Pabalsts ēdināšanas izdevumu segšanai

No Tukuma novada Domes 30.01.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Par Tukuma novada pašvaldības pabalstiem”:

XII2. Pabalsts ēdināšanas izdevumu segšanai

61. Pabalsta ēdināšanas izdevumu segšanai vedi:
61.1. pusdienu faktisko izmaksu segšanu bērnam līdz 20 gadu vecumam, ja bērns mācās citas pašvaldības vispārizglītojošā skolā, kur apgūst pamatizglītības vai vidusskolas izglītības programmu, un ir deklarēts Tukuma novada teritorijā esošā mājsaimniecībā, kura kvalificējas trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa saņemšanai;
61.2. brokastu, pusdienu un launaga faktisko izdevumu segšanai bērnam, ja bērns apmeklē citas pašvaldības izglītības iestādi, kura nodrošina pirmsskolas izglītības programmu, un ir deklarēts Tukuma novada teritorijā esošā mājsaimniecībā, kura kvalificējas trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa saņemšanai;
61.3. ar zupas virtuves pakalpojuma nodrošināšanu Tukuma pilsētā saistīto izdevumu segšana, no kārtējā gada 1.janvāra līdz 30.aprīlim un no 1.oktobra līdz 31.decembrim, trīs reizes nedēļā (pirmdienās, trešdienās, piektdienās), izņemot svētku dienās, līdz 120 zupas porcijām dienā. Nepieciešamības gadījumā ar Tukuma novada Domes lēmumu zupas virtuves nodrošināšanas laiks vai apjoms var tikt mainīts.

62. Pabalsts ēdināšanas izdevumu segšanai sedz saistošo noteikumu 61.punktā noteiktās faktiskās izmaksas, saskaņā ar noslēgto līgumu ar ēdināšanas pakalpojuma sniedzēju.
63. Lai saņemtu saistošo noteikumu 61.1. un 61.2.apakšpunktā noteikto pabalstu ēdināšanas izdevumu segšanai, personai vai tās likumiskais pārstāvis iesniedz sociālajā dienestā iesniegumu.
64. Saistošo noteikumu 61.1.apakšpunktā noteikto pabalstu ēdināšanai piešķir uz pirmo mācību pusgadu vai otro mācību pusgadu. Saistošo noteikumu 61.2.apakšpunktā noteikto pabalstu ēdināšanai piešķir uz iztikas līdzekļu deklarācijas spēkā esamības periodu.
65. Tukuma novada sociālā dienesta lēmumu par ēdināšanas pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt ēdināšanas pabalstu var apstrīdēt Tukuma novada Domes Administratīvo aktu strīdu komisijā.
Nodaļa papildināta ar Tukuma novada Domes 26.10.2017. lēmumu (prot.Nr.17, 8.§.) Nodaļa izteikta jaunā redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 25.11.2020. lēmumu (prot.Nr.25, 13.§.)