Pabalsts veselības aprūpei

No Tukuma novada Domes 30.01.2014 saistošajiem noteikumiem  Nr.3 „Par  Tukuma novada pašvaldības pabalstiem”:

XII.' Pabalsts veselības aprūpei

55. Pabalstu veselības aprūpei piešķir personai (ģimenei), kura ir deklarējusi savu dzīvesvietu Tukuma novada pašvaldībā. Pabalsts veselības aprūpei sedz šādus izdevumus:
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 22.03.2018. lēmumu (prot.Nr.3, 2.§.)
55.1. par medikamentiem;
55.2. par ārstnieciskajām manipulācijām, nepieciešamajām operācijām, stacionāriem, medicīniskajām rehabilitācijām, izmeklējumiem, speciālistu un ģimenes ārstu konsultācijām;
55.3. par ārstēšanos no alkohola, narkotisko vielu vai azartspēļu atkarības;
55.4. par zobārstniecības pakalpojumiem, ja tas saistīts ar neatliekamām medicīniskām indikācijām;
55.5. par redzes korekcijas līdzekļiem;
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 28.11.2019. lēmumu (prot.Nr.18, 4.§.)

56. Lai saņemtu pabalstu veselības aprūpei, persona vai tās likumiskais pārstāvis iesniedz Tukuma novada sociālajā dienestā iesniegumu, kurā norāda veselības problēmas un to risināšanai nepieciešamo palīdzības veidu, pamatojot materiālo līdzekļu trūkumu. Papildus tam ir jāiesniedz iztikas līdzekļu deklarācija par pēdējiem trīs mēnešiem no iesniegumu iesniegšanas dienas par vienā mājsaimniecībā esošajiem pilngadīgajiem ģimenes locekļiem. Ja pašvaldības un valsts datu reģistros nav reģistrēta informācija par ģimenes (personas) ienākumiem, tad ir jāiesniedz attiecīga izziņa, kurā ir norādīta nepieciešamā informācija par ģimenes (personas) ienākumiem. Iesniegumam jāpievieno:
56.1. ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta izrakstu no medicīnas kartes par personai saņemtajām medicīniskajām vai neatliekamajām indikācijām, terapiju, zobārstniecības pakalpojumiem;
56.2. finanšu dokumentu (čeki, kvītis, rēķini) kopijas par pēdējiem trīs mēnešiem, kas pierāda personas izdevumus par saņemto medicīnisko aprūpi, iegādātajiem medikamentiem, veiktajām operācijām, ārstnieciskajām manipulācijām u.c. ar veselības aprūpi saistītajiem izdevumiem;
56.3. recepšu kopijas vai līgums, kas apliecina nepieciešamos izdevumus par medicīnisko aprūpi, medikamentiem, operācijām, ārstnieciskajām manipulācijām u.c. ar veselības aprūpi saistītajiem izdevumiem.
57. Pabalsta veselības aprūpei apmēru nosaka, izmantojot šādu formulu:
PVA=NIL x N +IVA-I,
kur PVA – pabalsts veselības aprūpei mēnesī;
NIL – noteiktais ienākuma līmenis 130,00 N – personu skaits ģimenē (mājsaimniecībā),
IVA - izdevumi veselības aprūpei (saistošo noteikumu 55.punkts) mēnesī;
I – ģimenes (personas) kopējais ienākuma līmenis mēnesī. Ja pēc minētā aprēķina pabalsts veselības aprūpei ir lielāks par noteikumu 55.punktā paredzētajiem veselības aprūpes izdevumiem mēnesī, to samazina līdz veselības aprūpes izdevuma apmēram vienā mēnesī.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 22.03.2018. lēmumu (prot.Nr.3, 2.§.)

58. Pabalstu veselības aprūpei piešķir līdz sešiem mēnešiem attiecīgajā gadā.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 22.03.2018. lēmumu (prot.Nr.3, 2.§.)

59. Pabalstu veselības aprūpei piešķir, izvērtējot ģimenes un tā sastāvā esošo personu, kopējos izdevumus par uzturu, kuri mitinās vienā mājoklī, vai personas, kuras dzīvo atsevišķi, to ienākumus, materiālo stāvokli un pieejamos resursus (t.sk. apgādnieka sniegto palīdzību).
60. Tukuma novada sociālais dienests pieņem lēmumu par pabalstu veselības aprūpei piešķiršanu vai tā atteikumu.
Nodaļa papildināta ar Tukuma novada Domes 26.10.2017. lēmumu (prot.Nr.17, 8.§.)

 

 

KĀRTĪBA, KĀ SAŅEMT PABALSTU