Topošajiem audžuģimenes vecākiem

No Tukuma novada domes 2013.gada 25.aprīlī saistošajiem noteikumiem Nr.10 (prot.Nr.7, 9.§.) "Par Tukuma novada pašvaldības finansiālo atbalstu audžuģimenēm un sociālajām garantijām bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem"

Atjaunots 09.03.2017.

 

1. Saistošie noteikumi nosaka Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” paredzēto finansiālo atbalstu, Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumos Nr.857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” (turpmāk – Noteikumi Nr.857) paredzētā finansējuma, likumā „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2 pantā noteikto dzīvokļa pabalsta (turpmāk – sociālās garantijas un finansiālais atbalsts) apmēru, piešķiršanas un izmaksāšanas kārtību Tukuma novada pašvaldībā, kā arī pašvaldības sniegto individuālo atbalstu audžuģimeņu vecākiem un audžuģimenes aprūpē esošajiem bērniem, ja lēmumu par audžuģimenē esošā bērna ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Tukuma novada bāriņtiesa.”,

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 23.10.2014. (prot.Nr.12,3.§.), kas stājas spēkā 01.01.2015.

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 24.03.2016. (prot.Nr.4, 3.§.)

 

2. Tukuma novada pašvaldības finansētais sociālo garantiju un finansiālā atbalsta apmērs:

[..]

2.8. topošajiem audžuģimenes vecākiem, kurus Tukuma novada bāriņtiesa ir nosūtījusi pie psihologa atzinumu sniegšanai par laulāto (personas) piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai, tiek piešķirts pabalsts individuālā atbalsta nodrošināšanai, šim mērķim nepieciešamo psihologa konsultāciju izmaksu apmērā.

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 24.03.2016. (prot.Nr.4, 3.§.)

5 2 . Lai saņemtu pabalstu individuālā atbalsta nodrošināšanai audžuģimenes vai topošās audžuģimenes vecāks iesniedz Tukuma novada sociālajā dienestā iesniegumu, norādot kontu, kurā veikt pabalsta izmaksu, informāciju par individuālā atbalsta pakalpojuma sniedzēju un pievieno dokumentu, kas apliecina nepieciešamību pēc attiecīgā individuālā atbalsta. Tukuma novada sociālais dienests 10 darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu un izmaksas kārtību.

[..]

 

Pakalpojuma apraksts:

1.

Pakalpojuma nosaukums

Pabalsts topošajiem audžuģimenes vecākiem

2.

Pakalpojuma turētāja nosaukums

Tukuma novada pašvaldības aģentūra „Tukuma novada sociālais dienests” (turpmāk-Aģentūra).

3.

Pakalpojuma funkcija/uzdevums

Aģentūra nodrošina valsts paredzēto sociālo garantiju apmēru pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem (turpmāk tekstā - bārenis) pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās.

4.

Pakalpojuma būtības īss apraksts

Sociālo garantiju nodrošināšanai Aģentūra piešķir pabalstu individuālā atbalsta nodrošināšanai topošajiem audžuģimenes vecākiem

5.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas personas

6.

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji)

Tiesības saņemt pabalstu sociālo garantiju nodrošināšanai ir bērnam un audžuģimenes vecākiem

7.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Bērnu tiesību aizsardzības likums; Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumi Nr.857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušiem bērniem; Tukuma novada Domes 25.04.2013. saistošie noteikumi Nr.10 „Par sociālajām garantijām audžuģimenēm, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem Tukuma novada pašvaldībā”

8.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Aģentūrā jāuzrāda pase; lēmums par bērna ārpusģimenes aprūpi; Aģentūrā jāiesniedz - iesniegums

9.

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas

Iesniegums, norādot kontu, kurā veikt pabalsta izmaksu, informāciju par individuālā atbalsta pakalpojuma sniedzēju un pievieno dokumentu, kas apliecina nepieciešamību pēc attiecīgā individuālā atbalsta.

10.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās)

10

11.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Nav

12.

Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu)

Tukuma novada sociālais dienests 10 darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu un izmaksas kārtību.

13.

Administratīvais process

Ir

14.

Pārsūdzības iespējas

Aģentūras lēmumu var apstrīdēt Tukuma novada Domes Administratīvo aktu strīdu komisijā (Talsu iela 4, Tukums, Tukuma nov., LV-3101) viena mēneša laikā, iesniegumu iesniedzot iestādei, kura izdevusi administratīvo aktu – Tukuma novada sociālajam dienestam (Tidaholmas iela 1, Tukums, Tukuma nov., LV-3101)

15.

Atgādinājums

Palīdzības pieprasītājam ir jāsniedz patiesas ziņas.

16.

Brīdinājums

Ja klients nesniedz patiesas ziņas, tad Aģentūra var atteikt piešķirt pabalstu sociālo garantiju nodrošināšanai - pilnībā vai daļēji.

17.

Pakalpojuma autentifikācijas līmenis

2 – apliecināta identitāte

18.

Dzīves situācija

Adopcija, aizgādnība, aizbildnība, bāriņtiesas, bērnu tiesības

19.

Pakalpojuma pieprasīšanas veidi

Klātiene, pasts

20.

Pakalpojuma saņemšanas veidi

Pabalstu var saņemt:

1. ar pārskaitījumu uz pieprasītāja kontu,

2. skaidrā naudā Aģentūras kasē,

 
Pakalpojuma pieprasīšanas veidi: klātiene