Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai

No Tukuma novada Domes 30.01.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Par Tukuma novada pašvaldības pabalstiem”

VIII. Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai

 

28. Pabalstu sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai var piešķirt personai (ģimenei), kurai nepieciešama sociālā rehabilitācija un kurai ir izstrādāts sociālās rehabilitācijas plāns, rehabilitācijas plānā noteikto pasākumu īstenošanai.

29. Pabalstu sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai tiek piešķirts šādu izdevumu segšanai:
29.1. pavadošās personas uzturēšanās izdevumu segšanai 50% apmērā personai, kura saņem sociālo rehabilitāciju par valsts budžeta līdzekļiem un kurai sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai ir nepieciešama pavadošās personas klātbūtne;
29.2. faktiskos izdevumus pilnvērtīga uztura nodrošināšanai līdz 40,00 euro mēnesī tuberkulozes ārstēšanas laikā;
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 22.03.2018.. lēmumu (prot.Nr.3, 2.§.)

29.3. ēdināšanas un aprūpes faktisko izdevumu segšanai personai, kura apgūst izglītības programmu internātskolā, saskaņā ar noslēgto līgumu ar attiecīgo internātskolu;
29.4. sabiedriskā transporta izdevumu segšanai nokļūšanai uz internātskolu un mājām vienu reizi nedēļā, ja internātskola atrodas ārpus Tukuma novada teritorijas;
29.5. transporta izdevumu segšanai 100 % apmērā nokļūšanai uz izglītības iestādi un atpakaļ reģionālajos maršrutos pilsētas teritorijā, sedzot starpību starp mēnešbiļetes cenu un Tukuma novada Domes noteiktajiem atvieglojumiem;
29.6. ikdienas vajadzību izdevumu segšanai līdz 40,00 euro mēnesī personai, kura apmeklē sociālās rehabilitācijas plānā ietvertos pasākumus;
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 22.03.2018. lēmumu (prot.Nr.3, 2.§.)

29.7. dokumentu (personas apliecinoša dokumenta, arhīva izziņas vai citu dokumentu) noformēšanai, ja tas nepieciešams sociālās situācijas risināšanai. Pabalsta apmērs var būt vienāds ar naudas summu, kas nepieciešama attiecīgā dokumenta noformēšanai vai daļēji sedz dokumenta noformēšanas izdevumus. Pabalstu, ja tas paredzēts personas apliecinoša dokumenta noformēšanas izdevumu segšanai, izmaksā pēc “Izziņas par dokumentu iesniegšanu personu apliecinoša dokumenta izsniegšanu” iesniegšanas Tukuma novada sociālajā dienestā;
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 22.12.2015. lēmumu (prot.Nr.14,9.§.)

29.8. ģimenes plānošanas pasākumiem līdz 100,00 euro gadā.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 26.10.2017. lēmumu (prot.Nr.17, 8.§.)

29.9. transporta izdevumu segšanai līdz 100,00 euro, par rehabilitācijas plānā ietvertā pasākuma īstenošanas reizi;
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 22.03.2018. lēmumu (prot.Nr.3, 2.§.)

29.10. klīniskās psiholoģiskās izpētes izdevumu segšanai līdz 70,00 euro;
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 28.11.2019. lēmumu (prot.Nr.18, 4.§.)

30. Lai saņemtu pabalstu sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai, persona vai tās likumiskais pārstāvis iesniedz Tukuma novada sociālajā dienestā iesniegumu par pabalsta pieprasīšanu.
31. Tukuma novada sociālais dienests, mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas pieņem lēmumu par pabalstu sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu.
32. Tukuma novada sociālā dienesta lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Saņemšanas veids:Saņemšanas veids: klātiene