Pabalsts ārkārtas situācijā

 

No Tukuma novada Domes 23.12.2020. saistošajiem noteikumiem  Nr.41 „Par sociālo palīdzību Tukuma novada pašvaldībā”:

 

IV. Materiālais pabalsts un psihosociālā palīdzība krīzes situācijā

14. Materiālais pabalsts krīzes situācijā ir operatīvi sniegts materiāls atbalsts ārēju notikumu seku novēršanai vai mazināšanai krīzes situācijā.

15. Lai saņemtu materiālo pabalstu krīzes situācijā, Tukuma novada pašvaldības teritorijā esošās mājsaimniecības pārstāvis viena mēneša laikā pēc krīzes situācijas rašanās iesniedz Tukuma novada sociālajā dienestā iesniegumu par materiālā pabalsta krīzes situācijā pieprasīšanu un dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), kas apliecina krīzes situācijas faktu.

16. Materiālu pabalstu krīzes situācijā piešķir Tukuma novada sociālais dienests, pamatojoties uz sociālā darbinieka sniegto atzinumu par ģimenes (personas) sociālo situāciju un to atbilstību krīzes situācijai.

17. Materiāla pabalsta krīzes situācijā apmērs ir 272,00 euro mēnesī uz vienu mājsaimniecībā deklarēto personu vai atsevišķi dzīvojošu personu un 190,00 euro uz katru nākamo mājsaimniecībā deklarēto personu mēnesī.

18. Materiālo pabalstu krīzes situācijā pēc sociālā darbinieka ieteikuma var aizstāt ar pabalstu natūrā, kas nozīmē, ka Tukuma novada sociālais dienests sedz izdevumus par ģimenei (personai) nepieciešamo preču vai pakalpojumu izdevumu segšanu sociālo funkcionēšanas spēju nodrošināšanai.

19. Psihosociālo palīdzību krīzes situācijā sniedz saskaņā ar sociālā darbinieka sniegto izvērtējumu par personas psihoemocionālo stāvokli un nepieciešamību pēc psihosociālā atbalsta, sedzot personai, kura deklarēta mājsaimniecībā Tukuma novada teritorijā, nepieciešamā psihosociālā atbalsta pakalpojumu izmaksas krīzes situācijā radušo seku novēršanai vai mazināšanai. 

20. Tukuma novada sociālā dienesta lēmumu par materiālā pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu vai atteikumu piešķirt minēto pabalstu mājsaimniecībā esoša pilngadīga persona vai tās likumiskais pārstāvis var apstrīdēt Tukuma novada Domes Administratīvo aktu strīdu komisijā

 

KĀRTĪBA, KĀ SAŅEMT PABALSTU