Pabalsts aizgādnim

No Tukuma novada Domes 30.01.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Par Tukuma novada pašvaldības pabalstiem”

VII. Pabalsts aizgādnim

 

23. Pabalsta aizgādnim mērķis ir finansiāli atbalstīt aizgādņus aizgādņa pienākumu pildīšanā.

24. Pabalstu aizgādnim ir tiesības saņemt Latvijas Republikā dzīvojošam Tukuma novada bāriņtiesas ieceltam aizgādnim, kura aizgādnībā ir vismaz viena persona, kurai ar tiesas spriedumu ir noteikta ierobežota (atņemta) rīcībspēja.

25. Pabalstu aizgādnim 55,00 euro apmērā aizgādnim piešķir par katru aizgādnībā esošu personu un izmaksā vienu reizi kalendārajā gadā.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 26.10.2017. lēmumu (prot.Nr.17, 8.§.)

26. Lai saņemtu pabalstu aizgādnim, aizgādnis Tukuma novada sociālajā dienestā vai savai dzīvesvietai atbilstošā Tukuma novada pagastu pārvaldē iesniedz rakstisku pieprasījumu pabalsta saņemšanai, kurā norāda:
26.1. savu vārdu, uzvārdu, personas kodu,
26.2. personas, kuras atrodas aizgādnībā, vārdu, uzvārdu personas kodu,
26.3. kredītiestādes vai pasta norēķina sistēmas konta numuru, kurā veicama pabalsta ieskaitīšana.

27. Tukuma novada sociālais dienests, mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas, pārbauda pieprasījumā norādīto informāciju Sociālās palīdzības administrēšanas sistēmā un pieņem lēmumu par pabalsta aizgādnim piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu.
VII. nodaļa papildināta ar Tukuma novada Domes 18.12.2014. lēmumu (prot.Nr.15, 2.§.)