Lēciens pāri Covid

Biedrība “Palēciens Tev” laika posmā no 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 31. oktobrim īsteno projektu Nr. VP2021/1-26 “Lēciens pāri Covid”. 
Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros
Projekta finansējums: 10 000, 00 EUR
Projekta “Lēciens pāri Covid” mērķis ir veicināt Tukuma novada pašvaldībā dzīvojošu no Covid-19 krīzes cietušo jauniešu ar ierobežotām iespējām mācību motivāciju un dzīves prasmju apguvi, kā arī uzlabot jauniešu sociālo, emocionālo labklājību un iespējas lietderīgi pavadīt brīvo laiku.


Mērķa grupa un galvenās aktivitātes:
Projekta mērķa grupa ir 15 Tukuma novada dzīvojoši jaunieši ar ierobežotām iespējām vecumā no 13-25 gadiem.
Galvenās aktivitātes:
1.    Individuālas konsultācijas jauniešiem.
2.    Atbalsta un izglītojošās grupas.
3.    Āra iedzīvojumu izglītības pasākumi.
4.    Projekta noslēguma pasākums un projekta publicitāte.
5.    Projekta vadība.
Projekta plānotie rezultāti:
Projekta rezultātā 15 jauniešiem tiks paaugstinātas kompetences, balstoties jauniešu vēlmēs un vajadzībās, veicināta piederības sajūta un pašapziņa, mazināti psihoemocionālās veselības riski, sekmēta kvalitatīva brīvā laika pavadīšana ārpusskolas aktivitātēs un veicināta sagatavotība turpmākajām mācībām un darba tirgum. 15 jauniešiem tiks nodrošinātas 10 individuālās konsultācijas katram jaunietim, dalība 5 izglītojoša rakstura un atbalsta grupās un 3 āra piedzīvojumu izglītības divu dienu pasākumos. 

Papildu informācijai:
Aiga Latišenko
Biedrība “Palēciens Tev”
Tel. +371 28286356
e-pasts: alatisenko@yahoo.com