Pabalsts apaļajā dzīves jubilejā

No Tukuma novada Domes 30.01.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Par Tukuma novada pašvaldības pabalstiem”
Aktuālā redakcija spēkā no 26.05.2021.

Pabalsts apaļajā dzīves jubilejā

12. Pabalsta mērķis apaļajā dzīves jubilejā ir godināt personu nozīmīgā dzīves jubilejā.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 22.112018.. lēmumu (prot.Nr.25, 6.§)
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 24.03.2021.. lēmumu (prot.Nr.5, 9.§)


13. Pabalstu apaļajā dzīves jubilejā ir tiesības saņemt Tukuma novada pašvaldībā dzīvesvietu deklarējušām personām, kurām attiecīgā gadā paliek 75, 80, 85, 90, 95, 100, 101,102 un vairāk gadu (turpmāk – Pabalsts apaļajā dzīves jubilejā).
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 22.112018.. lēmumu (prot.Nr.25, 6.§)
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 28.11.2019. lēmumu (prot.Nr.18, 4.§)


14. Pabalsta apaļajā dzīves jubilejā apmērs:
14.1. Svītrots ar Tukuma novada Domes 28.11.2019. lēmumu (prot.Nr.18, 4.§);
14.2. 75 dzīves gadi – 30,00 euro;
14.3. 80 dzīves gadi – 35,00 euro;
14.4. 85 dzīves gadi – 45,00 euro;
14.5. 90 dzīves gadi – 50,00 euro;
14.6. 95 dzīves gadi – 75,00 euro;
14.7. 100 dzīves gadi – 150,00 euro;
14.8. 101 dzīves gadi – 151,00 euro, par katru nākamo dzīves gadu papildus 1 euro.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 22.11.2018.. lēmumu (prot.Nr.25, 6.§) Svītrots 14.1.apakšpunkts ar Tukuma novada Domes 28.11.2019. lēmumu (prot.Nr.18, 4.§)

15. Lai saņemtu pabalstu apaļajā dzīves jubilejā, persona vienu mēnesi pirms apaļās dzīves jubilejas dienas vai 12 mēnešu laikā pēc apaļās dzīves jubilejas dienas iesniedz Tukuma novada sociālajam dienestam iesniegumu par pabalsta apaļajā dzīves jubilejā piešķiršanu, sniedzot savu piekrišanu datu apstrādei šim mērķim, kā arī norādot sev vēlamo pabalsta apaļajās dzīves jubilejās izmaksas veidu: personas norēķinu kontā vai Tukuma novada Domes kasē, vai attiecīgās pagastu pārvaldes kasē.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 24.03.2021. lēmumu (prot.Nr.5, 9.§)

15.1 Pēc šo saistošo noteikumu 15.punktā noteiktā iesnieguma saņemšanas Tukuma novada sociālais dienests 10 darba dienu laikā izvērtē personas atbilstību pabalsta apaļajās dzīves jubilejā saņemšanai, iekļauj personu pabalstu izmaksu sarakstā un 10 darba dienu laikā veic pabalsta apaļajā dzīves jubilejā izmaksu. Ja persona neatbilst pabalsta apaļā dzīves jubilejā saņemšanai, Tukuma novada sociālais dienests pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt pabalstu apaļajā dzīves jubilejā, norādot atteikuma iemeslu.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 24.03.2021. lēmumu (prot.Nr.5, 9.§)

Pakalpojuma apraksts