Aprūpe mājās

Atjaunots 09.05.2019.

No Tukuma novada Domes 26.03.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 10 "Par Tukuma novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem un sociālo darbu"

II. Aprūpe mājās

3. Aprūpes mājās pakalpojums ir pasākumu kopums, kas nodrošina pamatvajadzību apmierināšanu personām, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ.

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 24.11.2016. lēmumu (prot.Nr.16, 11.§.)

4. Aprūpes mājās mērķis:

4.1. nodrošināt personas pamatvajadzības personas dzīvesvietā;

4.2. veicināt personu iespējami ilgāku uzturēšanos viņu ierastajā sociālajā vidē un funkcionēšanu sabiedrībā;

4.3. Svītrots ar Tukuma novada Domes 24.11.2016. lēmumu (prot.Nr.16, 11.§.)

5. Aprūpes mājās pakalpojumu nodrošina Tukuma novada sociālais dienests, slēdzot līgumu ar pakalpojuma sniedzēju.

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 24.11.2016. lēmumu (prot.Nr.16, 11.§.)

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 23.11.2017. lēmumu (prot.Nr.19, 6.§.)

6. Aprūpes mājās pakalpojuma ietvaros personas, saskaņā ar sociālā darba speciālista veiktu personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu, var tikt nodrošinātas ar Drošības pogas pakalpojumu (nepārtrauktas saziņas iespējas, informatīvu atbalstu un palīdzību 24 stundas diennaktī), Mobilās aprūpes kompleksa pakalpojumu (paplašinātu aprūpes mājās pakalpojumu ar specializētu un aprīkotu transportu, nogādājot klientam trūkstošos resursus (silto ūdeni, dušu, veļas mašīnu u.c.), pēdu aprūpes pakalpojumu, dzīvesvietā - ne retāk kā reizi mēnesī) un specializētā transporta pakalpojumu.

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 24.11.2016. lēmumu (prot.Nr.16, 11.§.)

7. Aprūpe mājās var būt pastāvīga, īslaicīga vai pēc izsaukuma:

7.1. tiesības uz pastāvīgu aprūpi mājās ir personām, kuras patstāvīgi nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu personīgo aprūpi pašu spēkiem un kurām nav likumīgu apgādnieku vai tie objektīvu apstākļu dēļ nevar sniegt minētajiem klientiem nepieciešamo palīdzību.

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 24.11.2016. lēmumu (prot.Nr.16, 11.§.)

7.2. tiesības uz īslaicīgu aprūpi mājās ir personām, kuras īslaicīgi (slimošanas vai atveseļošanās perioda laikā, kā arī apgādnieku īslaicīgas prombūtnes laikā) nav spējīgas sevi aprūpēt.

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 24.11.2016. lēmumu (prot.Nr.16, 11.§.)

7.3. tiesības uz aprūpes mājās pakalpojumu pēc izsaukuma ir personām, kurām nav nepieciešams pastāvīgs vai īslaicīgs aprūpes mājās pakalpojums, bet ir nepieciešama konkrēta aprūpes mājās pakalpojuma uzdevuma veikšanai.

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 24.11.2016. lēmumu (prot.Nr.16, 11.§.)

8. Personām, kurām piešķirts asistenta pakalpojums, netiek nodrošināti aprūpes mājās pakalpojuma uzdevumi, kuru nodrošināšanu ir iespējams saņemt kā asistenta pakalpojumu.

9. Svītrots ar Tukuma novada Domes 24.11.2016. lēmumu (prot.Nr.16, 11.§.).

10. Aprūpes mājās pakalpojumu nodrošina 3 (trijos) aprūpes mājas pakalpojuma intensitātes līmeņos:

10.1. pirmais līmenis – no 1 līdz 2 reizēm nedēļā;

10.2. otrais līmenis – no 3 līdz 5 reizēm nedēļā;

10.3. trešais līmenis – no 6 līdz 7reizēm nedēļā.

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 24.11.2016. lēmumu (prot.Nr.16, 11.§.)

11. Aprūpes mājās pakalpojuma uzdevumi:

11.1. vajadzības pēc ēdiena nodrošināšana - pārtikas produktu piegāde, gatava ēdiena piegāde, ēdiena pagatavošana, personas ēdināšana,

11.2. pamatpakalpojumu nodrošināšana mājoklī - ūdens ienešana, iznešana, malkas ienešana un krāsns kurināšana; komunālo u.c. maksājumu organizēšana,

11.3. mājokļa uzkopšana – mitrā uzkopšana, putekļu slaucīšana, virtuves uzkopšana, virtuves inventāra un sadzīves tehnikas kopšana, logu mazgāšana, atkritumu iznešana, tualetes un vannas istabas uzkopšana, lietu sakārtošana, telpaugu laistīšana u.c.,

11.4. aprūpes palīdzība veselības aprūpes nodrošināšanā – medikamentu piegāde, medikamentu lietošanas nodrošināšana, ilgstošas lietošanas medikamentu recepšu atjaunošanas organizēšana, medicīnas darbinieka izsaukšana, asistenta pienākumu pildīšana – personai apmeklējot ambulatoros ārstniecības speciālistus vai ievietojot personu stacionārās ārstēšanās iestādē un primārās medicīnas pakalpojuma organizēšana,

11.5. palīdzība higiēnas nodrošināšanā – palīdzība personiskās higiēnas nodrošināšanā, palīdzība fizioloģisko vajadzību kārtošanai, gultas pārklāšana, veļas mazgāšana vai nodošana veļas mazgātavā, higiēnas un saimniecības preču piegāde,

11.6. sociālo attiecību veicināšana - saruna ar personu, asistenta pienākumu pildīšana aprūpējamās personas pastaigās, personas veicināšana iesaistīties interešu grupās un sociālo pakalpojumu saņemšanā,

11.7. drošības nodrošināšana - personas uzraudzība.

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 24.11.2016. lēmumu (prot.Nr.16, 11.§.)

12. Svītrots ar Tukuma novada Domes 24.11.2016. lēmumu (prot.Nr.16, 11.§.).

13. Aprūpes mājās pakalpojumu piešķir Tukuma novada sociālais dienests Ministra kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā.

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 24.11.2016. lēmumu (prot.Nr.16, 11.§.)

14. Saskaņā ar pieņemto lēmumu par aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanu tiek slēgts līgums starp personu vai personas likumisko pārstāvi un aprūpes mājās pakalpojuma sniedzēju. Līgumā noteic aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanas kārtību, veidu, uzdevumus, uzdevumu apjomu un pakalpojuma līmeni, samaksas kārtību, pušu tiesības, pienākumus un atbildību.

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 24.11.2016. lēmumu (prot.Nr.16, 11.§.)

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 25.10.2018. lēmumu (prot.Nr.23, 7.§.)

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 28.03.2019. lēmumu (prot.Nr.4, 5.§.)

15. Aprūpes mājās pakalpojuma samaksas kārtība:

15.1.personai ir pienākums samaksāt par saņemto aprūpes mājās pakalpojumu, saskaņā ar saistošo noteikumu 5.punktā noteikto līgumu.

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 24.11.2016. lēmumu (prot.Nr.16, 11.§.)

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 30.03.2017. lēmumu (prot.Nr.5, 3.§.)

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 25.10.2018. lēmumu (prot.Nr.23, 7.§.)

15.2. piemērojot samaksu par aprūpes mājās pakalpojumu, ir jāievēro, ka pēc šā pakalpojuma samaksas personas rīcībā esošie naudas līdzekļi nedrīkst būt mazāki par 70% no valstī noteiktās minimālās mēneša algas attiecīgajā gadā. Ja persona nespēj vai spēj daļēji segt maksu par aprūpes mājās pakalpojumu, Tukuma novada sociālais dienests šim mērķim no pašvaldības budžeta līdzekļiem sedz maksu par aprūpes mājās pakalpojumu vai starpību starp personas samaksu par aprūpes mājās pakalpojumu.

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 30.03.2017. lēmumu (prot.Nr.5, 3.§.)

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 25.10.2018. lēmumu (prot.Nr.23, 7.§.)

15.3. Svītrots ar Tukuma novada Domes 25.10.2018. lēmumu (prot.Nr.23, 7.§.).

15.4. Svītrots ar Tukuma novada Domes 24.11.2016. lēmumu (prot.Nr.16, 11.§.).

15.5. Svītrots ar Tukuma novada Domes 24.11.2016. lēmumu (prot.Nr.16, 11.§.).

16. Aprūpes mājās pakalpojumus nepiešķir:

16.1. ja nav ievērotas šo saistošo noteikumu vai aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanas un saņemšanas regulējošo normatīvo aktu prasības;

16.2. ja personai ir konstatētas medicīniskās vai speciālās (psihiskās) kontrindikācijas.

 

Pakalpojuma apraksts:

1.

Pakalpojuma nosaukums

Aprūpe mājās pakalpojums Tukuma novada iedzīvotājiem

2.

Pakalpojuma turētāja nosaukums

Tukuma novada pašvaldības aģentūra „Tukuma novada sociālais dienests” (turpmāk-Tukuma novada sociālais dienests) Aprūpes mājās dienests.

3.

Pakalpojuma funkcija/uzdevums

Aprūpes mājās mērķis:

1. nodrošināt personas pamatvajadzības personas dzīvesvietā;

2. veicināt personu iespējami ilgāku uzturēšanos viņu ierastajā sociālajā vidē un funkcionēšanu sabiedrībā;

3. sniegt atbalstu ģimenēm ar bērniem bērnu aprūpes nodrošināšanā - ar to saprotot sadzīves iemaņu apgūšanu, bērnu aprūpes prasmju uzlabošanu, kā arī risku identificēšanu ģimenēs, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi

4.

Pakalpojuma būtības īss apraksts

Aprūpe mājās ir pasākumu kopums, kas vērsts uz pamatvajadzību nodrošināšanu – personisko aprūpi, ikdienas mājas darbu veikšana

Aprūpes mājās pakalpojumu nodrošina 3 (trijos) aprūpes mājas pakalpojuma līmeņos:

pirmais līmenis – no 1 līdz 2 reizēm nedēļā;

otrais līmenis – no 3 līdz 5 reizēm nedēļā;

trešais līmenis – no 6 līdz 7reizēm nedēļā.

 

5.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas personas

6.

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji)

Aprūpe mājās var būt pastāvīga, īslaicīga vai pēc izsaukuma:

1. tiesības uz pastāvīgu aprūpi mājās ir personām, kuras patstāvīgi nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu personīgo aprūpi pašu spēkiem un kurām nav likumīgu apgādnieku vai tie objektīvu apstākļu dēļ nevar sniegt minētajiem klientiem nepieciešamo palīdzību.

2. tiesības uz īslaicīgu aprūpi mājās ir personām, kuras īslaicīgi (slimošanas vai atveseļošanās perioda laikā, kā arī apgādnieku īslaicīgas prombūtnes laikā) nav spējīgas sevi aprūpēt.

3. tiesības uz aprūpes mājās pakalpojumu pēc izsaukuma ir personām, kurām nav nepieciešams pastāvīgs vai īslaicīgs aprūpes mājās pakalpojums, bet ir nepieciešama konkrēta aprūpes mājās pakalpojuma uzdevuma veikšanai.

Personām, kurām piešķirts asistenta pakalpojums, netiek nodrošināti aprūpes mājās pakalpojuma uzdevumi, kuru nodrošināšanu ir iespējams saņemt kā asistenta pakalpojumu.

 

7.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Likums „Par sociālo drošību”;

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (3.pants, 4.panta pirmā daļa, 9.pants)

Likums „Par pašvaldībām” 14.panta trešā daļa

Civillikums (184.pants un 188.pants)

21.04.2008. Ministru kabineta noteikumi Nr.288 „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība”;

27.05.2003. Ministru kabineta noteikumi Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta”;

Tukuma novada Domes 26.03.2015. saistošie noteikumi Nr.10 „Par Tukuma novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem un sociālo darbu”

Tukuma novada Domes 26.11.2015. saistošie noteikumi Nr.26 Par Tukuma novada pašvaldības aģentūras „Tukuma novada sociālais dienests” maksas pakalpojumiem

8.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Tukuma novada sociālajā dienestā iesniedz rakstisku iesniegumu un dokumentus, kas apliecina viņa tiesības saņemt aprūpes pakalpojumu:

1. invaliditāti apliecinoša dokumenta kopiju, ja sociālos pakalpojumus vēlas saņemt persona ar invaliditāti,

2. ģimenes ārsta atzinumu par personas veselības stāvokli. Izziņā norāda funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesību.

3. iztikas līdzekļu deklarāciju, kas noteikta normatīvajos aktos par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu, ja tiek pieprasīta sociālā palīdzība vai sociālā pakalpojuma izmaksas sedz no pašvaldības budžeta

Tukuma novada sociālajā dienestā kopā ar sociālo darbinieku aizpilda personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karti, lai izvērtētu nepieciešamo aprūpes līmeni, klienta un viņa likumīgo apgādnieku ienākumus apliecinošus dokumentus, nepieciešamības gadījumā Tukuma novada sociālajam dienestam ir tiesības pieprasīt arī citus dokumentus.

9.

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas

Iesniegums, iztikas līdzekļu deklarācija, personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karte

10.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās)

Tukuma novada sociālais dienests 10 darba dienās pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu

11.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Aprūpes mājās pakalpojuma samaksas kārtība:

1. personai vai tās likumiskajam apgādniekam ir pienākums samaksāt par saņemto aprūpes mājās pakalpojumu. Samaksu par aprūpes mājās pakalpojumu pirmām kārtām veic persona, kura saņem aprūpes mājās pakalpojumu, tad personas apgādnieki saskaņā ar Tukuma novada Domes apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem par Tukuma novada sociālā dienesta maksas pakalpojumiem;

2. piemērojot samaksu par pakalpojumu, tiek ņemts vērā, ka pēc pakalpojuma samaksas personas rīcībā esošie līdzekļi nedrīkst būt mazāki par 70% no valstī noteiktās minimālās mēneša algas attiecīgajā gadā. Ja persona nespēj vai spēj daļēji segt maksu par aprūpes mājās pakalpojumu, maksu par aprūpes mājās pakalpojumu vai starpību starp personas samaksu par pakalpojumu un maksu par pakalpojumu sedz viņa apgādnieki;

3. ja persona nespēj segt maksu par aprūpes mājās pakalpojumu un tai nav likumā noteiktie apgādnieki vai apgādnieki saskaņā ar Ministra kabineta 27.05.2013. noteikumiem Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” nespēj segt maksu par aprūpes mājās pakalpojumu vai spēj to segt daļēji, aprūpes mājās pakalpojums pilnībā vai daļēji tiek nodrošināts par pašvaldības budžeta līdzekļiem;

4. Tukuma novada pašvaldībā dzīvesvietu deklarējušām ģimenēm ar bērniem, kuras saņem aprūpes mājās pakalpojuma nulto līmeni, pakalpojums tiek sniegts par pašvaldības budžeta līdzekļiem;

5. lai veiktu samaksu par saņemto aprūpes mājās pakalpojumu, par norēķināšanās līdzekli var izmantot uztura vai dāvinājuma līguma slēgšanu ar pašvaldību par personas īpašuma tiesību uz nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldībai, nosakot, ka aprūpes mājās pakalpojums tiks nodrošināts par pašvaldības budžeta līdzekļiem;

6. primārās medicīniskās aprūpes pakalpojums aprūpes istabās sociālo māju iedzīvotājiem tiek nodrošināts bez maksas. Iedzīvotājiem ir pienākums samaksāt tikai par cukura līmeņa un holesterīna noteikšanu asinīs.

12.

Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu)

Tukuma novada sociālais dienests 10 darbdienu laikā pēc minēto dokumentu saņemšanas un reģistrēšanas veic šādas darbības:

1.novērtē personas vajadzības

2. izvērtē:

- pašvaldības iespējas sniegt personas vajadzībām atbilstošu sociālo pakalpojumu vai sociālo palīdzību;

- personas vai viņas ģimenes locekļu līdzdarbības iespējas un nepieciešamību noslēgt par to vienošanos;

- nepieciešamību sastādīt rehabilitācijas plānu

3. pieņem lēmumu par sociālā pakalpojuma piešķiršanu, ja nodrošināt sociālo pakalpojumu, vai par atteikumu piešķirt sociālo pakalpojumu, ja nav ievērotas MK Nr.288 noteikumu vai atbilstošo sociālo pakalpojumu jomu regulējošo normatīvo aktu prasības, un rakstiski informē personu par pieņemto lēmumu;

4. var atkārtoti nevērtēt ienākumus un materiālo stāvokli, ja persona sociālo pakalpojumu pieprasa laikposmā, uz kuru tai ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss.

Pēc lēmuma par aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanu, Tukuma novada pašvaldības deleģētā iestāde, persona (vai personas likumiskais pārstāvis), apgādnieks un aprūpētājs saskaņā ar pieņemto lēmumu slēdz līgumu par aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanas kārtību, veidu, uzdevumiem, uzdevumu apjomu un pakalpojuma līmeni, samaksas kārtību, pušu tiesībām, pienākumiem un atbildību.

 

13.

Administratīvais process

Ir

14.

Pārsūdzības iespējas

Tukuma novada sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Tukuma novada Domes Administratīvo aktu strīdu komisijā (Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101) viena mēneša laikā, iesniegumu iesniedzot iestādei, kura izdevusi administratīvo aktu –Tukuma novada sociālajam dienestam (Tidaholmas iela 1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101)

15.

Atgādinājums

Nav

16.

Brīdinājums

Aprūpes mājās pakalpojumus nepiešķir:

1. ja nav ievērotas saistošo noteikumu vai aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanas un saņemšanas regulējošo normatīvo aktu prasības;

2. ja personai ir konstatētas medicīniskās vai speciālās (psihiskās) kontrindikācijas.

17.

Pakalpojuma autentifikācijas līmenis

2 – apliecināta identitāte

18.

Dzīves situācija

Ģimene un bērni, veselība, sociālie pakalpojumi

19.

Pakalpojuma pieprasīšanas veidi

klātiene

20.

Pakalpojuma saņemšanas veidi

Aprūpe mājās