Mājokļa pabalsts režģis

1.

Pakalpojuma nosaukums

Mājokļa pabalsts(Tukuma novada sociālais dienests)

2.

Pakalpojuma turētāja nosaukums

Tukuma novada pašvaldības iestāde „Tukuma novada sociālais dienests” (turpmāk-Tukuma novada sociālais dienests).

3.

Pakalpojuma funkcija/uzdevums

Sniegt materiālu atbalstu maznodrošinātām un trūcīgām personām ar mājokļa lietošanu saistīto izdevumu segšanai.

4.

Pakalpojuma būtības īss apraksts

Mājokļa pabalsts īres un komunālo pakalpojumu segšanai, kā arī kurināmā iegādei ģimenēm. Personas nodrošināšana ar kurināmo apkures periodā vai ar dzīvokļa pabalstu apkures sezonā. Pabalstu ģimenei (personai) piešķir ne ilgāk kā uz trīs vai sešiem mēnešiem kalendārajā gadā.

5.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas personas.

6.

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji)

Maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss.

7.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums, likums „Par sociālo drošību” (07.09.1995 grozījumi 01.12.2005. un 06.03.2008.); Ministru kabineta 17.12.2020. noteikumi Nr.809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu"; Tukuma novada domes 30.03.2023. saistošie noteikumi Nr.5 „Par sociālo palīdzību Tukuma novada pašvaldībā”

 

8.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Tukuma novada sociālajā dienestā jāiesniedz: iesniegums, īres vai apsaimniekošanas līgums; dzīvokļa īres un komunālo pakalpojumu maksājuma kvīts; izziņa par ienākumiem no algota darba pēdējo trīs mēnešu laikā (pēc iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu nomaksas); citi ienākumus, īpašumus un uzkrājumus apliecinoši dokumenti (ienākumi no saimnieciskās darbības, nekustamās mantas īres, saņemtie dāvinājumi, atsevišķi dzīvojoša laulātā materiālais atbalsts ģimenei); dokuments, kas apliecina saņemto uzturlīdzekļu apmēru, ja ģimenē kāds no vecākiem nepiedalās bērna audzināšanā; skolniekiem, studentiem - izziņa no mācību iestādes; dokumenti, kas apliecina papildus ienākumus, naudas uzkrājumus un īpašumus. Bezdarbniekiem jābūt reģistrētiem Nodarbinātības valsts aģentūrā ne mazāk kā trīs mēnešus. Tukuma novada sociālajā dienestā aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju.

9.

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas

Iesniegums

10.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās)

20

11.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Nav

12.

Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu)

Mājokļa pabalstu izmaksā vienu reizi mēnesī. Mājokļa pabalsta izmaksas nosacījumi ir noteikti Ministru kabineta noteikumos par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu.

13.

Administratīvais process

Ir

14.

Pārsūdzības iespējas

Tukuma novada sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Tukuma novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā (Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101) viena mēneša laikā, iesniegumu iesniedzot iestādei, kura izdevusi administratīvo aktu – Tukuma novada sociālajam dienestam (Tidaholmas iela 1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101)

15.

Atgādinājums

Ja pabalsta pieprasītājam mainās ienākumi, materiālais stāvoklis, kā arī izdevumi par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, pabalsta pieprasītājs par to informē Tukuma novada sociālo dienestu. Tukuma novada sociālais dienests veic jaunu mājokļa pabalsta aprēķinu, ņemot vērā pabalsta pieprasītāja uzrādītos dokumentus.

16.

Brīdinājums

Pabalsta izmaksu ar motivētu lēmumu pārtrauc vai samazina tā apmēru, ja klients, aizpildot iztikas līdzekļu deklarāciju ir sniedzis nepatiesas ziņas vai bez attaisnojoša iemesla nepilda līdzdarbības pienākumus.

17.

Pakalpojuma autentifikācijas līmenis

2 – apliecināta identitāte

18.

Dzīves situācija

Pabalsti, valsts un pašvaldību palīdzība

19.

Pakalpojuma pieprasīšanas veidi

Klātiene

20.

Pakalpojuma saņemšanas veidi

Pabalstu var saņemt:

1. ar pārskaitījumu uz pieprasītāja kontu,

2. skaidrā naudā Tukuma novada pašvaldības kasē,

3. veicot maksājumu par komunālajiem pakalpojumiem,

4. apmaksājot kurināmā iegādi.