Pabalsts jaundzimušā bērna aprūpei

1.

Pakalpojuma nosaukums

Pabalsts jaundzimušā bērna aprūpei

2.

Pakalpojuma turētāja nosaukums

Tukuma novada pašvaldības iestāde „Tukuma novada sociālais dienests” (turpmāk – Tukuma novada sociālais dienests).

3.

Pakalpojuma funkcija/uzdevums

Sniegt finansiālu atbalstu jaundzimuša bērna aprūpei

4.

Pakalpojuma būtības īss apraksts

Pabalstu jaundzimušā bērna aprūpei 200,00 euro apmērā izmaksā par katru Tukuma novada administratīvajā teritorijā pirmreizēji dzīvesvietā deklarētu jaundzimušu bērnu.

5.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas personas.

6.

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji)

Tiesības saņemt pabalstu jaundzimušā bērna aprūpei ir vienam no bērna vecākiem vai bērna likumiskajam pārstāvim. Tiesības saņemt pabalstu jaundzimušā bērna aprūpei saglabājas trīs mēnešus no bērna piedzimšanas dienas.

7.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums”; Tukuma novada Domes 25.05.2023. saistošie noteikumi Nr.9 „Par Tukuma novada pašvaldības pabalstiem” 

8.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Lai saņemtu pabalstu jaundzimušā bērna aprūpei, pabalsta pieprasītājs, Tukuma novada pašvaldībā, Tukuma novada sociālajā dienestā vai savai dzīvesvietai atbilstošā pagastu pārvaldē iesniedz rakstisku pieprasījumu, kurā norāda:

Lai saņemtu pabalstu jaundzimušā bērna aprūpei, pabalsta pieprasītājs Tukuma novada pašvaldības klientu apkalpošanas centros, pašvaldības iestādē "Tukuma novada sociālais dienests" (turpmāk – Tukuma novada sociālais dienests) vai pagastu pārvaldē iesniedz iesniegumu, kurā norāda:
1. savu vārdu, uzvārdu, personas kodu;
2. jaundzimušā vārdu, uzvārdu, personas kodu;
3. savu kredītiestādes vai pasta norēķina sistēmas konta numuru;
4. likumiskā pārstāvja tiesisko pamatojumu, ja pabalsta saņēmējs, nav bērna vecāks.

9.

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas

Iesniegums

10.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās)

pieņem lēmumu 20 darba dienās ;
pabalstu izmaksā 10 darba dienās pēc lēmuma pieņemšanas

11.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Nav

12.

Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu)

Tiesības saņemt pabalstu saglabājas trīs mēnešus no bērna piedzimšanas dienas

13.

Administratīvais process

Ir

14.

Pārsūdzības iespējas

Lēmumu var apstrīdēt Tukuma novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā (Talsu iela 4, Tukums, Tukuma nov.) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu Tukuma novada sociālajā dienestā (Tidaholmas iela 1, Tukums, Tukuma nov.). Lēmums stājas spēkā dienā, kad adresāts to saņēmis Paziņošanas likumā noteiktā kārtībā.

1) Saskaņā ar Paziņošanas likuma 9.panta otro daļu dokuments, kas sūtīts pa elektronisko pastu, uzskatāms par paziņotu otrajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas.
2) Saskaņā ar Paziņošanas likuma 8.panta trešo daļu dokuments, kas paziņots kā ierakstīts pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.
3) Saskaņā ar Paziņošanas likuma 8.panta otro daļu dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments

15.

Atgādinājums

Nav

16.

Brīdinājums

Pabalstu nepiešķir, ja:
1. bērns ievietots bērnu ārpusģimenes ilgstošas sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā,
2. bērns pēc piedzimšanas nodzīvojis mazāk par septiņām diennaktīm.

17.

Pakalpojuma autentifikācijas līmenis

2 – apliecināta identitāte

18.

Dzīves situācija

Ģimene, bērni, veselība, sociālie pakalpojumi

19.

Pakalpojuma pieprasīšanas veidi

1. pasts- Tidaholmas iela 1, Tukums, LV-3101
2. e-pakalpojumi- latvija.lv 
3. klātiene Tukuma novada sociālajā dienestā
4. klātiene Tukuma novada pašvaldības klientu apkalpošanas centros

20.

Pakalpojuma saņemšanas veidi

Pabalstu var saņemt:
1. ar pārskaitījumu uz pieprasītāja kontu,
2. skaidrā naudā Tukuma novada pašvaldības kasē,
3.natūrā

  Aktualizēts 06.09.2023.