Pabalsts ģimenēm ar bērniem

 

No Tukuma novada Domes 23.12.2020. saistošajiem noteikumiem  Nr.41 „Par sociālo palīdzību Tukuma novada pašvaldībā”:

VI. Pabalsts atsevišķu izmaksu segšanai

24. Pabalsta atsevišķu izmaksu segšanai mērķis ir sniegt materiālu palīdzību personai sociālās funkcionēšanas un neatkarīgas dzīves veicināšanai. Pabalstu atsevišķu izmaksu segšanai ir tiesības saņemt personai, ja tā dzīvo mājsaimniecībā, kura kvalificējas trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa saņemšanai, un ir deklarēta Tukuma novadā.

25. Tukuma novadā noteiktie pabalsti atsevišķu izmaksu segšanai: 25.1. pabalsts izglītības ieguves atbalstam:
25.1.1. skolas piederumu iegādei 30,00 euro katram bērnam, uzsākot mācības 1. septembrī vispārizglītojošā skolā, kur tiek apgūta pamatizglītības programma, vai bērnam, kurš mācās speciālā izglītības iestādē vai iegūst obligāto pirmsskolas izglītību, ja pabalsts pieprasīts ne vēlāk kā līdz attiecīgā gada 30. septembrim;
25.1.2. skolas piederumu iegādei 15,00 euro katram bērnam, ja bērns apgūst 5 – 6 gadīgo bērnu pirmsskolas apmācību.

26. Pabalsta atsevišķu izmaksu segšanai saņemšanas un piešķiršanas kārtība noteikta Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un Ministru kabineta noteikumos par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu. Tukuma novada sociālā dienesta lēmumu par pabalsta atsevišķu izmaksu segšanai vai atteikumu piešķirt pabalstu atsevišķu izmaksu segšanai mājsaimniecībā esoša pilngadīga persona vai tās likumiskais pārstāvis var apstrīdēt Tukuma novada Domes Administratīvo aktu strīdu komisijā

 

KĀRTĪBA, KĀ SAŅEMT PABALSTU