Pabalsts bērna, kuram noteikta invaliditāde, aprūpei

No Tukuma novada Domes 30.01.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Par Tukuma novada pašvaldības pabalstiem”

XI. Pabalsts bērna, kuram noteikta invaliditāte, aprūpei

 

43. Pabalsta bērna, kuram noteikta invaliditāte, aprūpei mērķis ir finansiāli atbalstīt bērna vecākus viņa aprūpē.

44. Pabalstu bērna, kuram noteikta invaliditāte, aprūpei ir tiesības saņemt ģimenei, kura savu dzīvesvietu ir deklarējusi Tukuma novadā.

45. Pabalstu 50,00 euro apmērā bērna, kuram noteikta invaliditāte aprūpei piešķir un izmaksā vienam no bērna vecākiem, kurš nodrošina bērna aprūpi, vienu reizi kalendārajā gadā.

46. Lai saņemtu pabalstu bērna, kuram noteikta invaliditāte, aprūpei, bērna likumiskais pārstāvis Tukuma novada sociālajā dienestā vai savai dzīvesvietai atbilstošā Tukuma novada pagastu pārvaldē iesniedz pieprasījumu pabalsta saņemšanai ar atļauju veikt personu datu apstrādi, nepieciešamo ziņu, kas dod tiesības personai saņemt minēto pabalstu, pārbaudi.

47. Tukuma novada sociālais dienests, mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas, pārbauda pieprasījumā norādīto informāciju Sociālās palīdzības administrēšanas sistēmā un pieņem lēmumu par pabalsta likumiskajam pārstāvim piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu.

48. Tukuma novada sociālā dienesta lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

X un XI nodaļa papildināta ar Tukuma novada Domes 22.12.2015. lēmumu (prot. Nr.14, 9.§.)

 

IESNIEGUMA VEIDLAPA