Aktualitātes Normatīvajos aktos

2017.gada 15.jūnijā stājas spēkā Tukuma novada Domes 30.03.2017. saistošie noteikumi Nr.5 "Par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšanu Tukuma novada pašvaldībā"./ 15.06.2017.
 
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Tukuma novada pašvaldība izvērtē personas, kura vērsusies pašvaldībā ar pieprasījumu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai, un viņa apgādnieku materiālo stāvokli samaksai par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, kā arī kārtību, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

 
2017.gada 23.novembrī stājas spēkā grozījumi Tukuma novada Domes 26.11.2015. saistošajos noteikumos Nr.26 "Par Tukuma novada pašvaldības aģentūras „Tukuma novada sociālais dienests” maksas pakalpojumiem"/ 17.05.2017
 
Tukuma novada pašvaldība īsteno Eiropas Sociālā fonda projekta “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” pasākumus. Projekta ietvaros personām ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar invaliditāti tika izstrādāts individuāls atbalsta plāns, nosakot personām nepieciešamos sociālos pakalpojumus.  Izvērtējot pašvaldībā esošās iespējas un Tukuma novada sociālā dienesta iespējas nodrošināt atbalsta plānā noteiktos pakalpojumus, secināms, ka ne visi atbalsta plānā noteiktie sociālie pakalpojumi ir pieejami vai to pieeja nav attiecināma projekta ietvaros (pakalpojuma sniedzējs nav reģistrējies kā sociālo pakalpojumu vai medicīnas pakalpojuma sniedzējs), līdz ar to ir nepieciešams veidot jaunus pakalpojumus, kurus var saņemt sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas dienas centra pakalpojuma Dienas centrā “Saimīte” ietvaros.

 Valdībā apstiprināts Ģimenes valsts politikas pamatnostādņu rīcības plāns nākamajiem gadiem


 2016.gada februārī stājas spēkā grozījumi Tukuma novada domes 30.01.2014. saistošajos noteikumos nr.3 "Par Tukuma novada pašvaldības pabalstiem".


 2016.gada 9.janvārī stājas spēkā saistošie noteikumi "Par Tukuma novada pašvaldības aģentūras „Tukuma novada sociālais dienests” maksas pakalpojumiem" 26.01.2016.

2016.gada 9.janvārī stājas spēkā Tukuma novada Domes 26.11.2015. SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.26 "Par Tukuma novada pašvaldības aģentūras „Tukuma novada sociālais dienests” maksas pakalpojumiem". Līdz šim maksa par Tukuma novada sociālā dienesta sniegtajiem pakalpojumiem un maksa par sociālā darba ietvaros ietvertajiem pasākumiem tika noteikta Tukuma novada Domes 2011.gada 28.aprīļa saistošos noteikumos Nr.12 „Tukuma novada pašvaldības aģentūras „Tukuma novada sociālais dienests” maksas pakalpojumi”.


12.maijā stājas spēkā saistošie noteikumi un grozījumi saistošajos noteikumos | 14.05.2015.

12.maijā stājas spēkā Tukuma novada Domes 26.03.2015. SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.9 Par sociālo palīdzību Tukuma novada pašvaldībā. Līdz šim iepriekšminēto kārtību noteica Tukuma novada Domes 25.04.2013. saistošie noteikumi Nr.8 „ Par sociālo palīdzību Tukuma novada pašvaldībā”. Jaunajos saistošajos noteikumos noteikts, kas ir krīzes situācija un pilnveidota sociālās palīdzības saņemšanas un piešķiršanas kārtība.

12.maijā stājas spēkā Tukuma novada Domes 26.03.2015. SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.10 Par Tukuma novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem un sociālo darbu. Līdz šim iepriekšminēto kārtību noteica Tukuma novada Domes 30.06.2011. saistošie noteikumi Nr.16 „Par sociālajiem pakalpojumiem Tukuma novadā”. No 2011.gada ir pieauguši sociālo pakalpojumu veidi –Aprūpes mājās nultais līmenis, pakalpojums „Grupu dzīvoklis”. Lai Tukuma novada iedzīvotājs vieglāk orientētos pašvaldības sociālajos pakalpojumos, šajos saistošajos noteikumos katrs sociālo pakalpojumu veids aprakstīts atsevišķā nodaļā.

12.maijā stājas spēkā 26.03.2015. grozījumi Tukuma novada Domes 30.01.2014. saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Tukuma novada pašvaldības pabalstiem”. Saistošie noteikumi papildināti ar jaunām nodaļām-“Pabalstu sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai”, kas nosaka jaunu Tukuma novada pašvaldības pabalsta veidu - pabalstu sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai, un jau esošo pabalstu “Apbedīšanas pabalsts”, nosakot šo pabalstu saņēmēju loku, saņemšanas un piešķiršanas kārtību un apmēru.