Pabalsts veselības aprūpei

1.

Pakalpojuma nosaukums

Pabalsts veselības aprūpei (Tukuma novada sociālais dienests)

2.

Pakalpojuma turētāja nosaukums

Tukuma novada pašvaldības iestāde „Tukuma novada sociālais dienests” (turpmāk-Tukuma novada sociālais dienests)

3.

Pakalpojuma funkcija/uzdevums

Pabalsta atsevišķu izmaksu segšanai mērķis ir sniegt materiālu palīdzību personai, ja tā dzīvo mājsaimniecībā, kura kvalificējas trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa saņemšanai un ir deklarēta Tukuma novadā, sociālās funkcionēšanas un neatkarīgas dzīves veicināšanai.

Sniegt materiālu pabalstu veselības aprūpei, nodrošinot veselības aprūpes pieejamību.

4.

Pakalpojuma būtības īss apraksts

Pabalstu veselības aprūpei piešķir šādu izdevumu segšanai:

1.ārstniecības izdevumiem par mēnesi, kurā radušies izdevumi par veselības aprūpi, ja personas mājsaimniecībai attiecīgajā mēnesī piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss. Veselības pabalsta ārstniecības izdevumiem apmēru aprēķina, izmantojot šādu aprēķinu un nepārsniedzot faktisko izdevumu apmēru:
                   PVA=NIL x N +IVA-I, kur
PVA – pabalsts veselības aprūpei mēnesī;
NIL – noteiktais ienākuma līmenis 157,00 euro mēnesī;
N – personu skaits mājsaimniecībā;
I – mājsaimniecības kopējais ienākuma līmenis mēnesī;
IVA – viena mēneša veselības aprūpes izdevumi saskaņā ar čeku, kvīti, maksājuma uzdevumu vai komersanta izsniegtu apliecinājumu,

par:
1.1. medikamentiem, ja tos izrakstījis ģimenes ārsts vai ārstējošais ārsts;
1.2. āārstnieciskajām manipulācijām, nepieciešamajām operācijām, stacionāriem, medicīniskajām rehabilitācijām, izmeklējumiem, speciālistu konsultācijām, ja ir ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta nosūtījums, kā arī par ģimenes ārstu konsultācijām;
1.3. ārstēšanos no alkohola, narkotisko vielu vai azartspēļu atkarības, ja ir ārstējošā ārsta nosūtījums;
1.4. redzes korekcijas līdzekļiem līdz 150,00 euro gadā katrai mājsaimniecībā dzīvojošai personai, ja ir ārstējošā ārsta izraksts par to nepieciešamību;
1.5. medicīniskajām ortozēm, sedzot faktiskos izdevumus līdz 150,00 euro gadā katrai mājsaimniecībā dzīvojošai pilngadīgai personai, saskaņā ar čeku, kvīti, maksājuma uzdevumu vai ārsta izsniegtu apliecinājumu;

2. zobārstniecības un protezēšanas (tai skaitā protēžu labošana) pakalpojumiem, sedzot faktiskos izdevumus līdz 150,00 euro gadā katrai mājsaimniecībā dzīvojošai pilngadīgai personai, saskaņā ar čeku, kvīti, maksājuma uzdevumu vai ārsta izsniegtu apliecinājumu;

5.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas personas

6.

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji)

Maznodrošinātas vai trūcīgas personas(mājsaimniecības) statuss

 

7.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums, likums „Par sociālo drošību” ; Ministru kabineta 17.12.2020. noteikumi Nr.809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu"; Tukuma novada domes 30.03.2023. saistošie noteikumi Nr.5 „Par sociālo palīdzību Tukuma novada pašvaldībā”

8.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Lai saņemtu pabalstu veselības aprūpei, persona vai tās likumiskais pārstāvis iesniedz sociālajā dienestā:

1. iesniegumu, kurā norāda veselības problēmas un to risināšanai nepieciešamo palīdzības veidu un pamato materiālo līdzekļu trūkumu,

2. vienā mājsaimniecībā esošo pilngadīgo ģimenes locekļu iztikas līdzekļu deklarāciju par trijiem pēdējiem mēnešiem(aizpilda sociālajā dienestā), nepieciešamības gadījumā iesniedz izziņas un sniedz ziņas par ģimenes (personas) ienākumiem, ja nepieciešamā informācija nav pašvaldības un valsts datu reģistros.

3. ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta izraksts no medicīnas kartes par medicīniskajām indikācijām, terapiju, neatliekamajām indikācijām zobārstniecības pakalpojuma saņemšanai personas;

4. finanšu dokumentu (čeki, kvītis, rēķini) kopijas par pēdējiem trīs mēnešiem, kas pierāda pieprasītāja izdevumus par medicīnisko aprūpi, iegādātajiem medikamentiem, veiktajām operācijām, ārstnieciskajām manipulācijām u.c. ar veselības aprūpi saistītajiem izdevumiem;

5. recepšu kopijas vai līgums, kas apliecina nepieciešamos izdevumus par medicīnisko aprūpi, medikamentiem, operācijām, ārstnieciskajām manipulācijām u.c. ar veselības aprūpi saistītajiem izdevumiem.

9.

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas

 

10.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās)

20

11.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Nav

12.

Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu)

Pabalstu, izmaksā 7 dienu laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par pabalsta piešķiršanu.

13.

Administratīvais process

Ir

14.

Pārsūdzības iespējas

Lēmumu var apstrīdēt Tukuma novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā (Talsu iela 4, Tukums, Tukuma nov.) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu Tukuma novada sociālajā dienestā (Tidaholmas iela 1, Tukums, Tukuma nov.). Lēmums stājas spēkā dienā, kad adresāts to saņēmis Paziņošanas likumā noteiktā kārtībā.

1) Saskaņā ar Paziņošanas likuma 9.panta otro daļu dokuments, kas sūtīts pa elektronisko pastu, uzskatāms par paziņotu otrajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas.
2) Saskaņā ar Paziņošanas likuma 8.panta trešo daļu dokuments, kas paziņots kā ierakstīts pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.
3) Saskaņā ar Paziņošanas likuma 8.panta otro daļu dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments

15.

Atgādinājums

Klienta pienākums sniegt patiesas un pilnīgas ziņas par sevi un ģimenes locekļiem; nekavējoties ziņot par izmaiņām apstākļos, kuri nosaka pabalsta saņemšanu vai tā apmēru; aktīvi iesaistīties savas problēmas risināšanā, pildot līdzdarbības pienākumus; sadarboties ar Aģentūras sociālā darba speciālistiem. Klients ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu un savu rīcību, kā arī atbildīgs par zaudējumu, kas Aģentūrai radušies viņa vainas vai nelikumīgas rīcības dēļ, atlīdzināšanu.

16.

Brīdinājums

Pabalsta veselības aprūpei izmaksu ar motivētu lēmumu pārtrauc vai samazina tā apmēru, ja klients, iesniedzot iesniegumu sniedzis nepatiesas ziņas.

17.

Pakalpojuma autentifikācijas līmenis

2 – apliecināta identitāte

18.

Dzīves situācija

Ģimene, bērni, veselība, sociālie pakalpojumi

19.

Pakalpojuma pieprasīšanas veidi

Klātiene

20.

Pakalpojuma saņemšanas veidi

Pabalstu var saņemt:

1. ar pārskaitījumu uz pieprasītāja kontu,

2. veicot maksājumu ar pārskaitījumu pakalpojuma sniedzēja kontā,

3. skaidrā naudā Tukuma novada pašvaldības kasē.