Dzīvokļa pabalsts

 

No Tukuma novada Domes 26.03.2015. saistošajiem noteikumiem  Nr.9 „Par sociālo palīdzību Tukuma novada pašvaldībā”:

III. Dzīvokļa pabalsts

9. Tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu ir ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai, kas dzīvo atbilstīgi norādītajai adresei, ko pamato ar deklarēto dzīvesvietu vai juridisku dokumentu (īres līgumu), ja tai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss.

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 22.12.2015. lēmumu (prot.Nr.14,10.§)

10. Tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu ir atsevišķi dzīvojošam vecuma pensionāram vai personai, kurai noteikta I vai II grupas invaliditāte, kas dzīvo atbilstīgi norādītajai adresei, ko pamato ar deklarēto dzīvesvietu vai juridisku dokumentu (īres līgumu), izvērtējot pabalsta pieprasītāja ienā- kumus un materiālā stāvokļa atbilstību Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19.punktā un Tukuma novada Domes 23.08.2012. saistošajos noteikumos Nr.20 „Par Tukuma novada pašvaldības noteikto kustamo un nekustamo īpašumu, kas netiek ņemts vērā atzīstot ģimeni (personu) par trūcīgu vai maznodrošinātu” noteiktajiem kritērijiem.

11. Dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts, pamatojoties uz pabalsta pieprasītā- ja iesniegtu iesniegumu.

12. Pabalsta pieprasītājs papildus iesniegumam iesniedz finanšu dokumentu (čekus, kvītis, rēķinus) kopijas par pēdējiem trīs mēnešiem, kuri apliecina izdevumus par mājokļa īri un komunālajiem maksājumiem.

13. Dzīvokļa pabalstu piešķir uz trīs vai sešiem mēnešiem, bet ne ilgāk par sešiem mēnešiem kalendārajā gadā.

14. Dzīvokļa pabalsta apmērs:

14.1. ģimenēm tiek aprēķināts kā starpība starp pašvaldības noteikto minimālo ienākumu līmeni dzīvokļa pabalsta saņemšanai katram ģimenes loceklim un ģimenes (personas) kopējiem ienākumiem, izmantojot šādu formulu:

PĢ = MIL x n – I,

kur PĢ - dzīvokļa pabalsta ģimenei apmērs,

MIL – pašvaldības noteiktais minimālais ienākumu līmenis dzīvokļa pabalsta piešķiršanai personai,

n - ģimenes locekļu skaits,

I - ģimenes pēdējo trīs mēnešu vidējie ienākumi mēnesī;

 

14.2. kas piešķirts, pamatojoties uz šo noteikumu 10.punktu, tiek aprēķināts kā starpība starp 250,00 euro un normatīvo (faktisko) izdevumu summu un pabalsta pieprasītāja kopējiem ienākumiem, izmantojot šādu formulu:

PP = 260 euro +K-I, kur

PP - dzīvokļa pabalsta personai apmērs,

250,00 euro - pašvaldības noteiktais minimālais ienākumu līmenis dzīvokļa pabalsta piešķiršanai personai saskaņā ar šo noteikumu 10.punktu,

K - faktiskie, bet ne lielāki, kā normatīvie izdevumi par īri un komunā- lajiem pakalpojumiem,

I - personai saskaņā ar šo noteikumu 10.punktu pēdējo trīs mēnešu vidējie ienākumi mēnesī;

 

14.3. ģimenei (personai) nedrīkst pārsniegt faktiskos izdevumus par īri un komunālajiem pakalpojumiem un šo noteikumu 15.punktā minētos normatīvus.

15. Maksimāli izmantojamie normatīvi īres, komunālo pakalpojumu un/vai kurināmā iegādes izdevumiem ir šādi:

15.1. par gāzi – 1 m3 mēnesī vienai personai, bet ne vairāk kā 4 m3 ģimenei;

15.2. par elektroenerģiju – 50 kWh mēnesī personai, bet ne vairāk kā 300 kWh mēnesī ģimenei;

15.3. par dzīvojamo telpu īri un apkuri:

15.3.1. 18 m2 kopējās mājokļa platība vienai personai un 12 m2 kopējās mājokļa platības katrai nākamajai personai (izņemot gadījumus, ja atsevišķā dzīvoklī dzīvo viena persona, vai gadījumu, ja kāda no personām mājoklī slimo ar hroniskām slimībām un viņai ir tiesības uz izolētu dzī- vojamo telpu vai papildus dzīvojamo telpu; tādā gadījumā normatīvajai platībai pieskaita vēl 15 m2), ja ģimene (persona) dzīvo atsevišķā vienistabas dzīvoklī, tad normatīvs par dzīvojamo telpu īri un apkuri netiek piemērots;

15.3.2. par apkuri, aprēķinam tiek ņemtas attiecīgās ēkas siltumapgādes sezonas 1 m2 izmaksas siltumapgādes mēnesī;

15.3.3. par mājokļa īri un (vai) apsaimniekošanas izdevumiem – īres līgumā noteiktā īres maksa, bet ne vairāk kā 1,50 euro par 1 m2;

15.4. par auksto ūdeni un kanalizāciju, un karsto ūdeni – atbilstoši ūdens skaitītāju rādījumiem, bet ne vairāk par 2 m3 vienai personai mē- nesī, no kuriem ne vairāk kā par 1 m3 karstā ūdens uzsildīšanai;

15.5. siltumenerģijas resursu iegāde – sešus mēnešus gadā par katru mē- nesi 1,00 euro par vienu m2 no mājokļa platības;

15.6. sadzīves atkritumu izvešanu ne vairāk kā vienu reizi mēnesī (0,24 m3) dzīvojamās mājās vai faktisko maksu, kas norādīta rēķinā daudzdzī- vokļu mājai.

15.7. skursteņslauķa pakalpojumi ne vairāk kā vienu reizi kalendārā gadā, ne vairāk kā 22,00 euro saskaņā ar sertificēta pakalpojuma sniedzēja iesniegto rēķinu.

16. Izdevumos par mājokli netiek ieskaitīts nekustamā īpašuma nodoklis, telefona abonentmaksa, maksa par mobilo telefonu, maksa par telefonsarunām, maksa par televīziju, internetu līgumsodi un soda naudas.

17. Dzīvokļa pabalstu pabalsta pieprasītājam piešķir no mēneša, kurā pieņemts lēmums par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu.

18. Ja pabalsta pieprasītājam mainās ienākumi, materiālais stāvoklis, kā arī izdevumi par pakalpojumiem, kas saistīti ar mājokļa lietošanu, pabalsta pieprasītājs par to informē Tukuma novada sociālo dienestu, kas veic jaunu dzīvokļa pabalsta aprēķinu, ņemot vērā pabalsta pieprasītāja uzrādītos dokumentus.

KĀRTĪBA, KĀ SAŅEMT PABALSTU