Zobu protezēšanas pakalpojumu izmaksu segšanai

                     XII. pabalsts zobu protezēšanas pakalpojumiem

49. pabalstu zobu protezēšanas pakalpojumam vienu reizi kalendārajā gadā piešķir:

49.1. personai, kurai noteikta I, II, III grupas invaliditāte;

49.2. personai, kas saņem vecuma pensiju, t. sk. priekšlaicīgo pensiju, un nav darba tiesiskajās attiecībās vai neveic citu saimniecisko darbību;

49.3. politiski represētai personai;

49.4. daudzbērnu ģimenes vecākiem;

50. 49.punktā noteikto pakalpojumu piešķir personām, kuras savu dzīvesvietu deklarējušas Tukuma novada pašvaldībā.

51. Pabalsta zobu protezēšanas apmērs:

51.1. zobu protezēšanai 30% apmērā, bet ne vairāk kā 60,00 euro;

51.2. zobu protēžu labošanai 75% apmērā, bet ne vairāk kā 36,00 euro.

52. Lai saņemtu pabalstu zobu protezēšanas pakalpojumam, pabalsta pieprasītājs iesniedz Tukuma novada sociālajā dienestā iesniegumu par pabalsta piešķiršanu. Iesniegumam pievieno finanšu dokumentus, kas apstiprina, ka pabalsta pieprasītājs ir saņēmis zobu protezēšanas pakalpojumu.

53. Tukuma novada sociālais dienests pēc iesnieguma un nepieciešamo dokumentu saņemšanas, pārbauda personas atbilstību saistošo noteikumu 49. Un 50.punkta nosacījumiem, izmantojot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamās ziņas par personu, un pieņem lēmumu par zobu protezēšanas pakalpojumam piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu.

54. Tukuma novada sociālā dienesta lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Buklets