Dzīvokļa pabalsts

 

No Tukuma novada Domes 23.12.2020. saistošajiem noteikumiem  Nr.41 „Par sociālo palīdzību Tukuma novada pašvaldībā”:

III. Mājokļa pabalsts

5. Mājokļa pabalsts sniedz materiālu atbalstu Tukuma novada teritorijā esošā mājsaimniecībā, kura kvalificējas trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa saņemšanai, deklarētām personām vai personai izdevumu, kas saistīti ar mājokļa lietošanu, apmaksai.

6. Mājokļa pabalsta saņemšanas un piešķiršanas kārtība ir noteikta Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un Ministru kabineta noteikumos par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu.

7. Ģimenēm tiek aprēķināts kā starpība starp pašvaldības noteikto minimālo ienākumu līmeni mājokļa pabalsta saņemšanai katram ģimenes loceklim un ģimenes (personas) kopējiem ienākumiem, ģimenei (personai) nedrīkst pārsniegt faktiskos izdevumus par īri un komunālajiem pakalpojumiem un šo noteikumu 15. punktā minētos normatīvus.

8. Mājokļa pabalsts tiek aprēķināts kā starpība starp pašvaldības noteikto maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņu summu attiecīgajā mājsaimniecībā un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem, nepārsniedzot pašvaldības noteiktos normatīvus ar mājokļa lietošanu saistītajiem izdevumiem apmēru un faktisko izdevumu apmēru, izmantojot šādu formulu:

P maj= MMS – I,
kur P maj – mājokļa pabalsta apmērs,
MMS – kopējā attiecīgās maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņu summa;
I – ģimenes pēdējo trīs mēnešu vidējie ienākumi mēnesī.

9. Pašvaldības normatīvi ar mājokļa lietošanu saistītajiem izdevumiem:
9.1. par gāzi gāzes plītij – 1 m³ vienai personai un 4 m³ ģimenei mēnesī vai ģimenes (personas) izdevumi par gāzes balonu (ar tilpumu ne vairāk kā 50 litri) vienu reizi trijos mēnešos, papildus noteiktajam 1 m³ personai vai attiecīgi izdevumi par gāzes balonu (ar tilpumu ne vairāk kā 20 litri) vienu reizi trijos mēnešos ģimenei (personai), ja dzīvoklī karsto ūdeni iegūst, izmantojot gāzi;
9.2. par elektroenerģiju:
9.2.1. 50 kwh vienai personai un 30 kwh katrai nākamajai personai, bet ne vairāk kā 150 kwh (mēnesī ģimenei);
9.2.2. 50 kwh personai, ja dzīvoklī ir stacionārā elektriskā plīts, bet ne vairāk kā 150 kwh mēnesī ģimenei;
9.2.3. 50 kwh mēnesī personai, bet ne vairāk kā 150 kwh mēnesī ģimenei, ja dzīvoklī karsto ūdeni iegūst, izmantojot elektroenerģiju;

9.3. par dzīvojamo telpu īri un apkuri:
9.3.1. 18 m2 kopējās mājokļa platības vienai personai un 12 m2 kopējās mājokļa platības katrai nākamajai personai (izņemot gadījumus, ja atsevišķā dzīvoklī dzīvo viena persona, vai gadījumu, ja kāda no personām mājoklī slimo ar hroniskām slimībām un viņai ir tiesības uz izolētu dzīvojamo telpu vai papildu dzīvojamo telpu; tādā gadījumā normatīvajai platībai pieskaita vēl 15 m2 ), ja ģimene (persona) dzīvo atsevišķā vienistabas dzīvoklī, tad normatīvs par dzīvojamo telpu īri un apkuri netiek piemērots;
9.3.2. par apkuri aprēķinam tiek ņemtas attiecīgās ēkas siltumapgādes sezonas 1 m2 izmaksas siltumapgādes mēnesī;
9.3.3. par mājokļa īri un (vai) apsaimniekošanas izdevumiem – īres līgumā noteiktā īres maksa, bet ne vairāk kā 1,50 euro par 1 m2 ; SN_41_2020
3 9.4. par auksto ūdeni un kanalizāciju, un karsto ūdeni – atbilstoši ūdens skaitītāju rādījumiem, bet ne vairāk par 2 m3 vienai personai mēnesī, no kuriem ne vairāk kā par 1 m3 karstā ūdens uzsildīšanai;

9.5. par siltumenerģijas resursu iegādi, sešus mēnešus gadā (apkures sezonā), ņemot vērā šādus kritērijus vienā mēnesī:
9.5.1. centrālā apkure – attiecīgās ēkas siltumapgādes sezonas 1 m 2 izmaksas siltumapgādes mēnesī;
9.5.2. malkas iegāde (vai cits cietais kurināmais) – 1,00 euro par vienu m2 no mājokļa platības, papildus 6 euro personai, ja pavards tiek kurināts ar cieto kurināmo;
9.5.3. elektroenerģija – atbilstoši skaitītāju rādījumiem, bet ne vairāk kā 1,20 euro par dzīvokļa 1 m²;
9.5.4. gāze – ne vairāk kā 1,00 euro par 1 m²;

9.6. par sadzīves atkritumu izvešanu ne vairāk kā vienu reizi mēnesī (0,24 m3 ) dzīvojamās mājās vai faktisko maksu, kas norādīta rēķinā daudzdzīvokļu mājai;
9.7. skursteņslauķa pakalpojumi ne vairāk kā vienu reizi kalendārā gadā ne vairāk kā 22,00 euro saskaņā ar sertificēta pakalpojuma sniedzēja iesniegto rēķinu.
10. Ja faktiskie izdevumi attiecīgajā saistošo noteikumu 8. punktā minētajā izdevumu pozīcijā ir mazāki par noteikto normatīvu, mājokļa pabalsta aprēķināšanā attiecīgi izmanto faktisko izdevumu apmēru.
11. Izdevumos par mājokli netiek ieskaitīts nekustamā īpašuma nodoklis, telefona abonentmaksa, maksa par mobilo telefonu, maksa par telefonsarunām, maksa par televīziju, internetu, līgumsodi un soda naudas.
12. Lēmumu par mājokļa pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt mājokļa pabalstu pieņem Tukuma novada sociālais dienests. Mājokļa pabalstu piešķir no mēneša, kurā pieņemts lēmums par mājokļa pabalsta piešķiršanu.
13. Tukuma novada sociālā dienesta lēmumu par mājokļa pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt mājokļa pabalstu mājsaimniecībā esoša pilngadīga persona vai tās likumiskais pārstāvis var apstrīdēt Tukuma novada Domes Administratīvo aktu strīdu komisijā.

KĀRTĪBA, KĀ SAŅEMT PABALSTU