Pabalsts aizbildnībā nodotiem bērniem

No Tukuma novada Domes 30.01.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Par Tukuma novada pašvaldības pabalstiem”

VI. Pabalsts aizbildnībā nodotiem bērniem

19. Pabalsta aizbildnībā nodotiem bērniem mērķis ir veicināt aizbildņu motivāciju aprūpēt Tukuma novada pašvaldības bez vecāku gādības palikušus bērnus.

20. Pabalstu aizbildnībā nodotiem bērniem ir tiesības saņemt Latvijas Republikā dzīvojošam Tukuma novada bāriņtiesas ieceltam aizbildnim.

21. Pabalsta aizbildnībā nodotiem bērniem veidi:
21.1. pabalstu ēdināšanas izmaksu segšanai mācību iestādē līdz 1,56 euro apmērā, no faktiskajām ēdināšanas izmaksām dienā, saskaņā ar noslēgto līgumu starp pašvaldību un ēdināšanas pakalpojuma sniedzēju, piešķir aizbildnībā nodotam bērnam, kurš apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi vai mācās vispārizglītojošā skolā, kur tiek apgūta pamatizglītības vai vidusskolas izglītības programma. Pabalstu pusdienu faktisko izdevumu segšanai piešķir uz attiecīgo mācību gadu.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 18.12.2014. lēmumu (prot.Nr.15, 2.§.)
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 22.12.2015. lēmumu (prot.Nr.14, 9.§.)
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 30.09.2020. lēmumu (prot.Nr.22,14..§.)
Ar grozījumu, kas izdarīts ar Tukuma novada Domes 27.01.2021. lēmumu (prot.Nr.2, 10.§.)


21.2. ikmēneša pabalsts aizbildnībā nodota bērna uzturam 55,00 euro. Pabalsts tiek piešķirts par katru aizbildnībā nodotu bērnu. Pabalstu līdz katra mēneša 15. Datumam ieskaita aizbildņa norēķinu kontā.
21.3. pabalsts individuālā atbalsta nodrošināšanai aizbildnībā nodotam bērnam un aizbildnim: 21.3.1. psihoterapeita konsultācijas vai psihologa konsultācijas, vai smilšu terapija 10 konsultācijas 12 mēnešu periodā;
21.3.2.valsts neatmaksāta medicīniskā rehabilitācija bērniem vai ārsta speciālista konsultācijas bērniem,
21.3.3. speciālās medicīniski-psiholoģiskās rehabilitācijas metodes bērniem (metodes, kurās tiek izmantoti speciāli apmācīti dzīvnieki) viens kurss 12 mēnešu periodā vienam bērnam, kuram noteikta invaliditāte.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 24.03.2016. lēmumu (prot.Nr.4, 2.§.)

22. Pabalsta aizbildnībā nodotiem bērniem saņemšanas kārtība:
22.1. pabalstu aizbildnībā nodotiem bērniem piešķir, pamatojoties uz aizbildņa iesniegto iesniegumu Tukuma novada sociālajā dienestā. Iesniegumā aizbildnis norāda:
22.1.1. savu vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi,
22.1.2. aizbildnībā nodotā bērna vārdu, uzvārdu, personas kodu,
22.1.3. aizbildnībā nodota bērna izglītības iestādi, ja tiek pieprasītas brīvpusdienas,
22.1.4. kredītiestādi un konta numuru, kurā ieskaitīt pabalstu aizbildnībā nodotiem bērniem;
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 24.03.2016. lēmumu (prot.Nr.4, 2.§.)

22.1.5. informāciju par individuālā atbalsta pakalpojuma sniedzēju un pievieno speciālista atzinumu, kas apliecina nepieciešamību pēc attiecīgā individuālā atbalsta.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 24.03.2016. lēmumu (prot.Nr.4, 2.§.)

22.2. desmit darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas Tukuma novada sociālais dienests pieņem lēmumu par pabalsta aizbildnībā nodotiem bērniem piešķiršanu. Pabalstu piešķir no mēneša, kurā saņemts aizbildņa iesniegums vai uz laiku, kad tiek nodrošināts individuālais atbalsts;
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 24.03.2016. lēmumu (prot.Nr.4, 2.§.)

22.3. Pabalsta izmaksu pārtrauc vai izbeidz, ja aizbildnis un aizbildnībā nodotais bērns dzīvo ārpus Latvijas Republikas teritorijas vai Tukuma novada bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par:
22.3.1. aizbildņa atlaišanu no aizbildņa pienākumu pildīšanas,
22.3.2. aizbildņa atcelšanu no aizbildņa pienākumu pildīšanas,
22.3.3. aizbildņa atstādināšanu uz laiku, kamēr aizbildnis vai bērns, par kuru maksā pabalstu, atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;

22.4. Tukuma novada sociālā dienesta lēmumu var pārsūdzēt lēmumā norādītajā kārtībā.

 

Pakalpojuma apraksts