Pabalsts ortodontijas pakalpojumam

No Tukuma novada Domes 30.01.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Par Tukuma novada pašvaldības pabalstiem”:

XII3. Pabalsts ortodontijas pakalpojumam

66. Pabalsts ortodontijas pakalpojumam piešķir Tukuma novada pašvaldībā dzīvesvietu deklarējušam bērnam līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai, kā arī personai līdz 24 gadu vecumam, ja tā iegūst vidējo vai augstāko izglītību un nav darba attiecībās, un ja ir uzsākta un turpinās līdz bērna 18 gadu vecumam ortodontijas ārstēšana saskaņā ar ārstēšanas plānu.

67. Pabalstu ortodontijas pakalpojumam piešķir šādu izdevumu segšanai:
67.1. ortodonta konsultācijām un rentgena izmeklējumiem, ja to veic atkārtoti;
67.2.ārstēšanas manipulācijām, kuras netiek segtas no valsts budžeta līdzekļiem.

68. Pabalsta ortodontijas pakalpojuma apmērs:
68.1. 50% no noteikumu 67.punktā noteiktajiem ortodontijas pakalpojuma izdevumiem, bet ne vairāk kā 500,00 euro vienam bērnam;
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 28.11.2019. lēmumu (prot.Nr.18, 4.§.)

68.2. 100% no noteikumu 67.punktā noteiktajiem ortodontijas pakalpojuma izdevumiem, bet ne vairāk kā 1000,00 euro vienam bērnam, ja ģimenei ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss; Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 28.11.2019. lēmumu (prot.Nr.18, 4.§.)

69. Pabalstu ortodontijas pakalpojumam piešķir attiecīgā gadā no pašvaldības budžetā šim mērķim paredzētajiem finanšu līdzekļiem. Nepietiekama finansējuma gadījumā veido rindu pabalsta ortodontijas pakalpojuma saņemšanai, un to piešķir rindas kārtībā nākamajā gadā, ņemot vērā noteikumos noteiktos nosacījumus.
70. Lai saņemtu pabalstu ortodontijas pakalpojumam, bērna likumiskais pārstāvis vai persona no 18 līdz 24 gadu vecumam, iesniedz Tukuma novada sociālajā dienestā iesniegumu par šā pabalsta piešķiršanu. Iesniegumam pievieno ārsta izrakstu par diagnozi un nepieciešamo ārstēšanu (manipulācijas kods), ārstēšanas plānu un finanšu dokumentus (rēķinu vai čeku).
71. Tukuma novada sociālais dienests pēc iesnieguma un nepieciešamo dokumentu saņemšanas viena mēneša laikā, pārbauda personas atbilstību noteikumu 66.punkta nosacījumiem, izvērtē izdevumus atbilstoši noteikumu 67.punktu nosacījumiem, un pieņem lēmumu piešķirt vai atteikt pabalstu ortodontijas pakalpojumam.
72. Tukuma novada sociālā dienesta lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Nodaļa papildināta ar Tukuma novada Domes 22.03.2018. lēmumu (prot.Nr.3, 2.§.)

 

Pakalpojuma apraksts