Vienreizējais pabalsts audžuģimenei apģērba un mīkstā inventāra iegādei bērnam

1.

Pakalpojuma nosaukums

Pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei

2.

Pakalpojuma turētāja nosaukums

Tukuma novada pašvaldības iestāde „Tukuma novada sociālais dienests” (turpmāk – Tukuma novada sociālais dienests).

3.

Pakalpojuma funkcija/uzdevums

Sniegt finansiālu atbalstu audžuģimenei bērna aprūpei

4.

Pakalpojuma būtības īss apraksts

Sniegt finansiālu atbalstu audžuģimenei apģērba un mīkstā inventāra iegādei 150,00 euro apmērā gadā. Objektīvu apstākļu dēļ Tukuma novada sociālais dienests ir tiesīgs izsniegt pabalstu bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei mantiskā veidā.

5.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas personas.

6.

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji)

 

7.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums”; Tukuma novada Domes 27.10.2021. saistošie noteikumi Nr.34 „Par ārpusģimenes aprūpes un sociālo garantiju nodrošināšanu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem Tukuma novada pašvaldībā”

8.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Tukuma novada bāriņtiesas lēmums par ārpusģimenes aprūpē ievietotu bērnu.

Līgums, kurš noslēgts starp Tukuma novada sociālo dienestu un audžuģimeni

9.

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas

Nav

10.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās)

Ievietojot bērnu audžuģimenē (pirmreizēji viena gadījuma ietvaros), pabalstu bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei piešķir un izmaksā audžuģimenei 50 % apmērā. Otru pabalsta daļu bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei izmaksā pēc sešiem mēnešiem.

Audžuģimenēs, kurās bērns ievietots ilgāk par gadu, pabalstu bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei Tukuma novada sociālais dienests izmaksā trīs daļās 12 mēnešu periodā.

Pabalstu mīkstā inventāra iegādei, pamatojoties uz līgumu, kurš noslēgts starp Tukuma novada sociālo dienestu un audžuģimeni, izmaksā līdz attiecīgā izmaksas mēneša 15. datumam. Pirmreizēji ievietojot bērnu audžuģimenē, pabalstu izmaksā divu nedēļu laikā no ievietošanas dienas.

11.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Nav

12.

Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu)

-

13.

Administratīvais process

Ir

14.

Pārsūdzības iespējas

Lēmumu var apstrīdēt Tukuma novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā (Talsu iela 4, Tukums, Tukuma nov.) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu Tukuma novada sociālajā dienestā (Tidaholmas iela 1, Tukums, Tukuma nov.). Lēmums stājas spēkā dienā, kad adresāts to saņēmis Paziņošanas likumā noteiktā kārtībā.

1) Saskaņā ar Paziņošanas likuma 9.panta otro daļu dokuments, kas sūtīts pa elektronisko pastu, uzskatāms par paziņotu otrajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas.
2) Saskaņā ar Paziņošanas likuma 8.panta trešo daļu dokuments, kas paziņots kā ierakstīts pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.
3) Saskaņā ar Paziņošanas likuma 8.panta otro daļu dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments

15.

Atgādinājums

Nav

16.

Brīdinājums

Tukuma novada sociālajam dienestam ir tiesības veikt pabalsta bērna uzturam izlietojuma uzraudzību. Audžuģimenei un personai, kura nodrošina bērna aprūpi drošos apstākļos, ir pienākums veikt pabalsta bērna uzturam izlietojumu (rakstisks pārskats) un pabalsta apģērba un mīkstā inventāra iegādei izlietojuma (čekus, kvītis, maksājuma uzdevumus) uzskaiti, ja tāds izmaksāts, vienu gadu no pabalsta izmaksas brīža un pēc Tukuma novada sociālā dienesta pieprasījuma izsniegt informāciju par pabalstu izlietojumu.

Ja laikā, kamēr bērns atrodas audžuģimenē, pabalsts bērna apģērba un pabalsts mīkstā inventāra iegādei netiek apgūts, atlikušais pabalsta apmērs, izbeidzot bērna uzturēšanos audžuģimenē, piecu darba dienu laikā audžuģimenei ir jāatmaksā Tukuma novada sociālajam dienestam atpakaļ. Ja bērns tiek ievietots no vienas audžuģimenes citā audžuģimenē, atlikušais pabalsta apmērs tiek izmaksāts tai audžuģimenei, kura turpina nodrošināt bērna aprūpi.

17.

Pakalpojuma autentifikācijas līmenis

2 – apliecināta identitāte

18.

Dzīves situācija

Ģimene, sociālie pakalpojumi

19.

Pakalpojuma pieprasīšanas veidi

Klātienē

20.

Pakalpojuma saņemšanas veidi

Pabalstu var saņemt:
1. ar pārskaitījumu uz pieprasītāja kontu,
2. skaidrā naudā Tukuma novada pašvaldības kasē.