Pabalsts zobu protezēšanas pakalpojumiem

 

1.

Pakalpojuma nosaukums

Pabalsts zobu protezēšanas pakalpojumiem

2.

Pakalpojuma turētāja nosaukums

Tukuma novada pašvaldības iestāde „Tukuma novada sociālais dienests” (turpmāk – Tukuma novada sociālais dienests)

3.

Pakalpojuma funkcija/uzdevums

Sniegt finansiālu atbalstu veselības aprūpei

4.

Pakalpojuma būtības īss apraksts

Pabalstu zobu protezēšanas pakalpojumam vienu reizi kalendārajā gadā piešķir personai, kura savu dzīvesvietu deklarējusi Tukuma novada administratīvajā teritorijā un tā atbilst vienam no šādiem kritērijiem:
1. ir noteikta I, II, III grupas invaliditāte;
2. saņem vecuma pensiju, t. sk. priekšlaicīgo pensiju, un nav darba tiesiskajās attiecībās vai neveic citu saimniecisko darbību;
3. politiski represēta persona;
4. daudzbērnu ģimenes vecāks.

Pabalsta zobu protezēšanas pakalpojumiem apmērs:
1.zobu protezēšanai 30 % apmērā, bet ne vairāk kā 100,00 euro par attiecīgo kalendāro gadu;
2. zobu protēžu labošanai 75 % apmērā, bet ne vairāk kā 36,00 euro par attiecīgo kalendāro gadu.

5.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas personas.

6.

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji)

Pabalstu zobu protezēšanas pakalpojumam vienu reizi kalendārajā gadā piešķir personai, kura savu dzīvesvietu deklarējusi Tukuma novada administratīvajā teritorijā un tā atbilst vienam no šādiem kritērijiem:
1. ir noteikta I, II, III grupas invaliditāte;
2. saņem vecuma pensiju, t. sk. priekšlaicīgo pensiju, un nav darba tiesiskajās attiecībās vai neveic citu saimniecisko darbību;
3. politiski represēta persona;
4. daudzbērnu ģimenes vecāks.

7.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums; Tukuma novada Domes 25.05.2023 saistošie noteikumi Nr.9 „Par Tukuma novada pašvaldības pabalstiem”

8.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Lai saņemtu pabalstu zobu protezēšanas pakalpojumiem, pabalsta pieprasītājs gada laikā iesniedz Tukuma novada sociālajā dienestā iesniegumu par pabalsta piešķiršanu, kurā:
1. norāda savu vārdu, uzvārdu, personas kodu;
2. norāda savu kredītiestādes vai pasta norēķina sistēmas konta numuru;
3. pievieno finanšu dokumentus, kas apstiprina, ka pabalsta pieprasītājs ir saņēmis zobu protezēšanas pakalpojumu;
4. uzrāda dokumentu, kurš apstiprina, ka persona ir politiski represēta persona.

9.

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas

Iesniegums

10.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās)

20 darba dienās pieņem lēmumu;
pēc lēmuma pieņemšanas darba dienās10 izmaksā pabalstu

11.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Nav

12.

Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu)

Nav

13.

Administratīvais process

Ir

14.

Pārsūdzības iespējas

Lēmumu var apstrīdēt Tukuma novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā (Talsu iela 4, Tukums, Tukuma nov.) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu Tukuma novada sociālajā dienestā (Tidaholmas iela 1, Tukums, Tukuma nov.). Lēmums stājas spēkā dienā, kad adresāts to saņēmis Paziņošanas likumā noteiktā kārtībā.

1) Saskaņā ar Paziņošanas likuma 9.panta otro daļu dokuments, kas sūtīts pa elektronisko pastu, uzskatāms par paziņotu otrajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas.
2) Saskaņā ar Paziņošanas likuma 8.panta trešo daļu dokuments, kas paziņots kā ierakstīts pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.
3) Saskaņā ar Paziņošanas likuma 8.panta otro daļu dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments

15.

Atgādinājums

Nav

16.

Brīdinājums

Pabalstu zobu protezēšanai nepiešķir, ja personai par attiecīgo pakalpojumu ir piešķirts šim mērķim noteiktais pašvaldības sociālais pabalsts.

17.

Pakalpojuma autentifikācijas līmenis

2 – apliecināta identitāte

18.

Dzīves situācija

Ģimene, bērni, veselība, sociālie pakalpojumi

19.

Pakalpojuma pieprasīšanas veidi

1. pasts- Tidaholmas iela 1, Tukums, LV-3101
2. e-pakalpojumi- latvija.lv
3. klātienē Tukuma novada spciālajā dienestā
4. klātiene Tukuma novada pašvaldības klientu apkalpošanas centros

20.

Pakalpojuma saņemšanas veidi

Pabalstu var saņemt:
1. ar pārskaitījumu uz pieprasītāja kredītiestādes vai pasta norēķina sistēmas kontu.