Pabalsts Zelta un Dimanta kāzu jubilāriem

No Tukuma novada Domes 30.01.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Par Tukuma novada pašvaldības pabalstiem”

III. Pabalsts Zelta un Dimanta kāzu jubilāriem

9. Pabalstu Zelta kāzu jubilāriem 100,00 euro un Dimanta kāzu jubilāriem 150,00 euro (turpmāk šajā nodaļā – pabalsts) piešķir laulātajiem pāriem ja abi laulātie savu dzīvesvietu deklarējuši Tukuma pašvaldības administratīvajā teritorijā un ir laulībā 50 gadus (Zelta kāzas) vai 60 gadus (Dimanta kāzas). Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 26.10.2017. lēmumu (prot.Nr.17, 8.§.)

10. Lai saņemtu pabalstu, viens no laulātajiem iesniedz iesniegumu Tukuma novada sociālajā dienestā vai Tukuma novada pašvaldības noteiktajā kārtībā vienu mēnesi pirms Zelta vai Dimanta kāzu ceremonijas piesaka ceremoniju Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļā. Pabalstu pasniedz laulātajam pārim Zelta vai Dimanta kāzu ceremonijas laikā, vai, ja ceremoniju nevēlas, pabalstu pārskaita uz tā laulātā norādīto norēķina kontu, kurš ir iesniedzis iesniegumu.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 26.10.2017. lēmumu (prot.Nr.17, 8.§.)
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 25.11.2020. lēmumu (prot.Nr.25, 13.§.)

11. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Tukuma novada sociālais dienests viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk, kā līdz Zelta vai Dimanta kāzu ceremonijas norises dienai. Pieņemto lēmumu var apstrīdēt lēmumā norādītajā kārtībā.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 26.10.2017. lēmumu (prot.Nr.17, 8.§.)

Pakalpojuma apraksts