Aicinājums apgūt starptautiski atzītu apmācību programmu audžuģimenēm, adoptētājiem un aizbildņiem “AIRI vecākiem” (jeb Attīstība, Informācija, Resursi, Izglītība vecākiem)

Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija ir starptautiska sociāla labdarības organizācija, kas nodrošina ilgtermiņa ģimenes modeļa aprūpi bez vecāku gādības palikušiem bērniem un jauniešiem, sniedz atbalstu un palīdzību sociālā riska ģimenēm ar bērniem un darbojas bērnu interešu aizstāvības jomā Latvijā kopš 1997.gada.

 

 

Aicinām Jūs kā cilvēku, kurš plāno, ir ceļā vai jau ir uzņēmies tik svarīgo atbildību par kādu  bez vecāku gādības palikušu bērnu/-iem,

apgūt starptautiski atzītu apmācību programmu

audžuģimenēm, adoptētājiem un aizbildņiem

“AIRI vecākiem” (jeb Attīstība, Informācija, Resursi, Izglītība vecākiem) [1]

 

Apmācību programmas mērķis ir attīstīt un izvērtēt savas kompetences un prasmes, kas nepieciešamas, uzņemoties atbildību par bērniem, kuri dažādu iemeslu dēļ zaudējuši savu vecāku aprūpi.

 

Apmācību ilgums27 stundas un 1-3 individuālas tikšanās.

Apmācības notiek interaktīvā veidā, tās veido 9 sesijas jeb 9 apmācību dienas, katra sesija 3 stundas gara. Apmācību ietvaros plānotas 1-3 individuālas tikšanās ar katru dalībnieku/ģimeni. Individuālo tikšanos mērķis ir, padziļināti izvērtēt un pārrunāt apmācību nodarbībās apgūto. Individuālās tikšanās tiks saskaņotas ar katru individuāli un tiks veiktas tikai ar dalībnieku piekrišanu.

Apmācības vada īpaši sagatavots treneru pāris, no kuriem viens ir jomas profesionālis (psihologs vai sociālais darbinieks), bet otrs pieredzējis -  adoptētājs, aizbildnis vai audžuvecāks.

 

Apmācību grupas dalībnieku skaits – līdz 15 dalībniekiem, potenciālie vai esošie audžuvecāki, adoptētāji vai aizbildņi. Apmācībām var pieteikties vairāki vienas ģimenes locekļi. Katrs apmācību dalībnieks saņems apmācību programmas rokasgrāmatu.

Apmācību beidzot, dalībnieki saņems – Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas neformālās izglītības centra “SOCIETAS SOCIALIS” apliecinājumu par programmas apguvi.

 

Apmācības ir bez maksas

 

Apmācību norises datumi un laiks: jūnijsnovembris; pirmā tikšanās 15.jūnijā plkst.17:00

Apmācību norises vieta: Tidaholmas iela 1, Tukums, Tukuma novads

Pieteikšanās apmācībām līdz 10.jūnijam un sīkāka informācija – rakstot uz e-pastu: liene.zeidenberga@tukums.lv vai zvanot pa tālruni: 63132696, 29479062 vai SOS Bērnu ciematu mājas lapā www.sosbernuciemati.lv.

Apmācību laikā grupas kontaktpersona būs Dace Dzedone tālr. 29112691 un e-pasts: dace.dzedone@sosbca.lv

 

15.jūnijā plkst. 17:00 (Tidaholmas iela 1, Tukums, Tukuma novads)

INFORMATĪVA TIKŠANĀS  VISIEM INTERESENTIEM, KURĀ VARĒS VAIRĀK UZZINĀT PAR APMĀCĪBĀM un IEPAZĪTIES ARAPMĀCĪBU VADĪTĀJIEM

 

 

PROGRAMMAS VĒSTURE

Ikdienā strādājot ārpusģimenes aprūpes jomā, Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija vairākus gadus lūkojās pēc labas un metodiski pamatotas apmācību programmas SOS mammu sagatavošanai. Pamatojoties uz starptautisko kolēģu atsauksmēm un rekomendācijām, uzzinājām par apmācību programmu “AIRI vecākiem” un 2015.gadā radām iespēju iegādāties programmas licenci. Programmas licence nozīmē tiesības iegūt un tulkot programmas materiālus, sagatavot apmācību vadītājus un uzsākt apmācības potenciālajiem un esošajiem Latvijas audžuvecākiem, adoptētājiem un aizbildņiem. Šobrīd uzsākam apmācības pirmajām grupām dažādos Latvijas reģionos, kur esat aicināts/-a pieteikties arī Jūs.

 

 

APMĀCĪBU TĒMAS

 

1.diena. Informācija un ievads par apmācību programmu (ārpusģimenes aprūpes koncepts; kā tajā nonāk bērni un ģimene; iepazīšanās ar apmācību programmu, filozofiju, materiāliem, novērtēšanu).

2.diena. Komandas darbs ceļā uz pastāvīgumu (komandas darba nozīme bērna izaugsmei: audžuvecāki–bērns-bioloģiskā ģimene; izpratne par bioloģiskās ģimenes problēmām; kā runāt ar bērnu par viņa ģimeni, spēt atbalstīt bērna un viņa ģimenes attiecības; dalītās vecāku lomas - audžuvecāku un adoptētāju unikālā loma un nozīme).

3.diena. Attīstības vajadzību apmierināšana: piesaiste (ieskats bērna augšanas un attīstības pamatos; piesaiste, tās nozīme un veidošana; vardarbības, novārtā pamešanas, izmantošanas, traumas ietekme uz piesaisti, bērna attīstību, uzvedību; audžuvecāku un adoptētāju iespējas veidot pozitīvu piesaisti).

4.diena. Attīstības vajadzību apmierināšana: zaudējums (bērna šķiršana no ģimenes un ar to saistītais zaudējuma pārdzīvojums; dažādi zaudējuma veidi un kā bērns reaģē uz zaudējumu, kā zaudējums var tālāk ietekmēt bērna  attīstību).

5.diena. Ģimenes attiecību stiprināšana (identitātes un pašapziņas veidošanās, kultūras  identitāte; kontakts un plānotā sadarbība ar bioloģiskajiem vecākiem: apmeklējumu plānošana un rīkošana, bērna sagatavošana, bērna reakcijas pēc tikšanās ar vecākiem).

6.diena. Attīstības vajadzību apmierināšana: disciplīna (disciplīnas mērķis, uzdevumi; atšķirība starp disciplīnu un sodīšanu; zināšanas, prasmes, īpašības, kas nepieciešamas pieaugušajiem, lai nodrošinātu disciplīnu; dažādas pieejas kā vissekmīgāk panākt efektīvu disciplīnu; bērna uzvedība, faktori, kas to ietekmē; kā strādāt ar bērnu uzvedību, kas cietuši no vardarbības, ļaunprātīgas izmantošanas, novārtā pamešanas un traumas; rīcības krīzes situācijā un problemātiskas uzvedības deeskalācijai).

7.diena. Ģimenes attiecību turpināšana (pastāvīguma, konsekvences nozīme (plānojot pārmaiņas, pieņemot lēmumus); kaitējums, ko nodara aprūpes maiņa; attiecības, kas ilgst visu mūžu (t.sk. saistībā ar bērna bioloģisko ģimeni; adopcija, aizbildnība, audžuģimene kā alternatīvi risinājumi; pastāvīguma plānošana ievietojot bērnu citas kultūras ģimenē, bērna sagatavošana adopcijai (atbildēšana uz jautājumiem); jauniešu patstāvīgas dzīves uzsākšana; stratēģijas, kas palīdz veidot pozitīvu identitāti (pārmaiņu gadījumos).

8.diena. Pārmaiņu plānošana (kas notiek ģimenē, kad tajā tiek ievietots bērns (tiek praktiski aplūkot, kas sagaidāms pirmajās stundās, dienās, nedēļās pēc bērna uzņemšanas); kā jaunā bērna uzņemšana ietekmē ģimenes bērnus; tiek aplūkoti dažādi riski un kā ar tiem strādāt).

9.diena. Informēta lēmuma pieņemšana (noslēgums un apmācību izvērtējums)

 

[1] Programmas nosaukums ir tulkots no angļu valodas -  Parent Recourses for Information, Development and Education jeb saīsinājumā PRIDE