Pabalsts ārkārtas situācijā

 

No Tukuma novada Domes 26.03.2015. saistošajiem noteikumiem  Nr.9 „Par sociālo palīdzību Tukuma novada pašvaldībā”:

IV. Pabalsts ārkārtas situācijā

19. Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā tiek piešķirts ģimenei (personai), kura stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ (ugunsgrēka, plūdu, vētras postījumu, personas nāve u.c. situācijas) nespēj apmierināt savas pamatvajadzības.

20. Lai saņemtu vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā, personai vai tās likumiskajam pārstāvim mēneša laikā pēc ārkārtas situācijas rašanās jāiesniedz Tukuma novada sociālajā dienestā iesniegumu par pabalsta pieprasīšanu un dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), kas apliecina ārkārtas situācijas faktu un kā arī finanšu dokumentus (čekus, kvītis, rēķinus), tāmes, kas pamato zaudējuma apmēru.

21. Vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā piešķir Tukuma novada sociālā dienesta direktors vai direktora vietnieks, pamatojoties uz sociālā darbinieka sniegto atzinumu par ģimenes (personas) sociālo situāciju, pieejamajiem resursiem, spēju apmierināt savas pamatvajadzības, ņemot vērā ārkārtas situācijas izraisītās sekas, materiālos zaudējumus, kas radu- šies ārkārtas situācijas izraisīto seku rezultātā.

22. Pabalsta ārkārtas situācijā apmērs ir 130,00 euro mēnesī uz vienu personu un 100,00 euro uz katru nākamo ģimenes locekli.

23. Pabalsta ārkārtas situācijā apjomu ievērojot racionālu naudas lī- dzekļu izmantošanu, var palielināt gadījumā, ja pamatvajadzību (ēdiena, apģērba, mājokļa, veselības aprūpes, obligātās izglītības) nodrošināšanai nepieciešamā naudas summa ir lielāka par noteikto pabalsta apmēru un to pamato objektīvi iemesli.

24. Pabalstu ārkārtas situācijā pēc sociālā darbinieka ieteikuma var aizstāt ar pabalstu (natūrā), sedzot izdevumus uzturam, izdevumus par sociālo pakalpojumu un veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, ja šie pakalpojumi ietver pamatvajadzību nodrošināšanu, kā arī, sedzot citus izdevumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu pamatvajadzības.

KĀRTĪBA, KĀ SAŅEMT PABALSTU