Pabalsts jaundzimušā bērna aprūpei

No Tukuma novada Domes 30.01.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Par Tukuma novada pašvaldības pabalstiem”

II. Pabalsts jaundzimušā bērna aprūpei

3. Pabalstu jaundzimušā bērna aprūpei 300,00 euro (turpmāk šajā nodaļā – pabalsts) izmaksā par katru Tukuma novadā pirmreizēji dzīvesvietā deklarētu jaundzimušu bērnu.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 26.10.2017. lēmumu (prot.Nr.17, 8.§.)
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 22.11.2018.. lēmumu (prot.Nr.25, 6.§.)
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 28.11.2019. lēmumu (prot.Nr.18, 4.§.)
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 30.09.2020. lēmumu (prot.Nr.22,14.§.)

4. Tiesības saņemt pabalstu jaundzimušā bērna aprūpei ir vienam no bērna vecākiem, bērna likumiskajam pārstāvim vai, ja šis pabalsts nav izmaksāts, personai, kura adoptējusi vai ņēmusi aizbildnībā bērnu līdz sešu mēnešu vecumam (turpmāk – pabalsta pieprasītājs). Tiesības saņemt pabalstu jaundzimušā bērna aprūpei saglabājas trīs mēnešus no bērna piedzimšanas dienas.

5. Lai saņemtu pabalstu jaundzimušā bērna aprūpei, pabalsta pieprasītājs, Tukuma novada domē, Tukuma novada sociālajā dienestā vai savai dzīvesvietai atbilstošā pagastu pārvaldē iesniedz rakstisku pieprasījumu, kurā norāda:
5.1. savu vārdu uzvārdu, personas kodu,
5.2. jaundzimušā vārdu, uzvārdu personas kodu,
5.3. kredītiestādes vai pasta norēķina sistēmas konta numuru,
5.4. likumiskā pārstāvja tiesisko pamatojumu, ja pabalsta saņēmējs, nav bērna vecāks.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 25.11.2020. lēmumu (prot.Nr.25, 13.§)

6. Tukuma novada sociālais dienests, mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas, pārbauda pieprasījumā norādīto informāciju Sociālās palīdzības administrēšanas sistēmā un pieņem lēmumu par pabalsta jaundzimušā aprūpei piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu jaundzimušā aprūpei, kā arī pabalsta pieprasītājam izmaksā piešķirto pabalstu. Pieņemto lēmumu var apstrīdēt lēmumā norādītajā kārtībā.

7. Pabalstu jaundzimušā bērna aprūpei var izmaksāt natūrā, ja bērna vecākiem trūkst prasmju aprūpēt bērnu vai ģimene ir Tukuma novada sociālā dienesta riska grupas ģimeņu uzskaitē. Šādā gadījumā Tukuma novada sociālā dienesta darbinieks apseko jaundzimušā dzīvesvietu, izvērtē riska faktorus un sagatavo atzinumu par pabalsta jaundzimušā aprūpei izmaksas veidu.

8. Pabalstu nepiešķir, ja:
8.1. bērns ievietots bērnu ārpusģimenes ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā,
8.2. bērns pēc piedzimšanas nodzīvojis mazāk par septiņām diennaktīm.

Pakalpojuma apraksts