Reemigrācijas pabalsts

1.

Pakalpojuma nosaukums

Remigrācijas pabalsts

2.

Pakalpojuma turētāja nosaukums

Tukuma novada pašvaldības iestāde „Tukuma novada sociālais dienests” (turpmāk – Tukuma novada sociālais dienests).

3.

Pakalpojuma funkcija/uzdevums

Sniegt finansiālu atbalstu ģimenēm, kuras vēlas atgriezties no dzīvesvietas citā valsts teritorijā uz Latviju un par savu dzīvesvietu izvēlējusies Tukuma novada administratīvajā teritorijā esošu mājokli.

4.

Pakalpojuma būtības īss apraksts

Remigrācijas pabalstu piešķir ģimenei, kuras aprūpē ir viens vai vairāki nepilngadīgi bērni, ģimenes locekļi ir Latvijas pilsoņi vai Latvijas valstspiederīgie (ar termiņuzturēšanās vai pastāvīgās uzturēšanās atļaujām, Latvijas nepilsoņi) un kura vēlas atgriezties no dzīvesvietas citas valsts teritorijā uz Latviju un par savu dzīvesvietu izvēlējusies Tukuma novada administratīvajā teritorijā esošu mājokli.

Remigrācijas pabalstu līdz 500,00 euro piešķir vienīgā mājokļa iegādei vai faktisko īres izdevumu segšanai līdz diviem mēnešiem, ja ģimene attiecīgajā īpašumā ir deklarējusi dzīvesvietu.

5.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas personas.

6.

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji)

Remigrācijas pabalstu piešķir ģimenei, kuras aprūpē ir viens vai vairāki nepilngadīgi bērni, ģimenes locekļi ir Latvijas pilsoņi vai Latvijas valstspiederīgie (ar termiņuzturēšanās vai pastāvīgās uzturēšanās atļaujām, Latvijas nepilsoņi) un kura vēlas atgriezties no dzīvesvietas citas valsts teritorijā uz Latviju un par savu dzīvesvietu izvēlējusies Tukuma novada administratīvajā teritorijā esošu mājokli.

7.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums ; Tukuma novada Domes 25.05.2023 saistošie noteikumi Nr.9 „Par Tukuma novada pašvaldības pabalstiem” 

8.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Lai saņemtu remigrācijas pabalstu, ģimenes pārstāvis trīs mēnešu laikā no atgriešanās brīža iesniedz Tukuma novada sociālajā dienestā iesniegumu par pabalsta pieprasīšanu, ar atļauju veikt personu datu apstrādi, lai datu reģistrā pārliecinātos, vai ģimenei nepieder dzīvošanai derīgs īpašums, un dokumentus, kas apliecina nekustamā īpašuma pirkšanas vai īrēšanas faktu.

9.

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas

Iesniegums

10.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās)

20 darba dienās pieņem lēmumu;
pēc lēmuma pieņemšanas darba dienās10 izmaksā pabalstu

11.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Nav

12.

Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu)

Nav

13.

Administratīvais process

Ir

14.

Pārsūdzības iespējas

Lēmumu var apstrīdēt Tukuma novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā (Talsu iela 4, Tukums, Tukuma nov.) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu Tukuma novada sociālajā dienestā (Tidaholmas iela 1, Tukums, Tukuma nov.). Lēmums stājas spēkā dienā, kad adresāts to saņēmis Paziņošanas likumā noteiktā kārtībā.

1) Saskaņā ar Paziņošanas likuma 9.panta otro daļu dokuments, kas sūtīts pa elektronisko pastu, uzskatāms par paziņotu otrajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas.
2) Saskaņā ar Paziņošanas likuma 8.panta trešo daļu dokuments, kas paziņots kā ierakstīts pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.
3) Saskaņā ar Paziņošanas likuma 8.panta otro daļu dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments

15.

Atgādinājums

Nav

16.

Brīdinājums

Nav

17.

Pakalpojuma autentifikācijas līmenis

2 – apliecināta identitāte

18.

Dzīves situācija

Ģimene, bērni, veselība, sociālie pakalpojumi

19.

Pakalpojuma pieprasīšanas veidi

1. pasts- Tidaholmas iela 1, Tukums, LV-3101
2. e-pakalpojumi- latvija.lv
3. klātiene Tukuma novada sociālajā dienestā
4. klātiene Tukuma novada pašvaldības klientu apkalpošanas centros

20.

Pakalpojuma saņemšanas veidi

Pabalstu var saņemt:
1. ar pārskaitījumu uz pieprasītāja kontu,