Pabalsts aizbildnībā nodotiem bērniem

No Tukuma novada Domes 30.01.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Par Tukuma novada pašvaldības pabalstiem”

VI. Pabalsts aizbildnībā nodotiem bērniem

19. Pabalsta aizbildnībā nodotiem bērniem mērķis ir veicināt aizbildņu motivāciju aprūpēt Tukuma novada pašvaldības bez vecāku gādības palikušus bērnus.

20. Pabalstu aizbildnībā nodotiem bērniem ir tiesības saņemt Latvijas Republikā dzīvojošam Tukuma novada bāriņtiesas ieceltam aizbildnim.

21. Pabalsta aizbildnībā nodotiem bērniem veidi:

21.1. brīvpusdienas, ar to saprotot pusdienu faktisko izmaksu segšanu, saskaņā ar noslēgto līgumu starp pašvaldību un ēdināšanas pakalpojuma sniedzēju, piešķir aizbildnībā nodotam bērnam, kurš apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi un aizbildnībā nodotam skolēnam (t. sk. skolēnam, kurš ir sasniedzis 18 gadu vecumu līdz 20 gadu vecumam), kurš mācās vispārizglītojošā skolā, kur tiek apgūta pamatizglītības vai vidusskolas izglītības programma. Brīvpusdienas aizbildnībā nodotam skolēnam piešķir uz attiecīgo mācību gadu;

21.2. ikmēneša pabalsts aizbildnībā nodota bērna uzturam 55,00 euro. Pabalsts tiek piešķirts par katru aizbildnībā nodotu bērnu. Pabalstu līdz katra mēneša 15. datumam ieskaita aizbildņa norādītajā bankas kontā.

 

22. Pabalsta aizbildnībā nodotiem bērniem saņemšanas kārtība:

22.1. pabalstu aizbildnībā nodotiem bērniem piešķir, pamatojoties uz aizbildņa iesniegto iesniegumu Tukuma novada sociālajā dienestā. Iesniegumā aizbildnis norāda:

22.1.1. savu vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi,

22.1.2. aizbildnībā nodotā bērna vārdu, uzvārdu, personas kodu,

22.1.3. aizbildnībā nodota bērna izglītības iestādi, ja tiek pieprasītas brīvpusdienas,

22.1.4. kredītiestādi un konta numuru, kurā ieskaitīt ikmēneša pabalstu aizbildnībā nodota bērna uzturam;

 

22.2. desmit darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas Tukuma novada sociālais dienests pieņem lēmumu par pabalsta aizbildnībā nodotiem bērniem piešķiršanu. Pabalstu piešķir no mēneša, kurā saņemts aizbildņa iesniegums;

 

22.3. Pabalsta izmaksu pārtrauc vai izbeidz, ja aizbildnis un aizbildnībā nodotais bērns dzīvo ārpus Latvijas Republikas teritorijas vai Tukuma novada bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par:

22.3.1. aizbildņa atlaišanu no aizbildņa pienākumu pildīšanas,

22.3.2. aizbildņa atcelšanu no aizbildņa pienākumu pildīšanas,

22.3.3. aizbildņa atstādināšanu uz laiku, kamēr aizbildnis vai bērns, par kuru maksā pabalstu, atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;

 

22.4. Tukuma novada sociālā dienesta lēmumu var pārsūdzēt lēmumā norādītajā kārtībā.

 

Pakalpojuma apraksts