Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai

No Tukuma novada Domes 26.03.2015. saistošajiem noteikumiem  Nr.9 „Par sociālo palīdzību Tukuma novada pašvaldībā”:

 

II. Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai

4. Pašvaldības noteiktais garantētā minimālā ienākuma līmenis ir vienāds ar Ministru kabineta noteikto garantētā minimālā ienākuma līmeni.

5. Tiesības saņemt pabalstu garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai ir ģimenei (personai), kura ar Tukuma novada pašvaldības aģentūras „Tukuma novada sociālais dienests” (turpmāk - Tukuma novada sociālais dienests) lēmumu atzīta par trūcīgu.

6. Lēmumu par pabalsta garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai apmēru, izmaksas veidu un piešķiršanu pieņem Tukuma novada sociālais dienests Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

7. Tukuma novada sociālais dienests pabalstu garantētā minimālā ienā- kuma līmeņa nodrošināšanai izmaksā pabalsta pieprasītājam 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas. Pabalsta ikmēneša maksājumu izmaksu veic līdz katra mēneša 10.datumam.

8. Ja konstatēts, ka pabalsta saņēmējs pārkāpis vienošanos par pabalsta izlietošanas mērķiem vai pēc ģimenes (personas) vēlēšanās, Tukuma novada sociālais dienests pabalstu garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai izmaksu naudā papildus Ministra kabineta noteikumos noteiktajiem izdevumiem daļēji vai pilnībā var aizstāt ar izdevumiem:

8.1. par ģimenei (personai) sniegtajiem sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas un medicīnas aprūpes pakalpojumiem, ja šo pakalpojumu ietvaros tiek nodrošinātas personas pamatvajadzības;

8.2. par pārtikas vai medikamentu iegādi, izsniedzot pārtikas produktus vai medikamentus natūrā;

KĀRTĪBA, KĀ SAŅEMT PABALSTU