Pabalsts ikmēneša izdevumiem bāreņiem

 

1.

Pakalpojuma nosaukums

Pabalsts ikmēneša izdevumiem pilngadību sasniegušam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam

2.

Pakalpojuma turētāja nosaukums

Tukuma novada pašvaldības iestāde „Tukuma novada sociālais dienests” (turpmāk-Tukuma novada sociālais dienests).

3.

Pakalpojuma funkcija/uzdevums

Tukuma novada sociālais dienests nodrošina valsts paredzēto sociālo garantiju apmēru pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem (turpmāk tekstā - bārenis) pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās.

4.

Pakalpojuma būtības īss apraksts

Sociālo garantiju nodrošināšanai Tukuma novada sociālais dienests piešķir pabalstu ikmēneša izdevumiem bāreņiem - mācību iestāžu audzēkņiem.

5.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas personas.

6.

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji)

Tiesības saņemt pabalstu sociālo garantiju nodrošināšanai ir bāreņiem, par kuru ārpusģimenes aprūpi lēmumu ir pieņēmusi Tukuma novada bāriņtiesa. Mācību iestāžu audzēknim jābūt sekmīgam.

7.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Bērnu tiesību aizsardzības likums; Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumi Nr.857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušiem bērniem; Tukuma novada Domes 27.10.2021. saistošie noteikumi Nr.34 „Par ārpusģimenes aprūpes un sociālo garantiju nodrošināšanu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem Tukuma novada pašvaldībā”

8.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Jāuzrāda pase; lēmums par bērna ārpusģimenes aprūpi, Jāiesniedz – iesniegums, izziņa no mācību iestādes, ka ir sekmīgs.

9.

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas

Iesniegums

10.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās)

10

11.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Nav

12.

Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu)

Ikmēneša pabalsts 130,00 euro apmērā vai personai ar invaliditāti, ja noteikta invaliditāte no bērnības – 169,00 euro mēnesī. Pabalstu piešķir uz periodu no septembra līdz decembrim, no janvāra līdz maijam, no jūnija līdz septembrim.

Pabalstu ikmēneša izdevumiem izmaksā līdz katra mēneša 15. datumam par attiecīgo mēnesi. Pirmreizēji piešķirot pabalstu, to izmaksā 10 (desmit) darba dienu laikā no lēmuma par ikmēneša izdevumiem pieņemšanas.

13.

Administratīvais process

Ir

14.

Pārsūdzības iespējas

Lēmumu var apstrīdēt Tukuma novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā (Talsu iela 4, Tukums, Tukuma nov.) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu Tukuma novada sociālajā dienestā (Tidaholmas iela 1, Tukums, Tukuma nov.). Lēmums stājas spēkā dienā, kad adresāts to saņēmis Paziņošanas likumā noteiktā kārtībā.

1) Saskaņā ar Paziņošanas likuma 9.panta otro daļu dokuments, kas sūtīts pa elektronisko pastu, uzskatāms par paziņotu otrajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas.
2) Saskaņā ar Paziņošanas likuma 8.panta trešo daļu dokuments, kas paziņots kā ierakstīts pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.
3) Saskaņā ar Paziņošanas likuma 8.panta otro daļu dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments

15.

Atgādinājums

Palīdzības pieprasītājam ir jāsniedz patiesas ziņas.

16.

Brīdinājums

Klients nesniedz patiesas ziņas, tad Tukuma novada sociālais dienests var atteikt piešķirt pabalstu sociālo garantiju nodrošināšanai - pilnībā vai daļēji.

17.

Pakalpojuma autentifikācijas līmenis

2 – apliecināta identitāte.

18.

Dzīves situācija

Adopcija, aizgādnība, aizbildnība, bāriņtiesas, bērnu tiesības.

19.

Pakalpojuma pieprasīšanas veidi

1. Klātienē
2.pasts- Tidaholmas iela 1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101

20.

Pakalpojuma saņemšanas veidi

Pabalstu var saņemt:

1. ar pārskaitījumu uz pieprasītāja kontu,

2. skaidrā naudā Tukuma novada pašvaldības kasē.