Pakalpojums Sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija dienas aprūpes centrā

No Tukuma novada Domes 23.06.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.10 "Par Tukuma novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem un sociālo darbu"

 

III. Sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija dienas aprūpes centrā

17. Sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija dienas aprūpes centrā ir pasākumu kopums, kas nodrošina personu ar invaliditāti, pirmspensijas un pensijas vecuma personu, ģimeņu ar bērniem, līdzatkarīgo personu, bezdarbnieku, nepilngadīgo māmiņu, bērnu no riska un trūcīgām ģimenēm u.c. sociālās atstumtības riskam pakļauto Tukuma novada pašvaldības iedzīvotāju sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu un dienas sociālo aprūpi personām, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ.

18. Sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju dienas aprūpes centrā nodrošina šādām mērķgrupām noteiktie pakalpojuma sniedzēji:

18.1. personām, kurām noteikta invaliditāte - Invalīdu dienas centrs „Saime” un Slampes un Džūkstes pagastu kopienas centrs „Rīti”;

18.2. pirmspensijas un pensijas vecuma personām, bezdarbniekiem - Slampes un Džūkstes pagastu kopienas centrs „Rīti”;

18.3. ģimenēm ar bērniem, līdzatkarīgajiem ģimenes locekļiem un nepilngadīgajām māmiņām – dienas centrs „Saimīte”;

18.4. bērniem, kuriem noteikta invaliditāte  - dienas centrs „Saimīte”;

18.5. bērniem no riska un trūcīgām ģimenēm vecumā no 1,5 līdz 5 gadiem - dienas centrs „Saimīte”.

 

19. Sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija dienas aprūpes centrā ietver:

19.1. dažādu pasākumu organizēšanu, kas veicina personas fiziskās, intelektuālās un psiholoģiskās spējas, savstarpējās saskarsmes iemaņu attīstību, sociālās un fiziskās funkcionēšanas spēju apgūšanu, atjaunošanu un uzlabošanu;

19.2. psihosociālā atbalsta sniegšanu personai un viņa tuviniekiem;

19.3. pašpalīdzību, atbalsta izglītojošo u.c. grupu organizēšanu personām un viņu tuviniekiem;

19.4. pašaprūpes iemaņu apgūšanu ar speciālu nodarbību palīdzību;

19.5. sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma ietvaros personu var nodrošināt ar medicīnisko rehabilitāciju - masāžu, fizioterapiju un slinga terapiju;

19.6. ēdināšanu, ar personas līdzmaksājumu, personām, kuras sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņem visu darba dienu;

19.7. nepieciešamo drošības pasākumu nodrošināšanu personām pakalpojuma sniegšanas laikā;

19.8. personu un viņu tuvinieku izglītošana par dažādu funkcionālo nespēju būtību un rehabilitācijas iespējām;

19.9. personu un viņu tuvinieku konsultēšana par vides pielāgošanas iespējām personas dzīves vietā, tehnisko palīglīdzekļu pielietošanas un iegūšanas iespējām, veselības aprūpes, saskarsmes, sociālajiem un tiesiskajiem jautājumiem.

20. Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu dienas aprūpes centrā piešķir sociālo pakalpojumu piešķiršanas kārtībā, kas noteikta Ministra kabineta noteikumos.

21. Pēc lēmuma par Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas dienas aprūpes centrā pakalpojuma piešķiršanu Tukuma novada sociālais dienests, persona (vai personas likumiskais pārstāvis), apgādnieks saskaņā ar pieņemto lēmumu slēdz līgumu par pakalpojuma sniegšanas vietu, pakalpojuma apjomu, pasākumiem, termiņu, samaksas kārtību, pušu tiesībām, pienākumiem un atbildību.

22. Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus dienas aprūpes centrā nepiešķir:

22.1. ja nav ievērotas šo saistošo noteikumu vai attiecīgā sociālā pakalpojuma piešķiršanas un saņemšanas regulējošo normatīvo aktu prasības;

22.2. ja personai ir konstatētas medicīniskās vai speciālās (psihiskās) kontrindikācijas;

22.3. personai, kura funkcionālās nespējas dēļ nevar nosēdēt ratiņkrēslā vismaz četras stundas (daļēji guloša).

23. Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu dienas aprūpes centrā samaksas kārtība:

23.1. Tukuma novada pašvaldībā dzīvesvietu deklarējušām personām sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums dienas aprūpes centrā tiek nodrošināts bez maksas. Personai ir pienākums norēķināties par maksas pakalpojumiem, kurus sniedz pieaugušo dienas sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes centra pakalpojuma ietvaros, saskaņā ar Tukuma novada Domes apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem par Tukuma novada sociālā dienesta maksas pakalpojumiem;

23.2. Tukuma novada sociālā dienesta sniegtos medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus ir tiesības saņemt Tukuma novadā dzīvesvietu deklarējušiem personām ar invaliditāti, personām ar draudošu invaliditāti, jauniešiem ar stājas traucējumiem, ja ģimenes ārsts ir izsniedzis izziņu par pakalpojuma nepieciešamību;

23.3. par sniegto pieaugušo dienas sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes centra pakalpojumu, apjomu un maksu citā pašvaldībā deklarētām personām tiek informēta attiecīgā pašvaldība.

Pakalpojuma apraksts:

1.

Pakalpojuma nosaukums

Sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija dienas aprūpes centrā Tukuma novadā

2.

Pakalpojuma turētāja nosaukums

Tukuma novada pašvaldības aģentūra „Tukuma novada sociālais dienests” (turpmāk-Aģentūra), Tukuma patversme/Slampes un Džūkstes pagastu kopienas centrs „Rīti”

3.

Pakalpojuma funkcija/uzdevums

Nodrošināt personu ar invaliditāti, pirmspensijas un pensijas vecuma personu, ģimeņu ar bērniem, līdzatkarīgo personu, bezdarbnieku, nepilngadīgo māmiņu, bērnu no riska un trūcīgām ģimenēm u.c. sociālās atstumtības riskam pakļauto Tukuma novada pašvaldības iedzīvotāju sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu un dienas sociālo aprūpi personām, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ

4.

Pakalpojuma būtības īss apraksts

Sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija dienas aprūpes centrā ietver: dažādu pasākumu organizēšanu, kas veicina personas fiziskās, intelektuālās un psiholoģiskās spējas, savstarpējās saskarsmes iemaņu attīstību, sociālās un fiziskās funkcionēšanas spēju apgūšanu, atjaunošanu un uzlabošanu; psihosociālā atbalsta sniegšanu personai un viņa tuviniekiem; pašpalīdzību, atbalsta izglītojošo u.c. grupu organizēšanu personām un viņu tuviniekiem; pašaprūpes iemaņu apgūšanu ar speciālu nodarbību palīdzību; sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma ietvaros personu var nodrošināt ar medicīnisko rehabilitāciju - masāžu, fizioterapiju un slinga terapiju; ēdināšanu, ar personas līdzmaksājumu, personām, kuras sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņem visu darba dienu;nepieciešamo drošības pasākumu nodrošināšanu personām pakalpojuma sniegšanas laikā; personu un viņu tuvinieku izglītošana par dažādu funkcionālo nespēju būtību un rehabilitācijas iespējām; personu un viņu tuvinieku konsultēšana par vides pielāgošanas iespējām personas dzīves vietā, tehnisko palīglīdzekļu pielietošanas un iegūšanas iespējām, veselības aprūpes, saskarsmes, sociālajiem un tiesiskajiem jautājumiem.

5.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas personas

6.

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji)

Personas ar invaliditāti, pirmspensijas un pensijas vecuma personas, ģimenes ar bērniem, līdzatkarīgās personas, bezdarbnieki, nepilngadīgās māmiņas, bērni no riska un trūcīgām ģimenēm u.c. sociālās atstumtības riskam pakļautie Tukuma novada pašvaldības iedzīvotāji

7.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Likums „Par sociālo drošību”; „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums”;21.04.2008.Ministru kabineta noteikumi Nr.288 „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība”; 27.05.2003. Ministru kabineta noteikumi Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta”; Tukuma novada domes 26.03.2015. saistošie noteikumi Nr.10 „Par Tukuma novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem un sociālo darbu”.

8.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Lai saņemtu Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas dienas aprūpes centrā pakalpojumu persona, ģimene vēršas tieši pie pakalpojuma sniedzēja, ja iespējams, uzrāda personu apliecinošu dokumentu.

Ja patvērums nepieciešams vairāk kā vienu nakti jāiesniedz Patversmē:

1)iesniegums,

2)ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli. Izziņā norāda funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesību, ja persona vēlas saņemt aprūpi mājās, pakalpojumu grupu mājā (dzīvoklī), pusceļa mājā, dienas aprūpes centrā un ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā

3)psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesību un piemērotāko sociālā pakalpojuma veidu personai ar garīga rakstura traucēju­miem (MK 288 1.pielikums), ja sociālo pakalpojumu vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem vai bērns ar garīgās attīstības traucējumiem;

4) nepieciešamības gadījumā Tukuma patversmei ir tiesības pieprasīt arī citus dokumentus;

 

Krīzes situācijā nonākušām ģimenēm ar bērniem, līdzatkarīgajiem ģimenes locekļiem un nepilngadīgajām māmiņām, bērniem, kuriem noteikta invaliditāte un bērniem no riska un trūcīgām ģimenēm vecumā no 1,5 līdz 5 gadiem Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas dienas aprūpes centrā pakalpojums dienas centrā „Saimīte” tiek piešķirts ar sociālā darbinieka atzinumu.

9.

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas

-

10.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās)

10 darba dienās pieņem lēmumu.

Slēdz līgumu.

11.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Saskaņā ar Tukuma novada domes 26.11.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.26 "Par Tukuma novada pašvaldības aģentūras "Tukuma novada sociālais dienests" maksas pakalpojumiem"

12.

Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu)

Aģentūra vienas darba dienas laikā pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par patversmes pakalpojuma piešķiršanu vai noraidīšanu;

Pēc lēmuma par Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas dienas aprūpes centrā pakalpojuma piešķiršanu Tukuma novada sociālais dienests, persona (vai personas likumiskais pārstāvis), apgādnieks saskaņā ar pieņemto lēmumu slēdz līgumu par pakalpojuma sniegšanas vietu, pakalpojuma apjomu, pasākumiem, termiņu, samaksas kārtību, pušu tiesībām, pienākumiem un atbildību.

13.

Administratīvais process

Ir

14.

Pārsūdzības iespējas

Aģentūras lēmumu var apstrīdēt Tukuma novada Domes Administratīvo aktu strīdu komisijā (Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101) viena mēneša laikā, iesniegumu iesniedzot iestādei, kura izdevusi administratīvo aktu – Tukuma novada sociālajam dienestam (Tidaholmas iela 1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101)

15.

Atgādinājums

 

16.

Brīdinājums

Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus dienas aprūpes centrā nepiešķir:

1. ja nav ievērotas šo saistošo noteikumu vai attiecīgā sociālā pakalpojuma piešķiršanas un saņemšanas regulējošo normatīvo aktu prasības;

2. ja personai ir konstatētas medicīniskās vai speciālās (psihiskās) kontrindikācijas;

3. personai, kura funkcionālās nespējas dēļ nevar nosēdēt ratiņkrēslā vismaz četras stundas (daļēji guloša).

17.

Pakalpojuma autentifikācijas līmenis

2 – apliecināta identitāte

18.

Dzīves situācija

Pabalsti, valsts un pašvaldību palīdzība

19.

Pakalpojuma pieprasīšanas veidi

pasts/klātiene

20.

Pakalpojuma saņemšanas veidi

Klātienē