Reemigrācijas pabalsts

No Tukuma novada Domes 30.01.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Par Tukuma novada pašvaldības pabalstiem”

X. Reemigrācijas pabalsts

 

38. Reemigrācijas pabalstu piešķir ģimenei, kuras aprūpē ir viens vai vairāki nepilngadīgi bērni, ģimenes locekļi ir Latvijas pilsoņi vai Latvijas valstspiederīgie (ar termiņuzturēšanās vai pastāvīgās uzturēšanās atļaujām, Latvijas nepilsoņi), un kura vēlas atgriezties no dzīvesvietas citā valsts teritorijā uz Latviju un par savu dzīvesvietu izvēlējusies Tukuma novadu.

39. Reemigrācijas pabalstu līdz 500,00 euro piešķir vienīgā mājokļa iegādei vai faktisko īres izdevumu segšanai līdz diviem mēnešiem, ja ģimene attiecīgajā īpašumā ir deklarējusi dzīvesvietu.

40. Lai saņemtu reemigrācijas pabalstu, ģimenes pārstāvis trīs mēnešu laikā no atgriešanās brīža iesniedz Tukuma novada sociālajā dienestā iesniegumu par pabalsta pieprasīšanu, ar atļauju veikt personu datu apstrādi, lai datu reģistrā pārliecinātos, vai ģimenei nepieder dzīvošanai derīgs īpašums, un dokumentus, kas apliecina nekustamā īpašuma pirkšanas vai īrēšanas faktu.

41. Tukuma novada sociālais dienests, mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas, pārbauda pieprasījumā norādīto informāciju Sociālās palīdzības administrēšanas sistēmā un pieņem lēmumu par reemigrācijas pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu.

42. Tukuma novada sociālā dienesta lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.