Pabalsts ģimenēm ar bērniem

Atjaunots 09.02.2017.

No Tukuma novada Domes 26.03.2015. saistošajiem noteikumiem  Nr.9 „Par sociālo palīdzību Tukuma novada pašvaldībā”:

VI. Pabalsts ģimenēm ar bērniem

 

31. Pabalsta ģimenēm ar bērniem tiek piešķirts ģimenei (personai), kura normatīvo aktu noteiktajā kārtībā ir, atzīta par trūcīgu vai maznodrošinātu ģimeni (personu), kā arī ģimenei (personai), kura ir nonākusi krīzes situācijā, izvērtējot krīzē nonākušās ģimenes, personas, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, ienākumus un materiālo stāvokli.

32. Pabalsta ģimenēm ar bērniem veidi:

32.1. pabalsts skolas piederumu iegādei bērnam (t. sk. skolēnam, kurš sasniedzis 18 gadu vecumu līdz 20 gadu vecumam), kurš mācās vispārizglītojošā skolā, kur tiek apgūta pamatizglītības vai vidusskolas izglītības programma, vai, kurš mācās speciālā izglītības iestādē, internātskolā, vai iegūst obligāto pirmsskolas izglītību

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 22.12.2015. lēmumu (prot.Nr.14, 10.§.)

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 24.11.2016. lēmumu (prot.Nr.16, 12.§.)

 

32.1.1. 30,00 euro katram bērnam, uzsākot mācības 1.septembrī, ja pabalsts pieprasīts ne vēlāk kā līdz attiecīgā gada 30.septembrim;

32.1.2. Svītrots ar Tukuma novada Domes 24.11.2016. lēmumu (prot.Nr.16, 12.§.)

32.1.3. 15,00 euro katram bērnam, ja bērns apgūst 5 - 6 gadīgo bērnu pirmsskolas apmācību;

32.2. ēdināšanas pabalsts ar to saprotot pusdienu faktisko izmaksu segšanu, saskaņā ar noslēgto līgumu, piešķir bērnam, kurš apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi un skolēnam (tai skaitā skolēniem, kuri ir sasnieguši 18 gadu vecumu līdz 20 gadu vecumam), kurš mācās vispārizglītojošā skolā, kur tiek apgūta pamatizglītības vai vidusskolas izglītības programma, kā arī brokastu un launagu izmaksu segšanu 50% apmērā bērnam, kurš apmeklē Tukuma novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi;

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 24.11.2016. lēmumu (prot.Nr.16, 12.§.)

 

32.2.1. ēdināšanas pabalstu skolēnam piešķir uz pirmo mācību pusgadu vai otro mācību pusgadu,

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 24.11.2016. lēmumu (prot.Nr.16, 12.§.)

32.2.2. ēdināšanas pabalstu bērnam pirmsskolas izglītības iestādē un izglītības iestādē, kas nodrošina pirmsskolas izglītības programmu, piešķir uz deklarācijas spēkā esamības periodu.

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 24.11.2016. lēmumu (prot.Nr.16, 12.§.)

33. Lai saņemtu pabalstu ģimenei ar bērniem, personai vai tās likumiskais pārstāvis iesniedz sociālajā dienestā iesniegumu, kurā norāda nepieciešamo palīdzības veidu. Ja pabalsta pieprasītājs normatīvo aktu noteiktajā kārtībā nav atzīta par trūcīgu vai maznodrošinātu ģimeni (personu) tā iesniedz vienā mājsaimniecībā esošo pilngadīgo ģimenes locekļu iztikas līdzekļu deklarāciju par trijiem pēdējiem mēnešiem, nepieciešamības gadījumā iesniedz izziņas un sniedz ziņas par ģimenes (personas) ienākumiem, ja nepieciešamā informācija nav pašvaldības un valsts datu reģistros.

34. Lēmumu par pabalsta ģimenei ar bērniem piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu ģimenei ar bērniem pieņem Tukuma novada sociālais dienests.

 

KĀRTĪBA, KĀ SAŅEMT PABALSTU