Apmācība audžuģimenēm, aizbildņiem, adoptētāijem, viesģimenēm 2017.gadā

Tukuma novada pašvaldības aģentūra „Tukuma novada sociālais dienests”

aicina

Tukuma novada audžuģimenes (arī tās, kurās šobrīd nav, ievietoti bērni), aizbildņus, adoptētājus, viesģimenes apmeklēt semināru

„Audžuvecāku kompetenču pilnveidošana”

Seminārs tiek organizēts saskaņā ar  Tukuma novada Domes Atbalsta programmu Tukuma novada ģimenēm ar bērniem (Tukuma novada Domes 29.01.2015. lēmums (prot.Nr.1, 26.§.),  ar programmu var iepazīties http://www.tukums.lv/images/stories/2017.gads/Saisto%C5%A1ie_noteikumi/Atbalsta_programma_2017.pdf

 

Semināra mērķauditorija: Tukuma novada audžuģimenes (arī tās, kurās šobrīd nav, ievietoti bērni), aizbildņi, adoptētāji.

Semināra mērķis: ir sniegt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas audžuģimeņu praktisko kompetenču pilnveidošanā; attīstīt personības kapacitāti pilnveidojot personības resursus

Lektore: Zanda Neilande, SocD Mg., klīniskais psihologs

Stundu skaits: 24 ak.h

Semināra norises laiks: 04.11.2017., 25.11.2017., 04.12.2017., no plkst.10:00 līdz plkst. 15:30

Semināra norises vieta: Tukuma Kultūras nams, Tradīciju zāle, Lielā iela 4, Tukums, Tukuma novads

Apmācību plāns

04.11.2017./ 25.11.2017./ 02.12.2017.

 

Datums, laiks

Tēmas

Kontakt-stundu skaits

Pasniedzējs

 

04.11.2017.

 

10.00-15.30

Ievadlekcija:

SASKARSME – kontakta veidošanas īpatnības ar bērniem. veiksmīgas saskarsmes priekš-noteikumi.

AKTĪVĀS KLAUSĪŠANĀS prakse.

PUSAUDŽIsliktas uzvedības mērķi un atbilstoša rīcības modeļa izvēle. Pusaudžu krīze un uzvedības traucējumi (to atpazīšana); traucējumu etioloģija. Kontakta veidošanas specifika ar pusaudžiem ar uzvedības traucējumiem.

KONFLIKTI (personības, starp personu)konfliktu cēloņi, to atpazīšana. Spriedzes ietekme uz situācijas izpratni. Konstruktīvi konfliktrisināšanas veidi.

MEDIĀCIJA kā konfliktrisināšanas process.

 

 

8 ak.h

 

Zanda Neilande

Mg.psych. klīniskais psihologs

 

25.11.2017.

 

10.00-15.30

VARDARBĪBA ģimenē (pret bērnu/ pret partneri). Vardarbības cikls. PALĪDZĪBA – cietušo aizsardzības mehānismi kriminālprocesa un civilprocesa ietvaros. Pakalpojumi vardarbības mazināšanā.

ATKARĪBA (vielu, procesu) & LĪDZATKARĪBA.

JAUNO TEHNOLOĢIJU ATKARĪBAS izplatība bērnu, pusaudžu, jauniešu vidū. Kā atpazīt atkarības pazīmes. Atkarīgas personības uzvedības modeļi (aizsardzības mehānismi, atkarīgo attiecību trijstūris).

Motivācija pārmaiņām (motivējošās sarunas stils; rīcībspējīgas motivācijas aplis; faktori, kas ietekmē sarežģītu pārmaiņu veikšanu).

Pašpalīdzības tehnikas un profesionālas palīdzības iespējas – prevencija/ ārstēšana/ atveseļošanās.

 

 

8 ak.h

 

Zanda Neilande

Mg.psych. klīniskais psihologs

 

02.12.2017.

 

10.00-15.30

Audžuvecāku, aizbildņu

AKTUĀLO  JAUTĀJUMU pārrunāšana, PROBLĒMSITUĀCIJU risināšana.

 

KOMPETENCES (to attīstīšana) mērķu sasniegšanā. Spēja izmantot zināšanas, prasmes un paust attieksmi, risinot reālās dzīves problēmas, pārvarot grūtības ceļā uz mērķi.

 

8 ak.h

 

Zanda Neilande

Mg.psych. klīniskais psihologs

 

Kopā:

24 ak.h

 

 

 

Lūdzam pieteikties līdz š.g. 1.novembrim pa tālruni 63132696, 299479062

 e-pasts liene.zeidenberga@tukums.lv (ar norādi „seminārs”) vai Tukuma novada pašvaldības aģentūra „Tukuma novada sociālais dienests”, Tidaholmas iela 1, Tukuma 203.kabinetā pie sociālās darbinieces ģimenēm ar bērniem Lienes Zeidenbergas.