.9. pašpalīdzības, izglītojošo u.c. grupu organizēšanu pakalpojuma saņēmējam un viņu tuviniekiem;

47.10. pašaprūpes iemaņu apgūšanu ar speciālu nodarbību palīdzību;

47.11. nepieciešamo drošības pasākumu nodrošināšanu pakalpojuma saņēmējam pakalpojuma sniegšanas laikā;

47.12. pakalpojuma saņēmēja un viņu tuvinieku konsultēšanu par vides pielāgošanas iespējām, tehnisko palīglīdzekļu pielietošanas un iegūšanas iespējām, par veselības aprūpes, saskarsmes, sociālajiem un tiesiskajiem jautājumiem.

48. Grupu dzīvokļa pakalpojumu piešķir sociālo pakalpojumu piešķiršanas kārtībā, kas noteikta Ministra kabineta noteikumos.

49. Pēc lēmuma par Grupu dzīvokļa pakalpojuma piešķiršanu Tukuma novada sociālais dienests, persona (vai personas likumiskais pārstāvis), apgādnieks saskaņā ar pieņemto lēmumu slēdz līgumu par pakalpojuma sniegšanas vietu, pakalpojuma apjomu, termiņu, samaksas kārtību, pušu tiesībām, pienākumiem un atbildību.

50. Grupu dzīvokļa pakalpojumu nepiešķir:

50.1. ja nav ievērotas šo noteikumu vai attiecīgā sociālā pakalpojuma piešķiršanas un saņemšanas regulējošo normatīvo aktu prasības;

50.2. ja personai ir konstatētas medicīniskās vai speciālās (psihiskās) kontrindikācijas.

51. Grupu dzīvokļa samaksas kārtība:

51.1. Tukuma novada pašvaldībā dzīvesvietu deklarējušām personām Grupu dzīvokļa pakalpojumi tiek nodrošināti bez maksas. Personai ir pienākums norēķināties par šādiem mājokļa nodrošināšanas izdevumiem:

51.1.1. par elektrību, ūdeni, kanalizāciju un sadzīves atkritumiem pēc faktiskā patēriņa,

51.1.2. par apkuri – 1/3 no faktiskā patēriņa (aprēķinā ir iekļauta dzīvojamās telpas platība un 1/14 daļa no koplietojamo telpu kopējas platības),

51.1.3. par apsaimniekošanu (aprēķinā ir iekļauta dzīvojamās telpas platība un 1/14 daļa no koplietojamo telpu kopējas platības),

51.2. citā pašvaldībā dzīvesvietu deklarējušām personām par Grupu dzīvokļa pakalpojumiem ir pienākums norēķināties par šādiem mājokļa nodrošināšanas izdevumiem:

51.2.1. par apkuri (aprēķinā ir iekļauta dzīvojamās telpas platība un 1/14 daļa no koplietojamo telpu kopējas platības), elektrību, ūdeni, kanalizāciju un sadzīves atkritumiem pēc faktiskā patēriņa,

51.2.2. par apsaimniekošanu (aprēķinā ir iekļauta dzīvojamās telpas platība un 1/14 daļa no koplietojamo telpu kopējas platības),

51.2.3. par sociālo pakalpojumu grupu dzīvoklī saskaņā ar Tukuma novada Domes apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem par Tukuma novada sociālā dienesta maksas pakalpojumiem,

51.2.4. par sniegto Grupu dzīvokļa pakalpojumu, apjomu un maksu citā pašvaldībā deklarētām personām tiek informēta attiecīgā pašvaldība.

Pakalpojuma apraksts:

1.

Pakalpojuma nosaukums

Grupu dzīvokļa pakalpojums

2.

Pakalpojuma turētāja nosaukums

Tukuma novada pašvaldības aģentūra „Tukuma novada sociālais dienests” (turpmāk-Tukuma novada sociālais dienests) Sociālo pakalpojumu centrs "Mežrozītes"

3.

Pakalpojuma funkcija/uzdevums

  • Veicināt personu ar garīga rakstura traucējumiem rehabilitāciju, integrāciju sabiedrībā un darba tirgū.
  • Sniegt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu un individuālu atbalstu sociālo problēmu risināšanā personām ar garīgās attīstības traucējumiem.
  • Nodrošināt klientam sociālo pakalpojumu atbilstoši klienta individuālajām vajadzībām.

4.

Pakalpojuma būtības īss apraksts

Grupu dzīvokļa pakalpojums ietver personas nodrošināšanu ar: dzīvojamo telpu (dzīvojamā platība ne mazāk kā 6 m2 vienai personai), kurā izvieto ne vairāk kā divas personas; koplietojamu aprīkotu virtuvi, atpūtas telpu; koplietojamu dušu, tualeti; koplietojamu telpu apģērba mazgāšanai, žāvēšanai un gludināšanai; individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izstrādi, realizāciju un novērtēšanu; dažādu pasākumu organizēšanu, kas veicina personas fiziskās, intelektuālās un psiholoģiskās spējas, savstarpējās saskarsmes iemaņu attīstību, sociālās un fiziskās funkcionēšanas spēju apgūšanu, atjaunošanu un uzlabošanu; psihosociālā atbalsta sniegšanu personai un viņas tuviniekiem; personu un viņu tuvinieku izglītošana par dažādu funkcionālo nespēju būtību un rehabilitācijas iespējām; pašpalīdzības, izglītojošo u.c. grupu organizēšanu pakalpojuma saņēmējam un viņu tuviniekiem; pašaprūpes iemaņu apgūšanu ar speciālu nodarbību palīdzību;nepieciešamo drošības pasākumu nodrošināšanu pakalpojuma saņēmējam pakalpojuma sniegšanas laikā; pakalpojuma saņēmēja un viņu tuvinieku konsultēšanu par vides pielāgošanas iespējām, tehnisko palīglīdzekļu pielietošanas un iegūšanas iespējām, par veselības aprūpes, saskarsmes, sociālajiem un tiesiskajiem jautājumiem.

Pakalpojums tiek nodrošināts visu diennakti.

 

5.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas personas

6.

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji)

Pilngadīga persona ar garīga rakstura traucējumiem

7.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Likums „Par sociālo drošību”;

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (3.pants, 4.panta pirmā daļa, 9.pants)

Likums „Par pašvaldībām” 14.panta trešā daļa

Civillikums (184.pants un 188.pants)

21.04.2008. Ministru kabineta noteikumi Nr.288 „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība”;

27.05.2003. Ministru kabineta noteikumi Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta”;

Tukuma novada Domes 26.03.2015. saistošie noteikumi Nr.10 „Par Tukuma novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem un sociālo darbu”

Tukuma novada Domes 26.11.2015. saistošie noteikumi Nr.26 „Tukuma novada pašvaldības aģentūras „Tukuma novada sociālais dienests” maksas pakalpojumi”

8.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Tukuma novada sociālajā dienestā iesniedz rakstisku iesniegumu un dokumentus, kas apliecina viņa tiesības saņemt pakalpojumu:

1. invaliditāti apliecinoša dokumenta kopiju, ja sociālos pakalpojumus vēlas saņemt persona ar invaliditāti,

2. ģimenes ārsta atzinumu par personas veselības stāvokli. Izziņā norāda funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesību.

3. iztikas līdzekļu deklarāciju, kas noteikta normatīvajos aktos par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu, ja tiek pieprasīta sociālā palīdzība vai sociālā pakalpojuma izmaksas sedz no pašvaldības budžeta

Tukuma novada sociālajā dienestā kopā ar sociālo darbinieku aizpilda personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karti, lai izvērtētu nepieciešamo aprūpes līmeni, klienta un viņa likumīgo apgādnieku ienākumus apliecinošus dokumentus, nepieciešamības gadījumā Tukuma novada sociālajam dienestam ir tiesības pieprasīt arī citus dokumentus.

9.

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas

Iesniegums, iztikas līdzekļu deklarācija, personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karte

10.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās)

Tukuma novada sociālais dienests 10 darba dienās pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu

11.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Pēc lēmuma par Grupu dzīvokļa pakalpojuma piešķiršanu Tukuma novada sociālais dienests, persona (vai personas likumiskais pārstāvis), apgādnieks saskaņā ar pieņemto lēmumu slēdz līgumu par pakalpojuma sniegšanas vietu, pakalpojuma apjomu, termiņu, samaksas kārtību, pušu tiesībām, pienākumiem un atbildību.

12.

Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu)

Tukuma novada sociālais dienests 10 darbdienu laikā pēc minēto dokumentu saņemšanas un reģistrēšanas veic šādas darbības:

1.novērtē personas vajadzības

2. izvērtē:

- pašvaldības iespējas sniegt personas vajadzībām atbilstošu sociālo pakalpojumu vai sociālo palīdzību;

- personas vai viņas ģimenes locekļu līdzdarbības iespējas un nepieciešamību noslēgt par to vienošanos;

- nepieciešamību sastādīt rehabilitācijas plānu

3.Pēc lēmuma par Grupu dzīvokļa pakalpojuma piešķiršanu Tukuma novada sociālais dienests, persona (vai personas likumiskais pārstāvis), apgādnieks saskaņā ar pieņemto lēmumu slēdz līgumu par pakalpojuma sniegšanas vietu, pakalpojuma apjomu, termiņu, samaksas kārtību, pušu tiesībām, pienākumiem un atbildību.

13.

Administratīvais process

Ir

14.

Pārsūdzības iespējas

Tukuma novada sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Tukuma novada Domes Administratīvo aktu strīdu komisijā (Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101) viena mēneša laikā, iesniegumu iesniedzot iestādei, kura izdevusi administratīvo aktu –Tukuma novada sociālajam dienestam (Tidaholmas iela 1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101)

15.

Atgādinājums

Nav

16.

Brīdinājums

Aprūpes mājās pakalpojumus nepiešķir:

1. ja nav ievērotas saistošo noteikumu vai aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanas un saņemšanas regulējošo normatīvo aktu prasības;

2. ja personai ir konstatētas medicīniskās vai speciālās (psihiskās) kontrindikācijas.

17.

Pakalpojuma autentifikācijas līmenis

2 – apliecināta identitāte

18.

Dzīves situācija

Sociālie pakalpojumi

19.

Pakalpojuma pieprasīšanas veidi

klātiene

20.

Pakalpojuma saņemšanas veidi

klātienē